Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Etnologi A - kultur, berättelser, ritualer, 30 hp

Engelskt namn: Ethnology A - Culture, Narratives, Rituals

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 1ET029

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-11-14

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-02-15

Innehåll

Kursen utgör en allmän introduktion till etnologiska perspektiv, arbetsmetoder och forskningsområden utifrån studier av relationen mellan individ, kultur och samhälle. Viktiga inslag handlar om att praktisera och genomföra kulturanalys genom att öva på etnografiska metoder, dokumentationsformer och tolkningar bland annat i relation till kategorier som kön/sexualitet, klass, etnicitet, ålder.  Kursen är indelad i fyra moduler som behandlar berättandets varierande betydelser, kulturanalytiska metoder och frågor till historiskt material och tingens mening, symbolik och tolkning. Kursen ges som fristående kurs och utgör även termin 3 på Branschutbildningen för museer och kulturarv.

Modul 1. Etnografi och kulturanalys (7.5 hp)
Ethnography and Cultural Analysis
Under modulen presenteras ämnets vetenskapshistoria, forskningsområden, etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv, begrepp och identitetskategorier såsom de tillämpas inom etnologiämnet. Studenterna får öva sig i etnologiskt fältarbete, såsom deltagande observation och tolkning.

Modul 2. Berättandets betydelser (7.5 hp)
The Meanings of Narratives
Modulen behandlar vardagligt berättande i muntliga och medierade former. Särskilt studeras dess betydelse för kultur och identitet, berättandets användning i olika former och syften samt bakgrund i muntlig tradition. Studenten övar sig i dokumentation av berättelser och kvalitativ intervjumetodik.

Modul 3. Kulturhistoria och historiebruk, 7,5 hp
Cultural history and the Use of history
Modulen behandlar studier med ett historiskt och kulturanalytiskt perspektiv. I den första delen studeras hur etnologer arbetar med historiskt material utifrån olika metoder och frågeställningar. Studenten övar sig i att använda kulturanalytiska frågeställningar på ett historiskt material och får kännedom om arkivmaterials möjligheter och utmaningar. Den andra delen behandlar bruk av historia och kulturarv i både teori och konkreta exempel.

Modul 4. Ting och tolkning, 7,5 hp
Things and interpretation
Modulen handlar om relationer mellan föremål, identitet och samhälle. Studenten tar del av etnologiska studier av föremål och konsumtion ur kulturella, sociala och historiska perspektiv. Särskilt uppmärksammas ting som del av vardagens miljöer, som tecken för individuell och kollektiv identitet, och deras betydelser i mänskliga relationer, minnesarbete och för frågor om hållbarhet. Studenten genomför en dokumentationsuppgift och analyser av tings betydelser ur olika perspektiv i samtid.

Förväntade studieresultat

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:
 • redogöra för grundläggande metoder och centrala begrepp inom etnologi som kultur, berättande och ritual,
 • visa kännedom och förståelse för relationen mellan kultur och identitet; genus, sexualitet, etnicitet, klass och ålder,
 • visa ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till vetenskapliga studier,
 • redogöra för etnologins vetenskapshistoria och aktuella forskningsfält,
 • genomföra deltagande observationer och intervjuer samt uppvisa färdigheter i att skriva fältanteckningar och göra kulturanalytisk tolkning,
 • visa grundläggande färdigheter att utföra och presentera dokumentationer,
 • visa grundläggande färdigheter i att i att tolka, sammanfatta och presentera vetenskapliga arbeten.
Efter modul 1 (Etnografi och kulturanalys) ska studenten kunna:
 • redogöra för och exemplifiera etnologins forskningsområden och metoder,
 • redogöra för grundläggande begrepp som kultur, kulturanalys, kulturell identitet såsom genus, sexualitet och etnicitet,
 • visa förmåga att använda etnografiska arbetssätt som observationer och fältanteckningar,
 • ge exempel på tolkningar av samtida fenomen och samhällsliv med hjälp av vedertagna kulturteoretiska begrepp,
 • skriftligt och muntligt diskutera exempel på kulturvetenskaplig forskning.
Efter modul 2 (Berättandets betydelser) ska studenten kunna:
 • redogöra för och analysera olika former av personligt vardagligt berättande och beskriva hur kulturbundna värderingar uttrycks i dessa berättelser,
 • redogöra för och jämföra hur berättelser används i vardagsliv, i självpresentation och i olika medier,
 • använda metoder för dokumentation av olika sorters berättelser, både muntliga och medierade,
 • förbereda, genomföra, transkribera och tolka en intervju.

Efter modul 3 (Kulturhistoria och historiebruk) ska studenten kunna:
 • visa förmåga att skapa frågeställningar och söka relevant material i arkiv med kulturhistoriska metoder,
 • visa kunskaper om analys av och presentation av kulturhistoriskt material,
 • redogöra för kulturarv och historiebruk som begrepp och praktik,
 • redogöra för kulturhistoriska metoder, tillvägagångssätt och resultat i etnologiska studier.
Efter modul 4 (Ting och tolkning) ska studenten kunna:
 • redogöra för olika perspektiv på föremålens betydelser i vardagslivet,
 • diskutera ting som individuella och kollektiva symboler,
 • redogöra för perspektiv på konsumtion, ägande och hållbarhet,
 • visa kunskap om dokumentation och analys av ting,
 • uppvisa kännedom om relationen mellan ting och människa i berättande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen på samtliga moduler består av föreläsningar, gruppövningar, enskilda dokumentationsövningar och handledning. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Varje enskild modul examineras fortlöpande genom muntliga och skriftliga uppgifter. Dessa består av hemskrivning, seminarium och examinerande redovisning. Inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att examineras på annan ort. En student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle ansöka hos studierektor vid berörd institution om detta. Se regelsamlingen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid samtliga moduler på denna kurs ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moduler är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. För Väl godkänd (VG) på hel kurs fordras Väl godkänd (VG) på totalt 22,5 hp.

Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll, t.ex.
1ET002 Etnologi A nät 30 hp, 1ET030 Etnologi A nät: kultur, berättelser, ritualer 30 hp,
1ET034 Etnologi A1: Kulturanalys och berättande 15 hp, 1ET025 Etnografi och kulturanalys 7,5 hp, 1ET017 Berättandets betydelser 7,5 hp, 1ET019 Kulturhistoriska miljöer: från bondesamhälle till virtuella gemenskaper 7,5 hp eller 1ET041 Kulturanalys i det förfflutna 7,5 hp.

Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 
Kursen ersätter den tidigare kursen 1ET000 Etnologi A 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start. Övrig artikel tillhandahållen av för momentet ansvarig lärare kan tillkomma.

Modul 1: Etnografi och kulturanalys, 7,5 hp

Agnidakis Paul
Etnologi – kontinuitet och anpassning av ett kulturvetenskapligt ämne
RIG - Kulturhistorisk tidskrift Vol 101 Nr 1 2018 : 2018 :
Obligatorisk

Kulturanalyser
Ehn Billy, Löfgren Orvar
2., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2001 : 180 s. :
ISBN: 91-40-63486-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Löfgren Orvar
Ett ämne väljer väg
Ingår i:
Vardagslivets etnologi
Stockholm : Natur och kultur : 1996 : 191 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: S 13-87

Svensson Birgitta
Varför etnologi? : en ämnesintroduktion för nya studenter
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 117 s. :
ISBN: 978-91-44-06735-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pripp Oscar
Kulturbegreppets användningar och sociala betydelser
Linköpings universitet : 2005 :
https://ep.liu.se/ecp/015/069/ecp015069b.pdf
Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar om ca 200 sidor tillkommer.

Referenslitteratur

Arvidsson Alf
Etnologi : perspektiv och forskningsfält
Lund : Studentlitteratur : 2001 : 164 s. :
ISBN: 91-44-01583-6
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 2: Berättandets betydelser, 7,5 hp

Arvidsson Alf
Folklorens former
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 253 s. : musiknoter :
ISBN: 91-44-00733-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Elektronisk resurs på lärplattform. Valda delar.

Arvidsson Alf
Livet som berättelse : studier i levnadshistoriska intervjuer
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 121 s. :
ISBN: 91-44-00527-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Folklore och Permormance Studies - en introduktion.
Gunnell Terry, Islands Háskóll, Ronström Owe
Ingår i:
Folkloristikens aktuella utmaningar
Visby : Högskolan på Gotland : 2013 : 286 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Elektronisk resurs på lärplattform. Valda delar.

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

Vår tids folkkultur
Klintberg Bengt af, Palmenfelt Ulf
Stockholm : Carlsson : 2008 : 254 s. :
ISBN: 978-91-7331-059-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jansson Hanna
Med tanke på läsarna. Resebloggandets narrativa och sociala balansgång
Tidskrift för kulturforskning, volym 18, nr 1. : 2019 :
Obligatorisk

Blogging Family-like Relations when Visiting Theme and Amusement Parks: : The Use of Children in Displays Online
Lindgren Anne-Li, Sparrman Anna
Ingår i:
Culture Unbound Volume 6, Editorial [Elektronisk resurs]
2014-02-20T01:00:00+01:00 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: Finns som elektronisk resurs via UB.

