Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Etnografi och kulturanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: Ethnography and Cultural Analysis

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1ET025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-07-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-08-31

Innehåll

Under kursen presenteras etnologiämnets vetenskapshistoria, forskningsområden, etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv och begrepp såsom de tillämpas inom etnologiämnet. Studenterna får öva sig i grunderna i etnologiskt fältarbete, såsom deltagande observation, dokumentation och tolkningsmetoder.

Förväntade studieresultat

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:
 • redogöra för grundläggande metoder och begrepp inom etnologin
 • förstå hur identiteter kulturellt skapas
 • redogöra för etnologins kunskapsmål och vetenskapshistoria, forskningsområden och metoder
 • visa förmåga att använda etnografiska arbetssätt som till exempel observationer, intervjuer och fältanteckningar
 • visa färdigheter i etnografiskt skrivande och kulturanalytisk tolkning
 • visa ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till vetenskaplig kunskap generellt och kulturstudier i etnologi specifikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges via internet. Undervisningen består av skriftliga introduktioner på digital lärplattform, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter.

För den som är registrerad på kurs och har ett funktionshinder finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker dels fortlöpande genom inlämningsuppgifter, dels genom hemtentamina.

Uppgifternas inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum.

Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1ET029 Etnologi A - kultur, berättelser, ritualer 30 hp eller 1ET034 Etnologi A1: Kulturanalys och berättande 15 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Agnidakis Paul
  Etnologi – kontinuitet och anpassning av ett kulturvetenskapligt ämne
  RIG - Kulturhistorisk tidskrift Vol 101 Nr 1 2018 : 2018 :
  Obligatorisk

  Kulturanalyser
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  2., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2001 : 180 s. :
  ISBN: 91-40-63486-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Löfgren Orvar
  Ett ämne väljer väg
  Ingår i:
  Vardagslivets etnologi
  Stockholm : Natur och kultur : 1996 : 191 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S 13-87.

  Pripp Oscar
  Kulturbegreppets användningar och sociala betydelser
  Linköpings universitet : 2005 :
  https://ep.liu.se/ecp/015/069/ecp015069b.pdf
  Obligatorisk

  Svensson Birgitta
  Varför etnologi? : en ämnesintroduktion för nya studenter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 117 s. :
  ISBN: 978-91-44-06735-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar om ca 200 sidor tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Kulturanalyser
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  2., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2001 : 180 s. :
  ISBN: 91-40-63486-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Löfgren Orvar
  Ett ämne väljer väg
  Ingår i:
  Vardagslivets etnologi
  Stockholm : Natur och kultur : 1996 : 191 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S 13-87.

  Svensson Birgitta
  Varför etnologi? : en ämnesintroduktion för nya studenter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 117 s. :
  ISBN: 978-91-44-06735-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar om ca 200 sidor tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 4

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Kulturanalyser
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  2., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2001 : 180 s. :
  ISBN: 91-40-63486-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Löfgren Orvar
  Ett ämne väljer väg
  Ingår i:
  Vardagslivets etnologi
  Stockholm : Natur och kultur : 1996 : 191 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S 13-87.

  Svensson Birgitta
  Varför etnologi? : en ämnesintroduktion för nya studenter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 117 s. :
  ISBN: 978-91-44-06735-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album