"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska för åk 4-6, kurs 1, 7,5 hp

Engelskt namn: English for Grades 4-6, Course 1

Denna kursplan gäller: 2022-02-21 och tillsvidare

Kurskod: 6EN040

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-01-31

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-10-22

Innehåll

I kursen studeras engelskans grammatik och uttal samt teorier om andraspråksinlärning i skolmiljö. Vidare ingår övningar i att utifrån de teoretiska kunskaperna planera pedagogiska aktiviteter för barn. I alla delar ges de studerande möjlighet att träna förmågan att använda engelska i tal och skrift på ett mottagaranpassat sätt.

Kursen består av tre delar:

1. Kunskaper och färdigheter i engelska, 2,5 hp
Studier av engelskans grammatik och fonologi. Övningar i muntlig och skriftlig kommunikation där kunskaperna tillämpas.

2. Teorier om lärande i språk i och utanför skolan, 2,5 hp
Här studeras aktuella teorier om lärande i andraspråk, speciellt med inriktning mot barns lärande. Individuella faktorer som erfarenheter, strategier och motivation behandlas. 

3. Engelska i klassrummet, 2,5 hp
Här diskuteras sätt att utveckla elevers kunskaper i engelska utifrån ett innehåll av barnlitteratur, engelska texter, interaktivitet och drama. Integrerat med de didaktiska diskussionerna tränar de studerande de delar av engelskans uttal, intonation, ord och fraser samt grammatik som är särskilt relevanta i klassrumssituationer. I kursen ingår också analyser av svenska styrdokument för skolan i relationer till språkdidaktik.

Förväntade studieresultat

Del 1. Kunskaper och färdigheter i engelska, 2,5 hp
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för engelskas fonem och beskriva hur de artikuleras;
 • beskriva engelskans uttal;
 • förklara grundläggande grammatiska regler;

Färdighet och förmåga

 • tillämpa fonetiska kunskaper för att kunna främja ett gott uttal i såväl sin egen som elevers muntliga kommunikation;
 • tillämpa grundläggande grammatiska regler;
 • förklara och använda för kursen centrala termer och begrepp;
 • använda engelska i tal och skrift på ett språkligt adekvat sätt.

Del 2. Teorier om lärande i språk i och utanför skolan, 2,5 hp
För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse

 • redogöra för några centrala teorier om lärande i språk i skolkontexter med fokus på barn i årskurs 4-6;
 • beskriva och diskutera hur individuella faktorer som erfarenheter, strategier och motivation påverkar lärande i språk;
 • förklara de centrala delarna av den svenska läroplanen med avseende på språk i årskurserna 4-6 i relation till aktuella teorier och metoder om lärande i språk;

Färdighet och förmåga

 • analysera kursplanen i engelska för grundskolan i relation till teorier om lärande.

Del 3. Engelska i klassrummet, 2,5 hp
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • diskutera hur planering och genomförande av undervisning i engelska kan ske på vetenskaplig grund;
 • visa kunskap om lämpliga autentiska texter på engelska i relation till svårighetsnivå, kulturell och språklig repertoar och undervisningspotential;

Färdighet och förmåga

 • planera kommunikativ undervisning i engelska med stöd i styrdokument;
 • granska, analysera och göra urval av material från olika medier för undervisning i engelska;
 • läsa engelska texter högt med tydlighet, flyt och inlevelse;
 • uppvisa adekvat muntlig språkfärdighet för professionen; 
 • interagera på engelska i syfte att ge återkoppling;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över hur val av material och arbetssätt påverkar elevers lärande i engelska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Del 1 examineras genom:

 • Skriftligt prov i engelsk grammatik och fonetik
 • Muntlig examination: språkligt flyt och uttal

Del 2 examineras genom seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov.

Del 3 examineras genom studentproducerade instruerande filmer.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Skriftliga prov och uppgifter i del 1 och 2 bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Övriga examinerande uppgifter i del 1 och 2 bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Del 3 bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Väl Godkänd (VG) på kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på 2 av 3 delar.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  Cunningham Una
  Twenty quick steps to better english for teachers and other busy people
  Studentlitteratur : 2013 : 123 s. :
  ISBN: 9789144079486
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sylvén Liss Kerstin
  The ins and outs of English pronunciation : an introduction to phonetics
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 108 s. :
  ISBN: 9789144079554
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lundahl Bo
  Texts, topics and tasks : teaching english in years 4-6
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2022 : 401 sidor :
  ISBN: 9789144140391
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.

  Nedanstående litteratur tillkommer till distansutbildningen AIL:

  New perspectives on translanguaging and education [Elektronisk resurs]
  Yoxsimer Paulsrud BethAnne, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Bristol : Multilingual Matters : 2017 : 1 online resource (ix, 234 s.) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-143330
  ISBN: 9781783097838
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1-3

  Second language learning theories [Elektronisk resurs]
  Mitchell Rosamond., Myles Florence, Marsden Emma.
  Third edition. : London : Routledge : 2013. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1,2,4,6 och 8

 • Giltig från: 2022 vecka 9

  Cunningham Una
  Twenty quick steps to better english for teachers and other busy people
  Studentlitteratur : 2013 : 123 s. :
  ISBN: 9789144079486
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sylvén Liss Kerstin
  The ins and outs of English pronunciation : an introduction to phonetics
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 108 s. :
  ISBN: 9789144079554
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lundahl Bo
  Texts, topics and tasks : teaching english in years 4-6
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2022 : 401 sidor :
  ISBN: 9789144140391
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.

 • Giltig från: 2022 vecka 8

  Del 1: Kunskaper och färdigheter i engelska

  Cunningham Una
  Twenty quick steps to better english for teachers and other busy people
  Studentlitteratur : 2013 : 123 s. :
  ISBN: 9789144079486
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sylvén Liss Kerstin
  The ins and outs of English pronunciation : an introduction to phonetics
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 108 s. :
  ISBN: 9789144079554
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Del 2: Teorier om lärande i språk i och utanför skolan

  Artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.

  Del 3: Engelska i klassrummet

  Lundahl Bo
  Texts, topics and tasks : teaching English in years 4-6
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 268 s. :
  ISBN: 9789144080536
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.