Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska för åk 4-6, kurs 2, 7,5 hp

Engelskt namn: English for Grades 4-6, Course 2

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 till 2021-07-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6EN042

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-25

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-02-12

Innehåll

Fortsatta studier av engelskans grammatik, med fokus på morfologi, och av språklig variation. Studenter granskar forskning om elevernas användning engelska utanför klassrummet i Sverige, inklusive elevernas användning av sociala medier, spel, film och andra former av IKT.  Studenter utforskar inverkan av identitet, motivation, attityder och strategier i ett flerspråkigt perspektiv.

Modul 1 Kunskaper och färdigheter i engelska II, 2,5 hp
Grammatik och morfologi tillämpas och tränas i muntlig och skriftlig produktion. Studenterna utvärderar egna arbeten som grundas i relevant forskning och beprövad erfarenhet. Vidare tränas förmågan att kommunicera om grammatik på ett interaktivt sätt.  

Modul 2 Eleven, engelskan och den digitala världen, 2,5 hp
Elevernas användning av sociala medier, spel, film och andra former av IKT analyseras och utvärderas genom tillämpning av språkinlärningsteorier, bland annat betydelsen av lärandestrategier. Särskild fokus ligger på hur barns läsförmåga i ett andra- eller främmandespråk, språkproduktion och vokabulärutveckling påverkas av IKT. 

Modul 3 Språkinlärare och språkläraren (2.5 hp)
Användning av narrativ och drama utforskas som verktyg för utveckling av språklig identitet och kopplingar dras mellan undervisningspraktik och utveckling av elevernas motivation och lärandestrategier. Studenterna tränar olika lärarroller för att utveckla en bred repertoar i engelska.

Förväntade studieresultat

Modul 1
Kunskap och förståelse
 • redogöra för central engelsk språkvetenskaplig terminologi och kunna använda denna i enklare språkliga analyser
 • redogöra för grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan
 • identifiera sambandet mellan grammatiska former och deras funktioner
Färdighet och förmåga
 • genomföra enklare grammatisk analys för att tillämpa i undervisning
 • planera språkutvecklande undervisningssituationer och reflektera över planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar
 • anpassa planerad undervisning till alla elever
 • kommunicera hur grammatik och morfologi ska beskrivas och hur den ska förklaras
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska undervisningsmaterial om hur grammatik undervisas.
Modul 2
Kunskap och förståelse
 • redogöra för olika lärandemiljöers påverkan på elevers språklärande
 • visa grundläggande förståelse av verktyg, applikationer, program och media som är tillgängliga för barn på engelska
Färdighet och förmåga
 • använda relevanta digitala verktyg i undervisning
 • visa förmåga att ta tillvara elevers engelskkunskaper och digitala erfarenheter för att stimulera elevs lärande och utveckling
 • analysera multimodala läromedel som använts i språkundervisning i relation till forskning och teori
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska användningen av IKT i samband med språkinlärning;
 • reflektera över ungdomars mediavärld ur ett didaktiskt perspektiv
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området IKT och språkinlärning.
Modul 3
Kunskap och förståelse
 • redogöra för forskning om identitet, motivation, attityder och strategier i samband med språkutveckling;
 • beskriva teorier som förklarar hur berättelse och drama som verktyg kan stödja elevers språkutveckling;
 • beskriva olika strategier för att stödja elevers språkutveckling.
Färdighet och förmåga
 • använda drama, berättande och självnarrativ för att vidareutveckla rollen som engelsklärare;
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla språkundervisning
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande och talande på engelska till stöd för den pedagogiska verksamheten
 • bedriva undervisningen på engelska på ett naturligt och ledigt sätt och med god språklig säkerhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens inom engelska

Behörighetskrav

Univ: 5 hp Engelska för åk 4-6, kurs 1, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshoppar. Workshoppar och seminarier är obligatoriska. I kursen ingår en studieresa till ett engelskspråkigt land.

Examination

Modul 1
 • Muntlig examination av förmågan att kommunicera grammatik på ett interaktivt sätt
 • Skriftlig salstentamen i grammatik och morfologi
Modul 2
 • Aktivt deltagande i seminarier och fullgjorda seminarieuppgifter
 • Flera muntliga presentationer vid olika tidpunkter på engelska
 • Skriftlig rapport om det didaktiska arbetet
Modul 3
 • Aktivt deltagande i workshoppar
 • Filmade korta undervisningsmoment på engelska
 • Skriftlig uppgift om den egna identiteten som språklärare
Skriftliga prov och uppgifter bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Övriga examinerande uppgifter bedöms med något av betygen Underkänd och Godkänd. För betyget Väl godkänd krävs att den studerande uppnått detta betyg på totalt 5 hp i vilka modul 1 ska ingå.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 33

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.