Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Estetiska ämnen C - inriktning musikproduktion, 30 hp

Engelskt namn: Creative Studies C - Music Production

Denna kursplan gäller: 2019-05-13 och tillsvidare

Kurskod: 1ES016

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-06-14

Innehåll

Kursen syftar till en vetenskaplig och konstnärlig fördjupning inom området musikproduktion. En vetenskaplig uppsats kombinerat med en konstnärlig gestaltning planeras, genomförs och presenteras slutligen i form av en digital eller analog konsert/föreställning eller presentation. Arbetet ska omfatta vetenskapliga och estetiska teorier vilka problematiseras och kritiskt granskas. Dessutom ska någon, eller några, av faktorerna makt, genus, miljö, klass eller etnicitet beaktas.

Moment 1. Vetenskapligt skrivande och teori 7,5 hp
(Academic Writing and theory)
Vetenskapliga och estetiska teorier behandlas och problematiseras med koppling till det specifika området musikproduktion och i relation till de estetiska ämnenas gemensamma aspekter. Under momentet utvecklas ett kritiskt och självständigt förhållningssätt för området relevanta teorier och aktuell forskning. Skrivprocessen samt arbetet med att formulera syfte och frågeställningar påbörjas.

Moment 2. Metod och gestaltning 6 hp
(Method and creative work)
Momentet behandlar metodiska angreppssätt, relevanta för de humanistiska och estetiska forskningsfälten. Ett genomgående tema är gestaltning som metod och praktik.

Moment 3. Uppsats 15 hp
(Extended essay)
Under momentet produceras en vetenskaplig uppsats med konstnärlig gestaltning, vilka självständigt samverkar i utformning och resultat. I fördjupningsarbetet ingår att avgränsa en vetenskaplig- och gestaltande uppgift, söka, problematisera och analysera empiri som relateras till tidigare forskning. Därutöver ingår att bedöma och kritiskt granska arbetets vetenskapliga, konstnärliga, samhälleliga, miljö- och kunskapsmässiga relevans samt etiska aspekter. Uppföljande seminarier och handledning bedrivs kontinuerligt där processen granskas och problematiseras.

Moment 4. Presentation 1,5 hp
(Presentation)
Inom momentet studeras olika presentationsformer i syfte att välja och genomföra ett relevant medium för offentlig presentation av fördjupningsarbetet. Seminarier genomförs som inkluderar bedömning, problematisering, analys och granskning av vald form och innehåll i fördjupningsarbetet i relation till såväl etiska frågor som vetenskapliga och estetiska teorier. Inom momentet examineras hela fördjupningsarbetet.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultatEfter avslutad kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse:
 • ha kunskap om hur vetenskapliga och estetiska teorier och metoder samverkar
 • ha fördjupad förståelse för estetiska begrepp och aktuell forskning inom området musikproduktion
Färdighet och förmåga:
 • självständigt planera, genomföra, presentera och kritiskt granska ett större vetenskapligt och konstnärligt arbete som inkluderar undersökning, bearbetning, produktion och dokumentation
 • redogöra för vetenskapliga och estetiska teorier
 • redogöra för aktuell forskning och relevanta frågeställningar utifrån planerat arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha förmåga att värdera och bedöma vetenskapliga och estetiska processer och produkter utifrån samhälleliga och etiska aspekter samt faktorerna makt, genus, miljö, klass eller etnicitet


