Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik, 15 hp

Engelskt namn: Jesus of the Gospels and Paul of the Letters: Specialization Course in New Testament Exegesis with studies in Greek

Denna kursplan gäller: 2022-03-14 och tillsvidare

Kurskod: 1RE230

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-14

Innehåll

Kursen fokuserar på de nytestamentliga evangelierna, men även Paulus-texter studeras. Den språkliga och teologiska förståelsen av texterna, samt analyser av texternas miljö och efterhistoria, utgör centrala delar av studiet. 
 
Den studerande läser på originalspråket ca 80 sidor från evangelierna och Paulus, varvid filologiska, översättnings- och tolkningsvetenskapliga, historiska och teologiska frågor bearbetas. I detta studium ingår läsning av vetenskapliga kommentarer. Andra delar av Nya Testamentet läses i översättning. 
Den studerande får också öva metodisk medvetenhet genom att författa en kortare artikel om en nytestamentlig text, eller om något tolkningsvetenskapligt problem. Artikeln ventileras normalt i ett seminarium. 
Kursen innehåller också litteraturstudier om Jesus, evangelierna, Paulus, samt nytestamentlig realia och tolkningshistoria.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
 • visa fördjupade insikter i den moderna språkvetenskapens metodologi och forskningsfrågor
 • redogöra för vetenskaplig forskning om Jesus och Paulus,
 • förstå texternas tolkningspotential och deras kulturbärande inflytande genom historien,
 • förstå och använda vetenskapliga kommentarer,
 • ha en välgrundad uppfattning om den nytestamentliga forskningens dagsläge.
Färdighet och förmåga
 • filologiskt och teologiskt medvetet översätta och analysera på originalspråket studerade nytestamentliga texter,
 • förklara översättnings- och tolkningsvetenskapliga problem i arbetet med texterna,
 • göra en vetenskapligt nyanserad framställning av texternas historiska miljö,
 • analysera de studerade texternas teologiska innehåll och tänkesätt,
 • tillämpa exegetiska metoder,
 • lösa uppgifter inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet av olika metodologiska ställningstaganden vid litterära och historiska tolkningar av antika texter i allmänhet och nytestamentliga i synnerhet,
 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av Bibelns inflytande i historia och kultur,
 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av olika tolkningsperspektiv - feministiska, befrielseteologiska och andra - för ställningstaganden i etiska och estetiska frågor.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras kursen Teologi grundkurs 60hp eller motsvarande med godkänt resultat på minst 45hp där momentet Kristendomens rötter 7,5hp eller motsvarande ingår samt kursen Nytestamentlig grekiska grundkurs 15hp eller motsvarande med godkänt resultat på minst 10hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. När kursen ges via Internet publiceras studiematerial under kursens gång på webbplattformen, och seminarier och gruppövningar sker virtuellt.

Examination

Kunskapsredovisning sker genom muntlig tentamen och skriftlig interpretation med framläggning i seminarium 7,5hp, och genom två skriftliga hemtentamina 7,5hp. 
 
Examinationerna bedöms med betygsgraderna Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Underkänt (U). För betyget godkänt på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet godkänt på samtliga delar av kursen. För betyget väl godkänt på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet väl godkänt på 7,5 hp av kursen och minst betyget godkänt på övriga delar. 
 
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.