Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Engelska A, Kulturstudier och akademiskt skrivande, 7,5 hp

Engelskt namn: English A, Cultural Studies and Academic Writing

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 till 2021-01-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1EN062

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-04-26

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2015-10-27

Innehåll

Muntlig och skriftlig språkfärdighet,  akademiskt skrivande och kulturstudier.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

-  kunna analysera samtida texter och produkter i syfte att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder.
-  uppvisa utvecklad muntlig språkfärdighet.
 - kunna uppvisa förmåga att uttrycka sig i skrift med god språklig säkerhet, med iakttagande av akademiska skrivregler samt med god känsla för aktuell stilnivå

Behörighetskrav

Engelska B. Eller: Engelska 6 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Moment  1 AKADEMISKT SKRIVANDE  (4,5 hp)

Inriktning
Detta moment syftar till att de studerande ska förvärva medvetenhet om texters funktion i olika kontexter samt genom processkrivande utveckla god färdighet i olika slag av skriftlig produktion.

Undervisning
Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppövningar

Examination
Bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter 4,5 poäng.


Moment 2 KULTURSTUDIER (3 hp)

Inriktning
Momentets syfte är att de studerande genom analyser av aktuella engelskspråkiga texter, t.ex. tidningsartiklar och TV-program, ska utveckla sin förmåga att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder.

Undervisning
Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppdiskussioner. Kulturella värderingar och attityder. Momentet syftar tillika till att förbättra den studerandes muntliga språkfärdighet.

Examination
Kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer vid gruppdiskussioner och redovisningar, 3 poäng.

Examination

Examinationen sker på det sätt som anges under respektive moment.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 4,5 högskolepoäng.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till omprov är obligatorisk.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.


Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

Lexikon

Collins COBUILD English language dictionary.
London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: (Collins) : inb.)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se bibliotekets söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Moment 1 Akademiskt skrivande

Material
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Moment 2 Kulturstudier

Material
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk