Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik, 15 hp

Engelskt namn: Jesus of the Gospels and Paul of the Letters: Specialization Course in New Testament Exegesis with studies in Greek

Denna kursplan gäller: 2018-06-04 och tillsvidare

Kurskod: 1RE192

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-12-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-04-09

Innehåll

Kursen fokuserar på de nytestamentliga evangelierna, men även Paulus-texter studeras. Den språkliga och teologiska förståelsen av texterna, samt analyser av texternas miljö och efterhistoria, utgör centrala delar av studiet.

Den studerande läser på originalspråket ca 80 sidor från evangelierna och Paulus, varvid filologiska, översättnings- och tolkningsvetenskapliga, historiska och teologiska frågor bearbetas. I detta studium ingår läsning av vetenskapliga kommentarer. Andra delar av Nya Testamentet läses i översättning.
Den studerande får också öva metodisk medvetenhet genom att författa en kortare artikel om en nytestamentlig text, eller om något tolkningsvetenskapligt problem. Artikeln ventileras normalt i ett seminarium.
Kursen innehåller också litteraturstudier om Jesus, evangelierna, Paulus, samt nytestamentlig realia och tolkningshistoria.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
 • visa fördjupade insikter i den moderna språkvetenskapens metodologi och forskningsfrågor
 • redogöra för vetenskaplig forskning om Jesus och Paulus,
 • förstå texternas tolkningspotential och deras kulturbärande inflytande genom historien,
 • förstå och använda vetenskapliga kommentarer,
 • ha en välgrundad uppfattning om den nytestamentliga forskningens dagsläge.
Färdighet och förmåga
 • filologiskt och teologiskt medvetet översätta och analysera på originalspråket studerade nytestamentliga texter,
 • förklara översättnings- och tolkningsvetenskapliga problem i arbetet med texterna,
 • göra en vetenskapligt nyanserad framställning av texternas historiska miljö,
 • analysera de studerade texternas teologiska innehåll och tänkesätt,
 • tillämpa exegetiska metoder,
 • lösa uppgifter inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet av olika metodologiska ställningstaganden vid litterära och historiska tolkningar av antika texter i allmänhet och nytestamentliga i synnerhet,
 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av Bibelns inflytande i historia och kultur,
 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av olika tolkningsperspektiv – feministiska, befrielseteologiska och andra – för ställningstaganden i etiska och estetiska frågor.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där Kristendomens rötter (grundkurs 7.5 hp) och Nytestamentlig grekiska (grundkurs 15 hp) eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. När kursen ges via Internet publiceras studiematerial under kursens gång på webbplattformen, och seminarier och gruppövningar sker virtuellt.

Examination

Kunskapsredovisning sker genom muntlig tentamen och skriftlig interpretation med framläggning i seminarium 7,5hp, och genom två skriftliga hemtentamina 7,5hp.

Examinationerna bedöms med betygsgraderna Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Underkänt (U). För betyget godkänt på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet godkänt på samtliga delar av kursen. För betyget väl godkänt på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet väl godkänt på 7,5 hp av kursen och minst betyget godkänt på övriga delar.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 45

  OBS! Litteraturen kan komma att revideras fram till två månader innan kursstart

  Heikel, Ivar A.; Fridrichsen, Anton Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna [Ny utg.] : Uppsala : Bibelakademiförlaget, 2013 - xii, 258 s. ISBN:9789197972444 (inb.) LIBRIS-ID:14637875 eller Danker, Frederick W. The concise Greek-English lexicon of the New Testament Krug, Kathryn Chicago : The University of Chicago Press, c2009. - xi, 390 p. ISBN:978-0-226-13615-8 (cloth : alk. paper) LIBRIS-ID:12053809 Obligatorisk

  Novum Testamentum Graece (28th revised edition)
  Nestle Eberhard, Aland Kurt
  Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN 978-1-6197-0046-8 Se bibliotekskatalogen Album

  -
  Bibeln: Bibelkommissionnens översättning: noter, paralellhänvisningar, uppslagsdel
  Se bibliotekskatalogen Album : * :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN:978-9-1526-9921-8

  Jesus and the gospels
  Marsh Clive, Moysie Steve
  3.ed. London: T & T Clark International : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN:9780567656186 Se bibliotekskatalogen Album

  Horrell David G.
  An introduction to the study of Paul
  3. ed. : London : Bloomsbury : 2015 : xv, 230 pages :
  ISBN: 9780567656254
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Här börjar evangeliet : pilotöversättning av Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet
  Uppsala : Bibelsällskapets förlag : [2021] : 109 sidor :
  ISBN: 9789198705331
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Adela Yarbro Collins
  Mark: A Commentary [Elektronisk resurs]
  Augsburg Fortress, Publishers : 2007 :
  Obligatorisk

  Neufeld Dietmar
  Understanding the Social World of the New Testament [Elektronisk resurs]
  2009 :
  Obligatorisk

  Fredriksen Paula
  When Christians were Jews : the first generation
  New Haven : Yale University Press : [2018] : viii, 261 pages :
  ISBN: 0300190514
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns även som häftad. ISBN 9780300248401

  Artiklar

 • Giltig från: 2018 vecka 23

  OBS! Litteraturen kan komma att revideras fram till två månader innan kursstart

  Heikel, Ivar A.; Fridrichsen, Anton Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna [Ny utg.] : Uppsala : Bibelakademiförlaget, 2013 - xii, 258 s. ISBN:9789197972444 (inb.) LIBRIS-ID:14637875 eller Danker, Frederick W. The concise Greek-English lexicon of the New Testament Krug, Kathryn Chicago : The University of Chicago Press, c2009. - xi, 390 p. ISBN:978-0-226-13615-8 (cloth : alk. paper) LIBRIS-ID:12053809 Obligatorisk

  Novum Testamentum Graece (28th revised edition)
  Nestle Eberhard, Aland Kurt
  Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN 978-1-6197-0046-8 Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (Gärna versionen med ordbok)

  -
  Bibeln: Bibelkommissionnens översättning: noter, paralellhänvisningar, uppslagsdel
  Se bibliotekskatalogen Album : * :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN:978-9-1526-9921-8 Läsanvisning: (eller motsvarande)

  Edwards James R.
  The Gospel according to Mark
  Grand Rapids, Mich : Eerdmans : 2002. : xxvi, 552 p. :
  ISBN: 0-8028-3734-4 (cloth)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  The New Testament in its social environment
  Stambaugh John E., Balch David L.
  1. ed. : Philadelphia : Westminster Press : cop. 1986 : 194 s., xvi karts. :
  ISBN: 0-664-21906-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ISBN: 9780664250126 Se bibliotekskatalogen Album

  Jesus and the gospels
  Marsh Clive, Moysie Steve
  3.ed. London: T & T Clark International : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN:9780567656186 Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: ( sid 1-69, 05-138)

  Horrell David G.
  An introduction to the study of Paul
  3. ed. : London : Bloomsbury : 2015 : xv, 230 pages :
  ISBN: 9780567656254
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (eller tidigare utgåva)

  The meaning of Jesus : two visions
  Borg Marcus J., Wright N. T.
  New York : HarperOne : 2007 : xi, 305 p :
  ISBN: 978-0-06-128554-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (eller tidigare utgåva)

  Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
  Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
  ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller motsvarande

  Artiklar