"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska C, 15 hp

Engelskt namn: English C

Denna kursplan gäller: 2021-08-09 och tillsvidare

Kurskod: 1EN079

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-07

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-02-17

Innehåll

Kursen syftar till fördjupning i engelsk språk-och litteraturvetenskap samt fortsatt utveckling av färdigheter i engelsk språkfärdighet.

Språkvetenskaplig fördjupning 7,5 hp (Advanced English Linguistics)
Fördjupade studier i engelsk språkvetenskap. Kursdelen behandlar tvåforskningsinriktningar inom modern engelsk språkvetenskap, kognitiv lingvistik och sociolingvistik.

Litteraturvetenskaplig fördjupning 7,5 hp (Advanced English Literature)
Fördjupade studier inom engelskspråkig litteratur, litteraturkritik och litteraturvetenskapliga metoder.  Kursdelen behandlar litteraturvetenskapliga teorier om intertextualitet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
* kommunicera fördjupade kunskaper om sociolingvistikens teorier och frågeställningar, delvis med fokus på variation
* kommunicera grundläggande kunskaper om den kognitiva lingvistikens teorier och terminologi med fokus på engelsk begreppsbildning och metaforik
* kommunicerafördjupad kunskap om litteraturkritik
* redogöra för, exemplifiera och diskutera relationen mellan utvalda litterära verk ochaspekter av intertextuella teorier

Färdighet och förmåga
* analysera språkliga fenomen med hjälp av adekvat terminologi inom språkvetenskap
* självständigt analysera skönlitterära texter med hjälp av relevanta litteraturvetenskapliga metoder
* kritiskt diskutera skönlitterära texter i relation till relevantlitteraturkritik
* genomföra uppgifter inom givna tidsramar
* uppvisagod skriftlig språklig säkerhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*förhålla sig till vetenskapliga perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga och/eller etiska perspektiv

Behörighetskrav

Univ: En avslutat kurs i Engelska A med allmän inriktning om 30 högskolepoäng eller motsv. + 21 hp Engelska B med allmän inriktning eller motsvarande, vari ska ingå lägst 3 hp från språkfärdighetsmoment (skriftlig språkfärdighet eller akademiskt skrivande, eller motsvarande).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppdiskussioner samt självstudier via lärplattform. Den studerande förväntas aktivt delta i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter.
Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till datorkrävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Examination

Språkvetenskaplig fördjupning 7,5 hp

Modul : Kognitiv lingvistik (Cognitive Linguistics) examineras genom bedömning av de studerandes aktiva deltagande i gruppdiskussioner samt individuella skriftliga uppgifter (4hp);

Modul : Sociolingvistik (Sociolinguistics) examineras genom bedömning av de studerandes aktiva deltagande i gruppdiskussioner samt individuella skriftliga uppgifter (3,5hp).

Modul: Litteraturvetenskaplig fördjupning 7,5 hp
Examineras genom bedömning av de studerandes aktiva deltagande i gruppdiskussioner samt individuella skriftliga uppgifter.

Varje modul bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Examination sker på engelska. För godkänt betyg på modulsom examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått detta betyg på modulomfattande lägst 7,5 högskolepoäng.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut ompedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning avexaminationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.  Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall ett prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vidalla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 32

  Språkvetenskaplig fördjupning

  Stockwell Peter.
  Sociolinguistics : a resource book for students
  2nd ed. : London ;a New York : Routledge : 2007. : xv, 254 p. :
  ISBN: 978-0-415-40127-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  An introduction to cognitive linguistics
  Ungerer Friedrich, Schmid Hans-Jörg
  2nd ed. : Harlow : Longman : 2006 : 384 s. :
  ISBN: 0-582-78496-4 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar. (obligatorisk)

  Litteraturvetenskaplig fördjupning

  Allen Graham
  Intertextuality
  London : Routledge : 2000 : viii, 238 s. :
  ISBN: 0-415-17474-0 (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brontë Charlotte
  Jane Eyre
  London : Penguin Books : 1994 : 447 s. :
  ISBN: 0-14-062011-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rhys Jean
  Wide Sargasso Sea
  London : Penguin : [1998?] : 151p :
  ISBN: 0-14-027421-9 (pbk) ; £4.99 : Formerly CIP
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Woolf Virginia
  Mrs Dalloway
  London : Penguin books : 1996 : 213 s. :
  ISBN: 0-14-062221-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cunningham Michael
  The hours
  London : Fourth Estate : 1999, c1998 : 229 p. :
  ISBN: 1-84115-034-7 ; £12.99 : Formerly CIP
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ondaatje Michael
  The English patient
  London : Picador : 1993 : 307 s. :
  ISBN: 0-330-33027-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar. (obligatorisk)

 • Giltig från: 2021 vecka 32

  Språkvetenskaplig fördjupning

  Stockwell Peter.
  Sociolinguistics : a resource book for students
  2nd ed. : London ;a New York : Routledge : 2007. : xv, 254 p. :
  ISBN: 978-0-415-40127-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  An introduction to cognitive linguistics
  Ungerer Friedrich, Schmid Hans-Jörg
  2nd ed. : Harlow : Longman : 2006 : 384 s. :
  ISBN: 0-582-78496-4 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar. (obligatorisk)

  Litteraturvetenskaplig fördjupning

  Allen Graham
  Intertextuality
  London : Routledge : 2000 : viii, 238 s. :
  ISBN: 0-415-17474-0 (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brontë Charlotte
  Jane Eyre
  London : Penguin Books : 1994 : 447 s. :
  ISBN: 0-14-062011-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rhys Jean
  Wide Sargasso Sea
  London : Penguin : [1998?] : 151p :
  ISBN: 0-14-027421-9 (pbk) ; £4.99 : Formerly CIP
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Woolf Virginia
  Mrs Dalloway
  London : Penguin books : 1996 : 213 s. :
  ISBN: 0-14-062221-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cunningham Michael
  The hours
  London : Fourth Estate : 1999, c1998 : 229 p. :
  ISBN: 1-84115-034-7 ; £12.99 : Formerly CIP
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ondaatje Michael
  The English patient
  London : Picador : 1993 : 307 s. :
  ISBN: 0-330-33027-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Malouf David
  An imaginary life
  London : Vintage : 1999 : 156 s. :
  ISBN: 0-09-927384-5 (pbk) ; £6.99
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar. (obligatorisk)