Efter avklarat moment 1, (Vetenskapligt skrivande och teori 7,5 hp), skall den studerande kunna:
 • kritiskt och självständigt redogöra för vetenskapliga och estetiska teorier
 • på fördjupad nivå redogöra för aktuell forskning och relevanta frågeställningar utifrån planerat arbete med hänseende till området musikproduktion
 • uppvisa förmåga att formulera relevant syfte och frågeställningar inom aktuellt område
Efter avklarat moment 2, (Metod och gestaltning 6 hp), skall den studerande kunna:
 • självständigt redogöra för relevanta metoder i relation till såväl vetenskaplig som konstnärlig gestaltning
 • uppvisa färdighet och förmåga att söka, identifiera och formulera metod för det egna arbetet
 • uppvisa fördjupad förmåga att värdera och problematisera arbetsprocessen
Efter avklarat moment 3, (Uppsats 15 hp) skall den studerande kunna:
 • genomföra ett större fördjupningsarbete i relation till syfte och frågeställningar
 • uppvisa förståelse för samverkan mellan det vetenskapliga, konstnärliga och metodologiska delarna i arbetet
Efter avklarat Moment 4. (Presentation 1,5 hp) skall den studerande kunna:
 • uppvisa färdighet och förmåga att genomföra en presentation samt värdera arbetets betydelse utifrån olika perspektiv
 • självständigt bedöma och reflektera över såväl ett vetenskapligt som konstnärligt arbete, både det egna och andras arbeten

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp inom området musikproduktion eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledning. Under moment tre ligger fokus på uppsatsskrivande och gestaltning.

Examination

Examination av moment 1 och 2 sker fortlöpande inom ramen för undervisningen och förutsätter aktivt deltagande i seminarier, gruppdiskussioner och individuella uppgifter. De studerandes kunskaper under moment 3 och 4 examineras skriftligt och muntligt genom en uppsats, gestaltning och presentation. Examination av uppsatsen sker individuellt, så även gestaltningen om arbetet genomförts enskilt. I förekommande fall examineras gestaltningen i grupp. Den studerande ska även opponera på någon annans arbete samt försvara sitt eget. Vid examination sätts betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie samt ett omprov, har vid nästa omprovstillfälle rätt få en annan examinator utsedd, om inte särkilda skäl talar emot detta. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 25

  Modul 1

  Borgdorff Henk
  The Conflict of the faculties: Perspectives on artistic research and academia
  Leiden University Press : 2012 :
  https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/32887/595042.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  Obligatorisk

  Bale Kjersti
  Estetik : en introduktion
  Göteborg : Daidalos : 2010 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-7173-307-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arts Based Research
  Barone Tom, Eisner Elliot W.
  Thousand Oaks, California : SAGE Publications : 2012. : xvi, 183 s. :
  ISBN: 9781412982474 (paperback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Art and knowledge, s. 3-12

  Att skriva en bra uppsats
  Reinecker Lotte, Stray Jörgensen Peter
  3:e upplagan : Samfundslitteratur och Liber AB, 2014 - 346 s. ISBN: 978-91-47-11151-0 :
  Obligatorisk

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789147127788
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1-4, 8-10, 13-14, 19-20 samt 22

  Ödman Per-Johan
  Tolkning, förståelse, vetande : hermeneutik i teori och praktik
  3., oförändr. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 254 s. :
  ISBN: 9789144118680
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval av sidor

  Föreställningar om kroppen : kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori
  Larsson Håkan, Fagrell Birgitta
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 327 s. :
  ISBN: 978-91-47-08443-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval av sidor

  Practices of looking : an introduction to visual culture
  Sturken Marita, Cartwright Lisa
  2. ed. : New York : Oxford University Press : 2009 : ix, 486 s. :
  ISBN: 978-0-19-531440-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 3

  Forskningens framtid! : ämnesöversikt 2014 : konstnärlig forskning
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2015 : 11, 22 s. :
  Fritt tillgänglig via www.vr.se
  ISBN: 978-91-7307-253-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 2

  Lind
  Om metoder i konstnärlig forskning. Metod, process, redovisning: Konstnärlig forskning årsbok 2014
  Vetenskapsrådet : 2014 :
  Vetenskapsrådet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Om metoder i konstnärlig forskning

  Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
  Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn
  2., [rev. och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1997 : 360 s. :
  ISBN: 91-44-00211-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval av sidor

  The design way : intentional change in an unpredictable world
  Nelson Harold G., Stolterman Erik
  2. ed. : Cambridge, MA : MIT Press : 2012 : 282 s. :
  ISBN: 978-0-262-01817-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval av sidor

  Skåreus Eva
  Bilder i forskning: visuella metoder, konstbaserad forskning och fallstudier. Tilde skriftserie nr.2.
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Urval av sidor

  Music autoethnographies : making autoethnography sing : making music personal
  Bartleet Brydie-Leigh, Ellis Carolyn
  2009 : xiii, 273 pages :
  ISBN: 9781921513404
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Access via inloggning på Umu UB. Läs introduktion samt ett valfritt kapitel.

