"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ett flerspråkighetsperspektiv på läs- och skrivinlärning i förskoleklass och grundskolans tidiga år, 7,5 hp

Engelskt namn: A Multilingual Perspective on Learning how to Read and Write in Elementary School

Denna kursplan gäller: 2020-04-27 och tillsvidare

Kurskod: 6SV077

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-12

Innehåll

Kursen behandlar teoretiska och didaktiska aspekter på elevers grundläggande läs- och skrivutveckling ur ett flerspråkighetsperspektiv. Språkideologier och deras påverkan på flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling tas upp. I kursen studeras hur språkutvecklande arbetssätt kan användas för att skapa en skolmiljö som stödjer barns litteracitetsutveckling och hur elevens hela språkliga repertoar kan fungera som en resurs i den tidiga litteracitetsundervisningen. Därutöver synliggör kursen läs- och skrivsvårigheter utifrån ett flerspråkighetsperspektiv.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för några teoretiska och didaktiska aspekter på elevers grundläggande läs- och skrivutveckling ur ett flerspråkighetsperspektiv;
 • redogöra för samband mellan läs- och skrivsvårigheter och flerspråkighet i grundläggande läs- och skrivutveckling;

Färdighet och förmåga

 • i planering av undervisning tillämpa kunskap om hur språkutvecklande arbetssätt kan användas i grundläggande läs- och skrivundervisning;
 • i planering av undervisning tillämpa kunskap om vilken betydelse elevens hela språkliga repertoar för den grundläggande läs- och skrivutvecklingen;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera språkideologiska avtryck i diskurser om flerspråkighet;
 • kritiskt diskutera olika synsätt på flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs därför för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Examinationen sker genom  

Modul 1. Läslogg (1,5 hp)  
Modul 2. Skriftliga inlämningsuppgifter (två uppgifter om sammanlagt 6 hp).  

Vid examination av de skriftliga inlämningsuppgifterna används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Vid examination av läslogg används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på de skriftliga inlämningsuppgifterna.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 19

  Laursen Helle Pia
  Bilitteracitet och skriftspråkstillägnande
  Ingår i:
  Litteracitet och språklig mångfald
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 342 s. :
  Obligatorisk

  Hedström Hasse
  L som i läsa, M som i metod : om läsinlärning i förskoleklass och skola
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : cop. 2009 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-977615-3-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fridolfsson Inger
  Grunderna i läs- och skrivinlärning
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 297 s. :
  ISBN: 9789144104508
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den flerspråkiga människan : en grundbok om skriftspråkslärande
  Wagner Åse Kari Hansen, Strömqvist Sven, Uppstad Per Henning, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-44-05674-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Transspråkande i svenska utbildningssammanhang
  Yoxsimer Paulsrud BethAnne, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144119755
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Axelsson M.
  Flerspråkighet och lärande
  Ingår i:
  Svenska som andraspråk
  Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  Obligatorisk

  Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande
  Gibbons Pauline, Heljesten Eva, Sävström Rolf, Sjöqvist Lena
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 263 sidor :
  ISBN: 9789144128955
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wedin Åsa
  Flerspråkighet och identitetsutveckling [Elektronisk resurs] : Skolutveckling som policy och praktik
  Karlstad : Karlstads universitet : 2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-28926
  Obligatorisk

  Wedin Åsa
  Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 156 sidor :
  ISBN: 9789144116822
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 18

  Laursen Helle Pia
  Bilitteracitet och skriftspråkstillägnande
  Ingår i:
  Litteracitet och språklig mångfald
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 342 s. :
  Obligatorisk

  Hedström Hasse
  L som i läsa, M som i metod : om läsinlärning i förskoleklass och skola
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : cop. 2009 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-977615-3-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fridolfsson Inger
  Grunderna i läs- och skrivinlärning
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 297 s. :
  ISBN: 9789144104508
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den flerspråkiga människan : en grundbok om skriftspråkslärande
  Wagner Åse Kari Hansen, Strömqvist Sven, Uppstad Per Henning, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-44-05674-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Transspråkande i svenska utbildningssammanhang
  Yoxsimer Paulsrud BethAnne, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144119755
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Axelsson M.
  Flerspråkighet och lärande
  Ingår i:
  Svenska som andraspråk
  Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  Obligatorisk

  Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande
  Gibbons Pauline, Heljesten Eva, Sävström Rolf, Sjöqvist Lena
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 263 sidor :
  ISBN: 9789144128955
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Svensson Jenny, Strazer Boglárka, Wedin Åsa
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 158 sidor :
  ISBN: 9789175593166
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Nedladdningsbar via www.skolverket.se

  Wedin Åsa
  Flerspråkighet och identitetsutveckling [Elektronisk resurs] : Skolutveckling som policy och praktik
  Karlstad : Karlstads universitet : 2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-28926
  Obligatorisk