Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska, Språk och representation av kön, 7,5 hp

Engelskt namn: English, Language and the Representation of Gender

Denna kursplan gäller: 2021-08-09 och tillsvidare

Kurskod: 1EN089

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-04

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-03-10

Innehåll

Kursen är uppdelad i två delar:  

Del 1: Teori och metod, 4,5 hp  
Denna del behandlar språklig representation av kön ur ett språkvetenskapligt och genusvetenskapligt perspektiv, både utifrån språksystem och språkbruk. Nedslag görs i olika språkområden vilket ger möjligheter till jämförelser mellan olika språksystem och samhälleliga kontexter. Forskning om språklig sexism introduceras och diskuteras, och språkplaneringsstrategier som avser att motverka språklig sexism presenteras.
 
Delen innehåller en introduktion till diskursanalys som metod för att identifiera språklig sexism i offentlighetens texter där ett urval aktuella forskningsartiklar utgör metodexempel.  
 
Del 2: Individuell fördjupning, 3 hp  
Inom denna del genomför den studerande en praktisk tillämpning av teorier och metoder som diskuterats under den första delen.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra för språklig representation av kön ur ett språkvetenskapligt perspektiv;
 • redogöra för språk- och genusvetenskapliga teorier om språklig sexism;
 • redogöra för språkplaneringsstrategier mot språklig sexism i en politisk och vetenskapshistorisk kontext relevant för den studerandes studieinriktning;
Färdighet och förmåga
 • identifiera och diskutera språklig sexism i offentlighetens texter;
 • argumentera och ta ställning i språkplaneringsfrågor som berör språklig representation av kön;
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera skilda språkplaneringsstrategier mot språklig sexism;
 • självständigt bedöma och kritiskt värdera vetenskaplig argumentation.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier
Univ: Minst 90 hp Engelska i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråket är svenska i del 1 och engelska i del 2.

Examination

Del 1 examineras genom bedömning av seminariedeltagande och av en individuell skriftlig uppgift.
 
Del 2 examineras genom bedömning av en individuell skriftlig uppgift bestående av en diskursanalys samt ett seminarium där den individuella diskursanalysen presenteras.

Vid bedömningen av seminariedeltagande används betygsgraderna Godkänd (G) respektive Underkänd (U). Vid bedömningen av skriftliga uppgifter används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) respektive Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på båda delar. Examination sker på svenska i del 1 och på engelska i del 2.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  Constructions of Motherhood and Fatherhood in Newspaper Articles on Maternal and Paternal Postpartum Depression.
  Alexander Elizabeth M., McMullen Linda M.
  Ingår i:
  Gender and Language [Elektronisk resurs]
  Equinox Publishing : 9 : sid. 143-166 :
  Obligatorisk

  Coffey-Glover L
  Ideologies of Masculinity in Women’s Magazines: A Critical Stylistic Approach.
  Ingår i:
  Gender and Language [Elektronisk resurs]
  Equinox Publishing : 9 : sid. 337-363 :
  Obligatorisk

  Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept
  Connell R. W., Messerschmidt James W.
  Ingår i:
  Gender & society.
  Newbury Park, Calif. : Sage : 1987- : 19 : sid. 829-859 :
  Obligatorisk

  Discourse analysis : an introduction
  Georgakopoulou Alexandra, Goutsos Dionysis
  2. ed. : Edinburgh : Edinburgh Univ. Press : 2004 : 215 s. :
  ISBN: 0-7486-2045-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller valfri handbok i diskursanalys eller kritisk diskursanalys.

  Guidelines on Gender-Neutral Language
  Unesco :
  Skriften kan hämtas som pdf-fil på följande internetadress:
  Obligatorisk

  Gender across languages [Elektronisk resurs] : the linguistic representation of women and men
  Hellinger Marlis., Bussmann Hadumod.
  Amsterdam : J. Benjamins : 2001- : v. <1> :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses i urval. Finns tillgänglig online via UB.

  Gender across languages : the linguistic representation of women and men.
  Hellinger Marlis, Bussmann Hadumod
  Amsterdam : Benjamin : 2002 : xii, [1], 349 s. :
  ISBN: 1-58811-084-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses i urval. Finns tillgänglig online via UB.

  Gender across languages : the linguistic representation of women and men.
  Hellinger Marlis, Bussmann Hadumod
  Amsterdam : Benjamin : 2003 : 390 s. :
  ISBN: 90-272-1845-5 (hft. : Amsterdam)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses i urval. Finns tillgänglig online via UB.

  Gender across languages.
  Motschenbacher Heiko., Hellinger Marlis.
  Amsterdam, [Netherlands] : John Benjamins Publishing Company : 2015. : 1 online resource (415 pages). :
  ISBN: 9789027268860-
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses i urval. Finns tillgänglig online via UB.

