Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska B, 30 hp

Engelskt namn: English B

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1EN077

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-12-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-06-21

Innehåll

Kursen syftar till fortsatt utveckling av språkfärdigheter i engelska samt studier i språkvetenskap och litteraturvetenskap. Kursen fokuserar på det engelska språkets struktur, språkhistoria, översättning och engelskspråkig litteratur från renässansen till mitten av 1900-talet. Studenterna fördjupar sina kunskaper genom ett enskilt projektarbete inom områdena språkvetenskap eller litteraturvetenskap.

Kursen består av följande moment:
1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
2. Språkvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
3. Litteraturvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
4. Projektarbete (7,5 hp)

Moment 1 Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
Teoretiska och praktiska studier av engelskans grammatiska struktur med vissa inslag av fraseologi, primärt med fokus på översättning till engelska.

Moment 2 Språkvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
Orientering i engelsk språkvetenskap och språkvetenskaplig analys. Grundläggande studier i engelsk språkhistoria.

Moment 3 Litteraturvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
Studium av engelskspråkig litteratur från renässansen till mitten av 1900-talet, med fokus på både närläsning av ett antal representativa verk och den historiska och idéhistoriska utvecklingen under denna period. Analys och diskussion av ett antal representativa verk.

Moment 4 Projektarbete (7,5 hp)
Handlett individuellt vetenskapligt arbete inom antingen språk- eller litteraturvetenskap som presenteras i en uppsats, utformad enligt vetenskapliga principer. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse

* i sin skriftliga produktion uppvisa fördjupad kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt fördjupad förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver
*uppvisa grundläggande språkvetenskapliga kunskaper med fokus på engelska
* uppvisa kännedom om det engelska språkets historiska utveckling med avseende på struktur och semantik och kunna relatera denna utveckling till historiska och sociala skeenden
* uppvisa grundläggande kunskaper om engelskspråkig litteratur från renässansen till mitten av 1900-talet

Färdighet och förmåga

* uppvisa god behärskning av central engelsk språkvetenskaplig terminologi samt förmåga att använda denna i enklare språkliga analyser
* uppvisa förmåga att analysera och diskutera ett antal representativa litterära verk med en nyanserad och fördjupad metod
* uppvisa utvecklad och fördjupad muntlig såväl som skriftlig språkfärdighet
* uppvisa förmåga att utföra ett avgränsat vetenskapligt arbete


Värderingsförmåga och förhållningssätt

* uppvisa förmåga att söka, sammanställa, analysera och kritiskt tolka ett material samt dra slutsatser av analysen och diskutera/värdera dessa

Behörighetskrav

Univ: Minst 21 hp engelska i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Moment 1 Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
Lektionsundervisning som innebär föreläsningar, gruppövningar och diskussion.

Moment 2 Språkvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
Lektionsundervisning som innebär föreläsningar, gruppövningar och diskussion.

Moment 3 Litteraturvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
Obligatoriska seminarier och redovisning av uppgifter.

Moment 4 Projektarbete (7,5 hp)
Individuell handledning samt obligatoriskt seminarium.

Examination

Examination
Moment 1 Skriftlig språkfärdighet (Writing Proficiency). (7,5 hp)
Saltentamen i skriftlig språkfärdighet.

Moment 2 Språkvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
a) Saltentamen i engelsk språkhistoria (English Language History), 2,5 hp.
b) Saltentamen i engelsk språkvetenskap (English Linguistics), 5 hp.

Moment 3 Litteraturvetenskaplig översiktskurs (English Literature) (7,5 hp)
Skriftliga redovisningar samt kontinuerlig muntlig redovisning vid obligatoriska seminarier.

