Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska, Vetenskapligt skrivande inom humaniora och samhällsvetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: English, Research Writing in the Humanities and Social Sciences

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1EN082

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter på avancerad nivå som skriver vetenskaplig prosa på engelska. Utifrån en översikt av forskningsfältet vetenskapligt skrivande studeras olika akademiska textgenrer och skrivstrategier för L1 och L2.  Genom att granska sådan forskning om retorik, konventioner och stilistik och sedan tillämpa kunskapen i sitt egen skrivande, kommer deltagarna att utveckla en bredare repertoar av skrivstrategier.  Kursen fokuserar på språkliga aspekter i engelska som är förknippade med särskilda utmaningar inom vetenskapligt skrivande.  Sådana funktioner kommer att utforskas från ett funktionellt perspektiv, till exempel de specifika utmaningarna som uppstår när man skriver om andras forskning eller vetenskapliga verk.  Under kursen undersöks digitala verktyg som stödjer textskrivandet och lexikalisk precision.  Fortlöpande skrivövningar och responsarbete ingår och lärarens återkoppling ges under kursens gång.  Kursdeltagarna ska med fördel vara i "skrivandefas" i sina akademiska studier.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
*    visa kunskap om centrala begrepp inom forskningsfältet vetenskapligt skrivande
*    redovisa vad som utmärker olika typer av akademisk text från olika vetenskapsområden
*    visa kunskap om forskning om effektiv skrivpraxis inom den studerandens egen akademiska diskurs

Färdighet och förmåga
*    analysera och tillämpa språkliga drag i vetenskapliga texter som är relevanta för den studerandes egen vetenskapsområde
*    skriva och revidera vetenskapliga texter på engelska med god språklig säkerhet och med iakttagande av akademiska skrivregler som är relevanta inom den studerandes egen disciplin
*    använda sig av digitala resurser som stödjer lexikalisk utveckling och språkriktighet
*    ge konstruktiv respons på andras akademiska texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    kritiskt granska vetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6.
Univ: Ett av alternativen:
1) Kandidatexamen (180 hp) eller
2) 90 hp, varav minst 7,5 hp utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se 'Tekniska krav för nätkurser' på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Digitala föreläsningar, praktiska övningar, återkoppling från kamrater och läraren.  Den studerande förväntas aktivt delta i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter. Detta ska ske inom givna tidsramar. Undervisningsspråket är engelska, och kunskaper i svenska är inte ett krav.

Examination

Examination sker genom bedömning av de studerandes aktiva deltagande i gruppdiskussioner samt individuella skriftliga uppgifter.

Vid bedömningen av skriftliga inlämningsuppgifter används betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd. Vid bedömningen av gruppdiskussioner används betygsgraderna Godkänd respektive Underkänd. Examination sker på engelska.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.