Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Engelska A, Litteratur, 7,5 hp

Engelskt namn: English A, Literature

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 1EN003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-05

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2015-10-27

Innehåll

Modern engelskspråkig litteratur.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande

- ha förvärvat en grundläggande orientering i engelskspråkig litteratur och kultur från 1970-talet och framåt från olika delar av världen.
- kunna beskriva och förklara grundläggande termer och begrepp i litterär analys.
- kunna läsa och analysera texter ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv.

Behörighetskrav

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Föreläsningar, lektions- och gruppundervisning är de vanligast förekommande undervisningsformerna. Icke schemalagd tid används för självstudier.

För kursen gäller obligatorisk närvaro vid lektionsundervisning och gruppdiskussioner. Termen 'obligatorisk närvaro' innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisning om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.

Inriktning
Modern engelskspråkig litteratur sedd i ett globalt perspektiv samt dithörande kulturhistoria och litteraturkritik.

Undervisning
Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppdiskussioner. Förutom de litterära inslagen i kursen, ingår även ett antal undervisningspass som behandlar uppsatsskrivning. Närvaro är obligatorisk vid all undervisning.

Examination
Kontinuerliga muntliga och skriftliga redovisningar. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes muntliga prestationer vid seminarierna samt utförda skriftliga arbeten.

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken
'Examination' ovan.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som erhållit betyget Godkänd får ej undergå prövning för högre betyg.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare
provtillfälle efter någon tid. Obligatorisk anmälan till omprov.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges. Student som inte lämnat in uppgift före det stoppdatum som satts av institutionen eller av enskild lärare kan ej garanteras att få uppgiften rättad före terminens slut.

Studerande som antagits till kursen ska kunna examineras på densamma minst två gånger upp till två år efter det att denna kursplan ersatts med en ny eller kursen lagts ner.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ställs till Humanistiska fakultetsnämnden och prövas individuellt.

Vid tillgodoräkning till Engelska A, Allmän inriktning gäller de bestämmelser angående betyg som anges i kursplanen för den kursen.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

Lexikon

Collins COBUILD English language dictionary.
London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: (Collins) : inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se bibliotekets söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Litteratur

Ishiguro Kazuo
The remains of the day
London : Faber and Faber : 2005 : 258 s. :
ISBN: 978-0-571-22538-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Morrison Toni
Sula
London : Chatto & Windus : 1993 : 174 p. :
ISBN: 0-7011-6205-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Woza Albert!
Mtwa Percy, Ngema Mbongeni, Simon Barney
London : Methuen drama : 1993 : 84 s. :
ISBN: 0-413-53000-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ondaatje Michael
In the skin of a lion
[New ed.] : London : Picador : 1988 : 243 s. :
ISBN: 0-330-30183-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Roy Arundhati
The god of small things
London : Flamingo : 1997 : 339 s. :
ISBN: 0-00-655068-1 (1998, hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Poesi och noveller i urval
tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Referens- och fördjupningslitteratur