Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: English, Bachelor's Degree Assignment

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 1EN063

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2013-09-30

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

Examensarbete med antingen språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning. Självständig undersökning av ett begränsat problem inom något av ovanstående områden. Redovisning på engelska av undersökningen i en uppsats med tillämpning av allmänt vedertagna forskningsprinciper för innehåll och teknisk utformning. Ämnesvalet sker i samråd med handledare.

Moment 1 Forskningsplanering (2 hp)
Problemformulering samt utarbetande av forskningsplan och preliminär bibliografi.

Moment 2 Genomförande av forskningsuppgift  5 hp
Presentation och försvar av ett väl genomarbetat utkast av det egna examensarbetet vid ett seminarium samt opposition på en annan studerandes arbete.

Moment 3  Forskningsrapportering   8 hp
Ett självständigt arbete med antingen litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig inriktning baserat på den godkända forskningsplanen samt opposition på en annan studerandes arbete..

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • uppvisa ändamålsenliga ämneskunskaper och grundläggande förståelse av nyckelbegrepp
 • uppvisa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap
Färdighet och förmåga
 • formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
 • välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
 • samla in och analyseraat material på ett adekvat sätt utifrån frågeställningen
 • kritisk diskutera den presenterade forskningslitteraturen
 • dra rimliga slutsatser av arbetets resultat och diskutera dem utifrån vald teoribakgrund eller annan vetenskaplig kontext
 • presentera och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt på korrekt engelska
 • använda ett grammatiskt och idiomatiskt korrekt språkbruk
 • uppvisa förmåga att uttrycka sig på ett för aktuellt ämnesområde stilistiskt korrekt sätt
 • tydligt redovisa hur studien är avgränsad
 • utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner
 • kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga och/eller etiska perspektiv
 • placera sin studie i en vetenskaplig och, när så är relevant, samhällelig kontext
 • diskutera den egna studiens värde och relevans liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, när så är relevant, samhällelig kontext
 • diskutera arbetets slutsatser och beskrivait hur studien skulle kunna utvecklas i ett större sammanhang.

Behörighetskrav

Univ: Minst 75 hp engelska, i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består i en introduktion till arbetet med examensarbetet, individuell handledning samt obligatoriska seminarier.

Examination

Moment 1 Forskningsplanering  2 hp
Bedömning av de delar som ingår i forskningsplanen. Denna bedömning görs av examinator.

Moment 2 Genomförande av forskningsuppgift  5 hp
Bedömning av den studerandes prestationer vid seminarium. Denna bedömning görs av handledaren.

Moment 3  Forskningsrapportering   8 hp
Bedömning av examensarbetets språkliga och vetenskapliga kvalitéer samt den studerandes insats vid det obligatoriska slutseminariet, i vilket ingår försvar av det egna arbetet och opposition på en annan studerandes arbete.


För helkursbetyg används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Vid examinationen på Moment 1 och 2 används betygsgraderna G och U. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment 3.

För betyget Väl godkänd på examensarbetet läggs vid bedömningen av det inlämnade arbetet särskild vikt vid den studerandes förmåga att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till refererad forskningslitteratur, relevanta teorier samt forskningsetiska principer. För Väl godkänd vägs även en väl genomförd opposition in i betyget.

För påbörjande av studierna på Moment 2 krävs godkänt betyg på Moment 1 och för godkänt betyg på Moment 3 krävs godkänt betyg på Moment 2.

Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.


Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 30

Litteratur väljs i samråd med handledare.