Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Engelska för F-3, kurs 2, 7,5 hp

Engelskt namn: English for Early Years Classes and Grades 1-3, Course 2

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 till 2021-07-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6EN041

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-25

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-02-12

Innehåll

I kursen vidareutvecklar deltagarna sina kunskaper om lärande och undervisning i engelska på vetenskaplig grund och utifrån nationella och europeiska styrdokument för språk. Vidare betonar studenternas förmåga att utifrån forskning och beprövad erfarenhet planera och genomföra engelskundervisning. Kunskaper om sambandet mellan språk och kultur fördjupas och i kursen ingår en studieresa till ett engelskspråkigt land.

Modul 1 Språkundervisning och formativ bedömning (3 hp)
Utgångspunkten är språkinlärningsteorier och deras inverkan på den nationella läroplanen behandlas och vidare hur denna i sin tur påverkar klassrumspraktiken och formativ bedömning. I kursen ingår analys av elevers aktiviteter och språkliga produktion samt bedömning för lärande.

Modul 2 Klassrumspraktik II (2,5 hp)
Studenterna tränar interaktiva modeller för undervisning som utgår från semantiska fält, kommunikativa aktiviteter och ämnesövergripande teman. Kritisk granskning av undervisningsmaterial som är vanligt förekommande i svensk skola ingår.

Modul 3 Språk och kultur (2 hp)
Under modul 3 ingår intensiv träning av den egna kommunikativa kompetensen. Studenterna väljer ett par strategier för systematisk insamling och utökning av det egna ordförrådet inom ett specifikt område. Vidare undersöker de studerande skillnader i språkbruk.

Förväntade studieresultat

Modul 1
För betyget godkänt ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • beskriva och jämföra olika språkutvecklande strategier med avseende på barns andraspråksutveckling;
 • jämföra didaktiska verktyg för att dokumentera elevers språkutveckling;
 • redogöra för några observationstekniker som anses vara användbara för att identifiera utveckling av ett andraspråk hos unga elever.
Färdighet och förmåga
 • använda ett antal observationstekniker för att dokumentera elevers aktiviteter och språkliga produktion;
 • utföra enklare analys av barns muntliga engelska och med stöd i de teorier som studerats göra bedömningar.
Modul 2
För betyget godkänt ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra klassrumsaktiviteter som främjar barns utveckling av ett andraspråk;
 • ge en fördjupad redogörelse för de undervisningsmetoder som förordas i det undervisningsmaterial som granskats.
Färdighet och förmåga
 • bedriva undervisning på engelska på ett naturligt och ledigt sätt och med god språklig säkerhet;
 • planera, presentera och utvärdera språkundervisning med utgångspunkt i styrdokument och forskning.
Modul 3
För betyget godkänt ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra för och diskutera lärandestrategier för utveckling av det egna ordförrådet och de relevanta teorier och forskning som stödjer såna strategier.
Färdighet och förmåga
 • beskriva de kulturella värderingar och attityder som man observerar;
 • uttrycka sig klart, enkelt och normenligt i skriftlig engelska;
 • beskriva de strategier som använts för att samla in och lära sig ny vokabulär.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha ett vetenskapligt förhållningssätt till språklig variation och språklig mångfald.

Behörighetskrav

Univ: 5hp från Engelska för f-3, kurs 1, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshoppar. Workshoppar och seminarier är obligatoriska. I kursen ingår en studieresa till ett engelskspråkigt land

Examination

Modul 1
 • aktivt deltagande i seminarier på engelska
 • skriftlig hemtentamen på engelska
Modul 2
 • aktivt deltagande i workshoppar
 • skriftlig analys av genomförda korta lektioner och den egna förmågan att kommunicera muntligt på engelska
Modul 3
 • dagliga korta bloggrapporter skrivna på engelska om observationer i samhället.
 • individuell dagbok som visar både utveckling av engelska ordförråd och kritisk granskning av valda lärandestrategier.
Skriftliga prov och uppgifter i modul 1 och 2 bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Övriga examinerande uppgifter i modul 1 och 2 bedöms med något av betygen Underkänd och Godkänd. Modul 3 bedöms med något av betygen Underkänd och Godkänd. För betyget Väl godkänd krävs att den studerande uppnått detta betyg i modul 1 och 2 (totalt 5,5 hp). 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 33

English for primary teachers : a handbook of activities and classroom language
Slattery Mary, Willis Jane
Oxford : Oxford university press : cop. 2000 : 148 s. :
ISBN: 0194375625-
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Early language learning and teaching : Pre-A1-A2
Keaveney Sharon, Lundberg Gun
Second edition : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 249 sidor :
ISBN: 9789144127286
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.