  Koller Veronika
  Businesswomen and War Metaphors: ’Possesive, Jealous and Pugnacious’?
  Ingår i:
  Journal of sociolinguistics [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 8 : sid. 3-22 :
  Obligatorisk

  Mills Sara
  Language and sexism
  Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : ix, 178 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0834/2008019588-b.html
  ISBN: 978-0-521-80711-1 (hardback)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The handbook of language and gender
  Holmes Janet, Meyerhoff Miriam
  Oxford : Blackwell : 2003 : xv, 759 s. :
  ISBN: 0-631-22502-1 : £85.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 20-42. McElhinny, Bonnie (2008): Theorizing Gender in Sociolinguistics and Linguistic Anthropology. s. 550-570. Pauwels, Anne (2008): Linguistic Sexism and Feminist Linguistic Activism

  Palicki Lena Lind
  Hur man än vänder sig har man rumpan bak - om hur man konstruerar kön i en progressiv lärobok.
  Ingår i:
  Språk och stil
  Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : Volym 15 : sid. 161-192 :
  Obligatorisk

  Wojahn Daniel
  Språkaktivism : diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015
  Uppsala : Institutionen för nordiska språk : 2015 : 273 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-251351
  ISBN: 9789150624595
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  "Varför många företagsledare bär damunderkläder" : diskussion om genus och sakprosa
  Byrman Gunilla, Hultén Britt
  Ingår i:
  Teoretiska perspektiv på sakprosa
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 307 s. :
  Obligatorisk

  Samt ett antal forskningsartiklar som väljs i samråd med undervisande lärare.

 • Giltig från: 2021 vecka 32

  Constructions of Motherhood and Fatherhood in Newspaper Articles on Maternal and Paternal Postpartum Depression.
  Alexander Elizabeth M., McMullen Linda M.
  Ingår i:
  Gender and Language [Elektronisk resurs]
  Equinox Publishing : 9 : sid. 143-166 :
  Obligatorisk

  Coffey-Glover L
  Ideologies of Masculinity in Women’s Magazines: A Critical Stylistic Approach.
  Ingår i:
  Gender and Language [Elektronisk resurs]
  Equinox Publishing : 9 : sid. 337-363 :
  Obligatorisk

  Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept
  Connell R. W., Messerschmidt James W.
  Ingår i:
  Gender & society.
  Newbury Park, Calif. : Sage : 1987- : 19 : sid. 829-859 :
  Obligatorisk

  Discourse analysis : an introduction
  Georgakopoulou Alexandra, Goutsos Dionysis
  2. ed. : Edinburgh : Edinburgh Univ. Press : 2004 : 215 s. :
  ISBN: 0-7486-2045-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Guidelines on Gender-Neutral Language
  Unesco :
  Skriften kan hämtas som pdf-fil på följande internetadress:
  Obligatorisk

  Gender across languages [Elektronisk resurs] : the linguistic representation of women and men
  Hellinger Marlis., Bussmann Hadumod.
  Amsterdam : J. Benjamins : 2001- : v. <1> :
  Obligatorisk

  Gender across languages : the linguistic representation of women and men.
  Hellinger Marlis, Bussmann Hadumod
  Amsterdam : Benjamin : 2002 : xii, [1], 349 s. :
  ISBN: 1-58811-084-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gender across languages : the linguistic representation of women and men.
  Hellinger Marlis, Bussmann Hadumod
  Amsterdam : Benjamin : 2003 : 390 s. :
  ISBN: 90-272-1845-5 (hft. : Amsterdam)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gender across languages.
  Motschenbacher Heiko., Hellinger Marlis.
  Amsterdam, [Netherlands] : John Benjamins Publishing Company : 2015. : 1 online resource (415 pages). :
  ISBN: 9789027268860-
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Koller Veronika
  Businesswomen and War Metaphors: ’Possesive, Jealous and Pugnacious’?
  Ingår i:
  Journal of sociolinguistics [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 8 : sid. 3-22 :
  Obligatorisk

  Mills Sara
  Language and sexism
  Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : ix, 178 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0834/2008019588-b.html
  ISBN: 978-0-521-80711-1 (hardback)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The handbook of language and gender
  Holmes Janet, Meyerhoff Miriam
  Oxford : Blackwell : 2003 : xv, 759 s. :
  ISBN: 0-631-22502-1 : £85.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 20-42. McElhinny, Bonnie (2008): Theorizing Gender in Sociolinguistics and Linguistic Anthropology. s. 550-570. Pauwels, Anne (2008): Linguistic Sexism and Feminist Linguistic Activism

  Samt ett antal forskningsartiklar som väljs i samråd med undervisande lärare.