"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för magisterexamen, 15 hp

Engelskt namn: English, Master's (one-year) Degree Assignment in Linguistics

Denna kursplan gäller: 2014-08-04 och tillsvidare

Kurskod: 1EN028

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-05

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2013-10-14

Innehåll

Kursen behandlar vetenskapliga metoder och problem samt innefattar ett självständigt vetenskapligt arbete inom engelsk språkvetenskap.

Moment 1 Forskningsplanering  2 hp

Innehåll
Problemformulering samt utarbetande av forskningsplan och preliminär bibliografi.

Examination
Bedömning av de delar som ingår i planen. Denna bedömning görs av examinator.

Moment 2 Genomförande av forskningsuppgift  5 hp

Innehåll
Insamling och analys av material samt utformning av ett utkast till examensarbetet.

Examination
Bedömning av presentation och diskussion av ett väl genomarbetat utkast av det egna examensarbetet vid ett seminarium. Denna bedömning görs av handledaren.

Moment 3  Forskningsrapportering   8 hp

Innehåll
Färdigställande av ett självständigt arbete med språkvetenskaplig inriktning baserat på den godkända forskningsplanen.

Examination
Bedömning av examensarbetets språkliga och vetenskapliga kvalitéer samt den studerandes insats vid det obligatoriska slutseminariet, i vilket ingår försvar av det egna arbetet och, då så är möjligt, opposition på en annan studerandes arbete. Bedömningen görs av examinator.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande ha

Kunskap och förståelse

- uppvisat avsevärt fördjupade kunskaper inom ett delområde av engelsk språkvetenskap, med tillhörande terminologi
- demonstrerat utvecklad insikt i aktuella språkvetenskapliga forskningsfrågor
- uppvisat fördjupad kännedom om språkvetenskapliga metoder
-uppvisat relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur

Färdighet och förmåga

- självständigt analyserat språkligt källmaterial
- bearbetat, tolkat och analyserat materialet i enlighet med vetenskapliga principer samt i examensarbetet redogjort för detta
- dragit slutsatser grundade på egna analyser samt integrerat tidigare forskning och teorier
- sökt, värderat och kritiskt refererat litteratur av relevans för forskningsområdet
- som en del i utvecklingen av ett kunskapsområde, självständigt formulerat ett syfte och undersökningsbara frågeställningar med relevans för huvudområdet
- motiverat valet av, tillämpat och tydligt redovisat relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsuppgiften
- genomfört uppgifter inom givna tidsramar
- muntligt och skriftligt klart och välstrukturerat redogjort för och diskuterat sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
- visat förmåga att presentera resultat på ett vårdat och vetenskapligt språk, med adekvat vetenskaplig terminologi, och i enlighet med vedertagna konventioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- diskuterat den egna studiens värde och relevans, liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, där så är tillämpligt, samhällelig kontext.
- visat medvetenhet om den egna studiens förhållande till forskningsfältet i stort
- motiverat de val som gjorts utifrån vetenskapliga samt, där så är tillämpligt, samhälleliga och etiska perspektiv
 

Behörighetskrav

Univ: 90 högskolepoäng i engelska på grundnivå samt Språkvetenskaplig teori och metod 15 hp, och kurser i huvudområdet om lägst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande. För tillträde till kursen måste samtliga 120 högskolepoäng vara helt avklarade.

Undervisningens upplägg

Seminarier samt handledning enskilt eller i grupp. Den studerande ska regelbundet rådgöra och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande. Minst tre obligatoriska seminarier ingår i kursen då planering och genomförande av arbetet presenteras och ventileras. Vid ett avslutande seminarium opponerar studenterna på varandras arbeten.
Närvaro vid seminarierna är obligatorisk, vilket innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl föreligger. Vid frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Examination

För helkursbetyg används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment 3.

Vid examinationen på Moment 1 och 2 används betygsgraderna G och U.

För påbörjande av studierna på Moment 2 krävs godkänt betyg på Moment 1 och för påbörjande av studierna på moment på Moment 3 krävs godkänt betyg på Moment 2.

Studerande vars slutversion av examensarbetet underkänts vid det ordinarie bedömningstillfället har rätt att lämna in en reviderad version för ny bedömning vid ett tillfälle inom tre månader från underkännandet, som meddelas i början av kursen.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 32

1EN028

Academic writing : a university writing course
Björk Lennart A., Räisänen Christine
3. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 399 s. :
ISBN: 91-44-03074-6
Se Umeå UB:s söktjänst