"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Entrepreneurial Financial Management C, 7,5 hp

Engelskt namn: Entrepreneurial Financial Management C

Denna kursplan gäller: 2020-12-21 och tillsvidare

Kurskod: 2FE064

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-05-28

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-10-08

Innehåll

Kursen fokuserar på finansiell ledning i entreprenöriella företag. Ett entreprenöriellt företag är ungt, har ofta hög tillväxt och skiljer sig generellt mot andra organisationer genom att vara mer innovativa, flexibla och anpassningsbara. I kursen behandlas alla faser i entreprenöriella företags livscykel, från ursprunglig idé till avyttrande. Huvudsyftet med kursen är att presentera och integrera begrepp och applikationer från entreprenörskap, finansiering och redovisning för att möjliggöra en djupare förståelse av den finansiella omgivning inom vilken dessa företag verkar. Studenterna introduceras även till aktuell forskning och de senaste trenderna inom finansiering av entreprenöriella företag.

Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

 • förklara begrepp inom finansiell ledning i entreprenöriella företag (entrepreneurial finance), samt skillnaden mot traditionell finansiell ledning (corporate finance).
 • analysera finansieringsbehovet för ett entreprenöriellt företag.
 • förklara hantering och övervakning av olika finansiella resurser samt visa en förståelse och kunskap för frågor relaterade till försäljning av ett entreprenöriellt företag.
 • analysera och diskutera aktuell forskning inom finansiering av entreprenöriella företag.
 • diskutera utvecklingen inom finansiell teknologi och dess påverkan på entreprenöriella företags finansiering.
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

60 hp företagsekonomi grundkurs och fortsättningskurs (A/B) eller motsvarande, varav godkänt 45 hp. 
 
Gymnasium: Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar, diskussioner, övningar och fallstudier. Kursens centrala områden behandlas genom föreläsningar, seminarier och fallstudier. Studenter kan även möta gästföreläsare och deras presentationer kan då vara till underlag för examination. Studenterna kommer även att presentera uppgifter muntligt och skriftligt. Studenterna förväntas vara aktiva i diskussioner, seminarier och fallstudier.

Examination

Examinationen baseras på en skriftligt individuell salstentamen och på uppgifter som utförs individuellt och i grupp. Godkänt betyg krävs för alla delar av kursen.

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  Course literature

  Entrepreneurial finance
  Leach J. Chris, Melicher Ronald W.
  Seventh edition. : Boston, MA : Cengage : [2021] : xvii, 696 pages :
  ISBN: 9780357442043
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Additional individual literature focusing on specific topics will be needed to be able to complete assignments.

  Reference literature

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Berk Jonathan
  Corporate Finance plus Pearson MyLab Finance with Pearson eText, Global Edition
  Pearson : 2019 :
  ISBN: 9781292304281
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Additional individual literature focusing on specific topics will be needed to be able to complete assignments.

 • Giltig från: 2020 vecka 52

  Course literature

  Leach J. Chris
  Entrepreneurial finance
  6th edition. : Boston, MA : Cengage Learning : 2016 : pages cm :
  ISBN: 9781305968356
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: or ISNB: 9781337635653 (e-bok)

  Additional individual literature focusing on specific topics will be needed to be able to complete assignments.

  Reference literature

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Berk Jonathan
  Corporate Finance plus Pearson MyLab Finance with Pearson eText, Global Edition
  Pearson : 2019 :
  ISBN: 9781292304281
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Additional individual literature focusing on specific topics will be needed to be able to complete assignments.