Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Entreprenörskap och affärsutveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Entrepreneurship and Business Development

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2FE176

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2012-06-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Kursen fokuserar på entreprenörskap och på uppstarten av nya verksamheter, men även betydelsen av idéutveckling och entreprenörskap  inom befintliga organisationer berörs. Under kursen tränas studenten att identifiera och skapa entreprenöriella möjligheter samt att utveckla en grundläggande förmåga att skapa nya affärer. Fokus under kursen ligger på affärsplaner samt affärsplanering och att identifiera, implementera och utvärdera affärsidéer. Studenten lär sig också om entreprenörens olika egenskaper, kännetecken och förmågor. Slutligen behandlas vikten av stödjande miljöer och nätverk för utveckling av affärer och nya verksamheter.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:
  • beskriva och kritiskt diskutera entreprenörskapsbegreppet och det entreprenöriella perspektivet
  • beskriva och analysera den entreprenöriella processen
  • beskriva och analysera sambanden mellan entreprenörskap, nyföretagande och deras implikationer för samhället inklusive hållbarhet
  • identifiera och ge förslag på nya affärsmöjligheter samt att formulera strategier för att starta en verksamhet
  • söka och värdera information och informationskällor vid utveckling av en affärside
  • planera och genomföra presentationer av affärsideer och affärsplaner inom en given tidsplan

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier samt genom praktiknära falluppgifter. En förutsättning att nå de förväntade studieresultaten är ett aktivt deltagande under kursens alla delar.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras genom en gruppbaserad skriftlig affärsutvecklingsuppgift med tillhörande muntlig presentation, individuella och skriftliga analysuppgifter samt litteraturseminarium.
 
Följande betygssystem används:
5 Med beröm godkänd, 4 Icke utan beröm godkänd, 3 Godkänd, U Underkänd
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
Kursen är p.g.a. sin specifika inriktning ej påbyggbar med eller utbytbar mot andra kurser/moment på A-B eller C-nivå i företagsekonomi.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Litteratur

Litteratur

Nilsson Nils
Entreprenörskap : att se och handla på möjligheter
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 220 sidor :
ISBN: 9789147113637
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artikellista (tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek) Listan över artiklar omfattar ungefärligen 50-100 sidor

Referenslitteratur

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5

Dahlén Micael
Boxen : kreativitet som skapar bättre affärer : träna dig till framgång
1. uppl. : Stockholm : Volante QNB Publishing : cop. 2006 : [11] s., s. 14-222 :
ISBN: 91-974919-7-7
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsättes utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.