"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems B, 7,5 hp

Engelskt namn: Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems B

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2FE170

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2010-05-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Kursen introducerar entreprenörskap som fenomen och kunskapsområde. Målet är att utveckla kunskap om och förståelse för entreprenörskap och affärsutvecklingsprocesser. Under momentet behandlas entreprenörskapsbegreppet och kunskapsområdets framväxt. Kursens fokus är entreprenörskap i relation till affärsutveckling i form av etablering av nya företag. Entreprenörskapet manifesterar sig i konkret affärsverksamhet. Som ett led i kursen integreras företagandets olika aspekter, inklusive hållbarhet och internationalisering, genom att tidigare förvärvade kunskaper inom ämnet utnyttjas för att utveckla en affärsidé som konkretiseras i en affärsplan. I kursmodulen ingår datorbaserade övningar i affärsstödssystem.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna;

  • beskriva och problematisera entreprenörskapsbegreppet och det entreprenöriella perspektivet
  • beskriva och analysera den entreprenöriella processen.
  • beskriva och analysera kreativitet, entreprenörskap och nyföretagande i en samhällelig kontext
  • som del i en grupp ta initiativ och utveckla en affärsidé samt tillämpa tidigare förvärvade företagsekonomiska kunskaper inklusive hållbarhetsfrågor för att konkretisera idén i en skiss till affärsplan
  • söka och värdera information och informationskällor vid utveckling av affärsplan
  • argumentera för och sälja in en affärsidé
  • välja, analysera och tillämpa information från affärssystem i affärsutvecklingsbeslut
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

Företagsekonomi med internationell inriktning A 30 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Utbildningen i entreprenörskap skall bidra till att utveckla studenternas entreprenöriella förmågor för idégenerering och affärsutveckling. Lärandet stöds genom föreläsningar som ger studenterna grunder för att arbeta med entreprenörskap och affärsutveckling, vilket kompletteras med gästföreläsningar. En affärsutvecklingsuppgift genomförs som innebär att studenterna formulerar en idé och affärsplan för nya verksamheter som presenteras skriftligt och muntligt, vilket ger studenterna möjlighet att tränas i presentationsteknik. Under momentet genomförs workshops,för att stärka affärsutvecklingsuppgiften.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen och affärsutvecklingsuppgift i grupp. Laborationer i affärssystem genomförs i grupp och presenteras muntligt och skriftligt. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Kursen är en del av Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå School of Business and Economics. Kursen erbjuds även till utbytesstudenter inom ramen för våra utbytesavtal.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna nedan och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs. 2fe095.

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Kurslitteratur

Entrepreneurship in theory and practice : paradoxes in play
Løwe Nielsen Suna, Klyver Kim, Evald Majbritt Rostgaard, Bager Torben
Third edition. : Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing : [2021] : xxvi, 321 pages :
ISBN: 9781789908039
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och rapporter motsvarande 50-80 sidor tillkommer. Studenter kan utöver detta behöva söka artiklar och information för olika uppgifter.

Referenslitteratur

Thomas Kubr, Heinz Marchesi, Daniel Ilar & Herman Kienhuis (1998) Starting up, achieving success with professional business planning. Amsterdam: McKinsey & Company https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_ALMA51184329680004996&context=L&vid=UmUB&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab_umub&query=any,contains,mckinsey%20starting%20up%20business%20planning&mode=Basic

Kurslitteratur från Företagsekonomi A och Företagsekonomi B som behandlar grunderna i marknadsföring, redovisning, budgetering, ekonomistyrning och finansiering utgör en viktig grund för analyser i affärsplanen.

Referenslitteratur till kursen

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på särskilda ämnen kan behövas för att kunna slutföra uppgifter.