Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: icke-språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik, 15 hp

Engelskt namn: Jesus of the Gospels and Paul of the Letters: Specialization Course in New Testament Exegesis

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 1RE203

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-06-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-04

Innehåll

Kursen fokuserar på de nytestamentliga evangelierna, men även Paulus-texter studeras. Den språkliga och teologiska förståelsen av texterna, samt analyser av texternas miljö och efterhistoria, utgör centrala delar av studiet.

Kursen ger en kort orientering om det grekiska språket och användningen av en interlinear textutgåva. Den studerande läser evangelierna och ett flertal Paulus-brev i tre olika översättningar, varvid filologiska, översättnings- och tolkningsvetenskapliga, historiska och teologiska frågor bearbetas. I detta studium ingår läsning av vetenskapliga kommentarer. Den studerande får också öva metodisk medvetenhet genom att författa en kortare artikel om en nytestamentlig text, eller om något tolkningsvetenskapligt problem. Artikeln ventileras normalt i ett seminarium.
Kursen innehåller också litteraturstudier om Jesus, evangelierna, Paulus, samt nytestamentlig realia och tolkningshistoria.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
 • bedöma översättningsvarianters karaktär under jämförelse mellan olika nordiska och engelskspråkiga bibelöversättningar parallellt med en interlinear textutgåva
 • redogöra för vetenskaplig forskning om Jesus och Paulus,
 • förstå texternas tolkningspotential och deras kulturbärande inflytande genom historien,
 • förstå och använda vetenskapliga kommentarer,
 • ha en välgrundad uppfattning om den nytestamentliga forskningens dagsläge.
Färdighet och förmåga
 • transkribera grekisk text och använda en interlinear textutgåva,
 • förklara översättnings- och tolkningsvetenskapliga problem i arbetet med de i översättning studerade nytestamentliga texterna,
 • göra en vetenskapligt nyanserad framställning av texternas historiska miljö,
 • analysera de studerade texternas teologiska innehåll och tänkesätt,
 • tillämpa exegetiska metoder,
 • uppvisa god förmåga att lösa uppgifter inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet av olika metodologiska ställningstaganden vid litterära och historiska tolkningar av antika texter i allmänhet och nytestamentliga i synnerhet,
 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av Bibelns inflytande i historia och kultur,
 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av olika tolkningsperspektiv - feministiska, befrielseteologiska och andra - för ställningstaganden i etiska och estetiska frågor.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där Kristendomens rötter (grundkurs 7.5 hp) eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Seminarierna och gruppövningarna är normalt obligatoriska undervisningsmoment. När kursen ges via Internet publiceras studiematerial under kursens gång på webbplattformen, och seminarier och gruppövningar sker virtuellt.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och/eller muntliga prov. Proven bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.
Examinationen sker genom:
1) individuella skriftliga inlämningsuppgifter och individuell skriftlig hemtentamen 6 hp, 
2) individuell skriftlig hemtentamen 5hp och 
3) individuell skriftlig interpretation med framläggning i seminarium 4 hp.
Kunskapsredovisning sker i form av inlämningsuppgifter, tentamen och seminarier. Proven bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs minst betyget Väl godkänt på sammanlagt 9hp.
För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

OBS! Litteraturen kan komma att revideras fram till två månader innan kursstart

The New Greek-English interlinear New Testament : a new interlinear translation of the Greek New Testament, United Bible Societies' Fourth, Corrected Edition with the New Revised Standard Version, New Testament
Brown Robert K, Comfort Philip Wesley, Douglas J. D
4., corr. ed. : Illinois : Tyndale House : cop. 1990 : xiv, 913 s. :
ISBN: 0-8423-4564-7 (personal size hardcover)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (eller annan upplaga)

The Holy Bible : containing the Old and New Testaments : translated out fo the original tongues and with the former translations diligently compared and revised by His Majesty's special command : appointed to be read in churches : Authorized King James Version
[New ed.] : London : CollinsBible : [2004] : 877, 269 s. :
ISBN: 0-00-710307-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (eller motsvarande utgåva)

Edwards James R.
The Gospel according to Mark
Grand Rapids, Mich : Eerdmans : 2002. : xxvi, 552 p. :
ISBN: 0-8028-3734-4 (cloth)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

The New Testament in its social environment
Stambaugh John E., Balch David L.
1. ed. : Philadelphia : Westminster Press : cop. 1986 : 194 s., xvi karts. :
ISBN: 0-664-21906-3 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ISBN: 9780664250126

Jesus and the gospels
Marsh Clive, Moysie Steve
3.ed. London: T & T Clark International : 2006 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9780567656186 Se bibliotekskatalog Album Läsanvisning: sid 1-69, 105-138

Horrell David G.
An introduction to the study of Paul
3. ed. : London : Bloomsbury : 2015 : xv, 230 pages :
ISBN: 9780567656254
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalog Album Eller tidigare utgåva.

The meaning of Jesus : two visions
Borg Marcus J., Wright N. T.
New York : HarperOne : 2007 : xi, 305 p :
ISBN: 978-0-06-128554-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (eller tidigare utgåva)

Gamble Harry Y.
The New Testament canon : its making and meaning
Eugene, Or. : Wipf & Stock : 2002 : 95 s. :
ISBN: 9781579109097
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (eller andra upplagor)

Greenlee J. Harold
The Text of the New Testament: From Manuscript to Modern Edition.
Peabody, Mass,: Hendrickson : 2008 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN:978-0-8010-4645-2 Se bibliotekskatalogen Album

Mark & method : new approaches in biblical studies
Anderson Janice Capel, Moore Stephen D.
2. ed. : Minneapolis : Fortress Press : 2008 : 288 s. :
ISBN: 978-0-8006-3851-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Eller motsvarande

Artiklar