  Designers workbook
  Riverdale + IDEO :
  https://designthinkingforeducators.com
  Obligatorisk

  Modul 3 och 4

  Att skriva en bra uppsats
  Reinecker Lotte, Stray Jörgensen Peter
  3:e upplagan : Samfundslitteratur och Liber AB, 2014 - 346 s. ISBN: 978-91-47-11151-0 :
  Obligatorisk

  Samt egen litteratur utifrån valt arbete och ämne omfattande 5 till 10 titlar (väljs under kursens gång)

  Referenslitteratur

  Forskningsöversikt 2019 Konstnärlig forskning [Elektronisk resurs]
  2019 :
  https://www.vr.se/5.ad27632166e0b1efab471f.html

  Artistic research : theories, methods and practices
  Hannula Mika, Suoranta Juha, Vadén Tere, Griffiths Gareth, Kölhi Kristina
  Helsinki : Academy of Fine Arts : 2005 : 174 s. :
  ISBN: 9515327431
  Se bibliotekskatalogen Album

  Film art : an introduction
  Bordwell David, Thompson Kristin
  10th ed. : London : McGraw-Hill : 2012. : xviii, 526 s. :
  ISBN: 978-0-07-131831-0 (Paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustavsson Bernt
  Kunskapsfilosofi : tre kunskapsformer i historisk belysning
  Stockholm : Wahlström & Widstrand : 2000 : 263, [1] s. :
  ISBN: 91-46-17648-9 (inb.) ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marner Anders
  Upplevelse, tolkning, analys och samtal [Elektronisk resurs] : ett bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet
  Umeå : Umeå universitet : 2009 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-31611

  Design för lärande
  Rostvall Anna-Lena, Selander Staffan
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2008 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7227-551-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sennett Richard
  The craftsman
  London : Penguin : 2009. : 326 s. :
  ISBN: 9780141022093
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Britt-Marie
  Genusforskning : frågor, villkor och utmaningar
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2003 : 113 s. :
  http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/vr_O123.pdf
  ISBN: 91-7307-041-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cross Nigel
  Designerly ways of knowing
  Basel : Birkhäuser : 2007 : 138 s. :
  ISBN: 9783764384845 (pbk.) :
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kawamura Yuniya
  Doing research in fashion and dress : an introduction to qualitative methods
  English ed. : Oxford : Berg : 2011 : x, 150 p. :
  ISBN: 978-1-84788-583-8 (hbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Leavy Patricia
  Method meets art : arts-based research practice
  New York : Guilford Press : cop. 2009 : xvii, 286 s. :
  ISBN: 9781593858438 (hbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Schön Donald A.
  The reflective practitioner : how professionals think in action
  Repr. : Aldershot : Ashgate : 2003 : x, 374 s. :
  ISBN: 1-85742-319-4 (korr.)z 0-85742-319-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Widerberg Karin
  Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
  ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 46

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast en månad före kursstart. Viss litteratur kan förekomma inom flera moment. Litteratur tillkommer i samråd med lärare/handledare utifrån valt fördjupningsämne.