Moment 4 Projektarbete (Individual Project) (7,5 hp)
Bedömning av det skriftliga projektarbetets vetenskapliga och språkliga kvalitet samt den studerandes prestationer vid seminarium.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 22,5 högskolepoäng.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att begära att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Lexikon

Collins COBUILD English language dictionary.
London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: (Collins) : inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se bibliotekskatalogen Album

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 1 Skriftlig språkfärdighet

Estling Vannestål Maria
A university grammar of English : with a Swedish perspective
1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Övningsmaterial i översättning som tillhandahålls av institutionen Obligatorisk

Läromedel för självstudier

Övergaard Gerd
Authentic English : grammar exercises
[Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
Se bibliotekskatalogen Album

Övergaard Gerd
Triple A : English grammar exercises : intermediate and advanced levels
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 206 s. :
ISBN: 91-44-00455-9 ; 250:00
Se bibliotekskatalogen Album

Catch 23 : translation exercises
Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
ISBN: 91-44-29141-8 ; 144:00
Se bibliotekskatalogen Album

Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
Övergaard Gerd, MacQueen Donald
Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
ISBN: 91-44-49011-9 ; 135:00
Se bibliotekskatalogen Album

Referens- och fördjupningslitteratur

Crystal David
Rediscover grammar
Rev. ed. : Harlow : Longman : 1996 : 239 s. :

Allmän grammatik
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
Se bibliotekskatalogen Album

Engelsk ordbildning
Sager Olof, Ormelius Sven-Erik
Solna : Esselte studium : 1983 : [4]107 s. :
ISBN: 91-24-32536-8
Se bibliotekskatalogen Album

Engelsk universitetsgrammatik
Svartvik Jan, Sager Olof
2. uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 1996 : 496 s. :
ISBN: 91-21-16418-5
Se bibliotekskatalogen Album

Engelsk universitetsgrammatik. Övningsbok med nyckel
Svartvik Jan, Sager Olof
Stockholm : Liber : 2003 : 72 s. :
ISBN: 91-47-06864-7
Se bibliotekskatalogen Album

Current English usage.
Wood Frederick Thomas, Flavell Roger H, Flavell Linda
New ed. : London : Papermac : 1990 : v,329p :
ISBN: 0-333-49945-X (pbk) ; £2.99 : CIP rev.
Se bibliotekskatalogen Album

Wood Frederick T.
English prepositional idioms
London : Macmillan :b St. Martin's P. : 1967 : 561 s. :
ISBN: 0-333-02235-1
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2 Språkvetenskaplig översiktskurs

Engelsk spåkhistoria

The English language : a historical introduction
Barber Charles Laurence, Beal Joan C., Shaw Philip A.
2nd ed. : Cambridge, UK : Cambridge University Press : 2009. : xiii, 306 p. :
ISBN: 978-0-521-85404-7 (hbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Odenstedt Bengt
The history of English : a textbook for students
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 211 s. :
ISBN: 91-44-01305-1 ; 304:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Engelsk språkvetenskap

Yule George
The study of language
6. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2017 : 356 s. :
ISBN: 978-1-316-60675-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referens- och fördjupningslitteratur

Crystal David
The Cambridge encyclopedia of language
2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 1997 : vii, 480 s. :
ISBN: 0-521-55050-5 (cased)
Se bibliotekskatalogen Album

Crystal David
The Cambridge encyclopedia of the English language
2. [rev.] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2003 : vii, 499 s. :
ISBN: 0-521-53033-4 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Crystal David
A dictionary of linguistics and phonetics
4. ed. : Oxford : Blackwell : 1997 : xvi, 426 s. :
ISBN: 0-631-20096-7 (inb.) ; CIP entry
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3 Litteraturvetenskaplig översiktskurs

Skönlitteratur

Austen Jane
Pride and Prejudice
Valfri upplaga :
Obligatorisk

Behn Aphra
Oronooko
Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
Obligatorisk

Cather Willa
My Ántonia
Dover Publications, 1995 eller senare :
Obligatorisk

Hawthorne Nathaniel
The scarlet letter
London : Collector's Library : 2003 : 303 s. :
ISBN: 1-904633-12-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Shakespeare William
Macbeth
3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
ISBN: 0-582-52711-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Swift Jonathan
Gulliver´s Travels IV
Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
Obligatorisk

Dickens Charles
A Christmas Carol
Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
Obligatorisk

Dikter och kortare texter i kompendium som delas ut i undervisningen Obligatoriskt

Referens- och fördjupningslitteratur

Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
ISBN: 91-44-01030-3
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar.

Moment 4 Projektarbete

Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar.