Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ett Europa i förvandling - samhälle och politik i samtida europeisk litteratur, 7,5 hp

Engelskt namn: A Changing Europe: Society and Politics in Contemporary European Literature

Denna kursplan gäller: 2019-06-03 och tillsvidare

Kurskod: 1SV043

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-18

Innehåll

I kursen studeras ett antal aktuella skönlitterära verk från några av Europas största språkområden. Enklare litteraturvetenskapliga begrepp och analysmetoder introduceras. Verken läses i svensk översättning och studeras i relation till sin nationella och europiska områdeskontext d.v.s. med hänsyn till relevanta aspekter av målspråkslandets historia, geopolitiska placering och aktuella samhällsfrågor.

Kursen är indelad i 5 moduler:
Modul 1: Europa som litterär plats, 1,5 hp
(Europe as a place in literature)
Modul 2: Fokus Storbritannien, 1,5 hp
(Great Britain in focus)
Modul 3: Fokus Spanien, 1,5 hp
(Spain in focus)
Modul 4: Fokus Frankrike, 1,5 hp
(France in focus)
Modul 5: Fokus Tyskland, 1,5 hp
(Germany in focus)

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för hur samtidslitteratur samspelar med en given områdeskontext
 • relatera till samtida samhällstendenser i egna analyser av litterära verk
Färdighet och förmåga
 • analysera hur aktuella samhälleliga utmaningar gestaltas litterärt.
 • tillämpa enklare teoretiska begrepp och metoder för att analysera samtidslitteratur.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • jämföra hur olika litterära texter förhåller sig till samhälleliga förändringar i Europa.
 • motivera och förklara egna analyser av litterära texter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.
Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 4,5 högskolepoäng. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är kursens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 18

  Kjældgaard Lasse Horne
  Litteratur : introduktion till teori och analys
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 496 s. :
  ISBN: 9789144092461
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval enligt lärarens anvisningar.

  Modul 1: Europa som litterär plats, 1,5 hp

  Texter och artiklar som tillhandahålles via lärplattform.

  Modul 2: Fokus Frankrike, 1,5 hp

  Underkastelse : [roman]
  Houellebecq Michel, Leandoer Kristoffer
  Stockholm : Bonnier : 2015 : 268 s. :
  ISBN: 9789100153854
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valfri utgåva läses.

  Texter och artiklar som tillhandahålles via lärplattform.

  Modul 3: Fokus Spanien 1,5 hp

  Tiden där emellan
  Dueñas María, Cederroth Maria
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2013 : 686 s. :
  ISBN: 9789175032276
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Texter och artiklar som tillhandahålles via lärplattform.

  Modul 4: Fokus Storbritannien 1,5 hp

  Lång väg hem
  Dolan Eva, Wiberg Carla
  Stockholm : Modernista : [2017] : 413 sidor :
  ISBN: 9789177016618
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Texter och artiklar som tillhandahålles via lärplattform.

  Modul 5: Fokus Tyskland 1,5 hp

  Gå, gick, gått
  Erpenbeck Jenny, Wallenström Ulrika
  [Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2017] : 337 sidor :
  ISBN: 9789100168100
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Texter och artiklar som tillhandahålles via lärplattform. Obligatorisk.

 • Giltig från: 2019 vecka 23

  Kjældgaard Lasse Horne
  Litteratur : introduktion till teori och analys
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 496 s. :
  ISBN: 9789144092461
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval enligt lärarens anvisningar.

  Modul 1: Europa som litterär plats, 1,5 hp

  Texter och artiklar som tillhandahålles via lärplattform.

  Modul 2: Fokus Frankrike, 1,5 hp

  Underkastelse : [roman]
  Houellebecq Michel, Leandoer Kristoffer
  Stockholm : Bonnier : 2015 : 268 s. :
  ISBN: 9789100153854
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valfri utgåva läses.

  Texter och artiklar som tillhandahålles via lärplattform.

  Modul 3: Fokus Spanien 1,5 hp

  Katedralen vid havet
  Falcones Ildefonso, Lönngren Kajsa-Lisa
  [Ny utg.] : Stockholm : Bazar : 2009 : 665 s. :
  ISBN: 9789170281822
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Texter och artiklar som tillhandahålles via lärplattform.

  Modul 4: Fokus Storbritannien 1,5 hp

  Svart som synden
  Booth Stephen, Wiberg Carla
  Stockholm : Minotaur : 2008 : 391 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 9789185283873
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kan vara svår att få tag på i svensk översättning. Kan läsas på engelska.

  Texter och artiklar som tillhandahålles via lärplattform.

  Modul 5: Fokus Tyskland 1,5 hp

  Gå, gick, gått
  Erpenbeck Jenny, Wallenström Ulrika
  [Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2017] : 337 sidor :
  ISBN: 9789100168100
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Texter och artiklar som tillhandahålles via lärplattform. Obligatorisk.