Winroth AnnCristin
Boteberättelser : en etnologisk studie av boteprocesser och det omprövande patientskapet
Umeå : Institutionen för kultur och medier : 2004 : 236 s. :
urn:nbn:se:umu:diva-360
ISBN: 91-7305-764-9 (korr)z 91-7105-764-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar. Finns som e-bok: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:143238

Referenslitteratur

Glitterspray & 99 andra klintbergare
Klintberg Bengt af, Malmström Bengt
Stockholm : Atlantis : 2005 : 319, [1] s. :
ISBN: 91-7353-045-X (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Klintberg Bengt af
Svenska folksägner
[Ny utg.] : Stockholm : ePan :b Norstedt : 2002 : 381, [1] s. :
ISBN: 91-7297-581-4
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 3: Kulturhistoria och historiebruk, 7,5 hp

Agnidakis Paul
Ideologisering, manifestering och gemenskapande : kulturarvsproduktion som process i lokala industrisamhällen under omvandling
RIG - Kulturhistorisk tidskrift 0035-5267. ; 2019:2, s. [65]-86 : 2019 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

I riktning mot en normkreativ kulturmiljövård. Metodutveckling utifrån exemplet Statens fastighetsverk i Sverige
Agnidakis Paul, Lagerqvist Maja, Strandin Pers Annika
Kulturstudier Nr. 1, 2018 : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

Arvidsson Alf
Folklorens former
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 253 s. : musiknoter :
ISBN: 91-44-00733-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Elektronisk resurs på lärplattform. Valda delar

Hansen Kjell
Kulturarv - berättande identitet
Kulturella perspektiv 2009:1 : 2009 :
Obligatorisk

Historien in på livet : diskussioner om kulturarv och minnespolitik
Eriksen Anne, Garnert Jan, Selberg Torunn
Lund : Nordic Academic Press : 2002 : 277 s. :
ISBN: 91-89116-34-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

Den kultiverade människan
Frykman Jonas, Löfgren Orvar
1. uppl. : Lund : LiberLäromedel : 1979 : 240 s. :
ISBN: 91-40-30234-2 ; 51:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Kulturhistoria : en etnologisk metodbok
Jönsson Lars-Eric, Nilsson Fredrik
Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : 2017 : 164 s. :
Fritt tillgänglig via Lund University Publications (LUP)
ISBN: 978-91-983690-0-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etnologin och det förflutna
Ingår i:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- :
Obligatorisk

Valbar fördjupning ca 100 sidor. Väljs i samråd med lärare.

Referenslitteratur

Land och stad : svenska samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid
Hellspong Mats, Löfgren Orvar
3. tr. : Lund : LiberLäromedel : 1976 : 350, [1] s. :
ISBN: 91-40-02896-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

I utkanter och marginaler : 31 texter om kulturhistoria : en vänbok till Birgitta Svensson
Svensson Birgitta, Larsson Marianne
Stockholm : Nordiska museets förlag : 2015 : 360 s. :
ISBN: 9789171085795
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 4. Ting och tolkning, 7.5 hp

Brembeck Helene
"Att fylla och tömma boet"
Vardagslivets fronter : 2006 :
Läsanvisning: Tillhandahålles av Institutionen Läsanvisning s. 106-124

Talande ting : berättelser och materialitet
Ek-Nilsson Katarina, Meurling Birgitta
Uppsala : Institutet för språk och folkminnen : 2014 : 177 s. :
ISBN: 978-91-86959-19-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

Löfgren Orvar
Containing the past, the Present and the Future: Packing a Suitcase
Narodna Umjetnost 53/1 : 2016 :
Läsanvisning: Tillhandahålles av Institutionen. Läsanvisning: s. 59-74

Löfgren Orvar
Drömmen om den perfekta julen
Ingår i:
Svenska vanor och ovanor
Stockholm : Natur och kultur : 1991 : 295 s. :
Obligatorisk

Marshall Matilda
Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet
Höör : Brutus Östlings bokförlag Symposion : 2016 : 251 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 9789187483233
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

Salomonsson Karin
Mitt och ditt : Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse [Elektronisk resurs]
2018 :
http://portal.research.lu.se/ws/files/44833953/Mitt_och_ditt_Karin_Salomonsson_WEBB.pdf
Läsanvisning: http://lup.lub.lu.se/record/0b664926-6408-44da-86ef-4673cabb617e

Wettstein Margrit
Liv genom tingen : människor, föremål och extrema situationer
Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion : 2009 : 154 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-99538
ISBN: 978-91-7139-831-4
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A209873&dswid=5573 Valda delar

Konsumtion
Östberg Jacob, Kaijser Lars
Malmö : Liber : 2010 : 125 s. :
ISBN: 978-91-47-08874-4
Se bibliotekskatalogen Album

Valbar fördjupning ca 60 sidor. Väljs i samråd med lärare. Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer.

Referenslitteratur

I utkanter och marginaler : 31 texter om kulturhistoria : en vänbok till Birgitta Svensson
Svensson Birgitta, Larsson Marianne
Stockholm : Nordiska museets förlag : 2015 : 360 s. :
ISBN: 9789171085795
Se bibliotekskatalogen Album