  Moment 1

  Handbook of the arts in qualitative research : perspectives, methodologies, examples, and issues
  Knowles J. Gary, Cole Ardra L.
  Los Angeles : Sage Publications : 2008 : xix, 700 p. :
  ISBN: 9781412905312 (cloth)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (sid 3-12 Art and knowledge, Elliot Eisner)

  Föreställningar om kroppen : kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori
  Larsson Håkan, Fagrell Birgitta
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 327 s. :
  ISBN: 978-91-47-08443-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (urval av sidor)

  Practices of looking : an introduction to visual culture
  Sturken Marita, Cartwright Lisa
  2. ed. : New York : Oxford University Press : 2009 : ix, 486 s. :
  ISBN: 978-0-19-531440-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (urval av sidor)

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
  3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
  ISBN: 9789147111510
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (urval av sidor)

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-47-08651-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
  Alvesson M., Sköldberg K.
  2. uppl : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 598 s. :
  ISBN: 9789144046150
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Hermeneutik, kapitel 9, 11 och 12)

  Bale Kjersti
  Estetik : en introduktion
  Göteborg : Daidalos : 2010 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-7173-307-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Förord och kapitel 1

  Moment 2

  Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
  Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn
  2., [rev. och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1997 : 360 s. :
  ISBN: 91-44-00211-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval av sidor

  Skåreus Eva
  Bilder i forskning: visuella metoder, konstbaserad forskning och fallstudier. Tilde skriftserie nr.2.
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2014 :
  Obligatorisk

  The design way : intentional change in an unpredictable world
  Nelson Harold G., Stolterman Erik
  2. ed. : Cambridge, MA : MIT Press : 2012 : 282 s. :
  ISBN: 978-0-262-01817-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval av sidor

  Moment 3:

  Widerberg Karin
  Att skriva vetenskapliga uppsatser
  Lund : Studentlitteratur : 1995 : 91 s. :
  ISBN: 91-44-49441-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
  3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
  ISBN: 9789147111510
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (urval av sidor)

  Egen litteratur utifrån valt arbete och ämne omfattande ca 1000-1500 sidor.

  Referenslitteratur:

  Arts Based Research
  Barone Tom, Eisner Elliot W.
  Thousand Oaks, California : SAGE Publications : 2012. : xvi, 183 s. :
  ISBN: 9781412982474 (paperback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Film art : an introduction
  Bordwell David, Thompson Kristin
  10th ed. : London : McGraw-Hill : 2012. : xviii, 526 s. :
  ISBN: 978-0-07-131831-0 (Paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustavsson Bernt
  Kunskapsfilosofi : tre kunskapsformer i historisk belysning
  Stockholm : Wahlström & Widstrand : 2000 : 263, [1] s. :
  ISBN: 91-46-17648-9 (inb.) ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marner Anders
  (2008) Upplevelse, tolkning, analys och samtal – perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet.
  Umeå : Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen. :

  Design för lärande
  Kempe Anna-Lena, Selander Staffan
  2. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : 269 s. :
  ISBN: 9789113028590
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sennett Richard
  The craftsman
  London : Penguin : 2009. : 326 s. :
  ISBN: 9780141022093
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Britt-Marie
  Genusforskning : frågor, villkor och utmaningar
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2003 : 113 s. :
  http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/vr_O123.pdf
  ISBN: 91-7307-041-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cross Nigel
  Designerly ways of knowing
  Basel : Birkhäuser : 2007 : 138 s. :
  ISBN: 9783764384845 (pbk.) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kawamura Yuniya
  Doing research in fashion and dress : an introduction to qualitative methods
  English ed. : Oxford : Berg : 2011 : x, 150 p. :
  ISBN: 978-1-84788-583-8 (hbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Leavy Patricia
  Method meets art : arts-based research practice
  New York : Guilford Press : cop. 2009 : xvii, 286 s. :
  ISBN: 9781593858438 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (urval av sidor)

  Rose Gillian
  Visual methodologies : an introduction to researching with visual materials
  3. ed. : London : Sage : 2012 : xx, 386 s. :
  ISBN: 9780857028877
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (urval av sidor)

  Schön Donald A.
  The reflective practitioner : how professionals think in action
  Repr. : Aldershot : Ashgate : 2003 : x, 374 s. :
  ISBN: 1-85742-319-4 (korr.)z 0-85742-319-4
  Se bibliotekskatalogen Album