Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Evenemang, 15 hp

Engelskt namn: Events

Denna kursplan gäller: 2015-12-14 och tillsvidare

Kurskod: 2KG072

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2014-11-05

Reviderad av: Prefekten, 2015-12-15

Innehåll

Kursen behandlar evenemang som ett turistiskt fenomen med särskilda egenskaper. Evenemang är begränsade i tid och rum på ett annat sätt än reguljära turistiska verksamheter eller mer utvecklade destinationer. De har därmed ofta svagare kringfunktioner i form av infrastruktur och andra stödjande tjänster. Kursen ger studenterna en utvecklad förståelse för evenemang och deras relation till den omgivande destinationen. I ett mer övergripande perspektiv (macro), beskrivs evenemangsturismens struktur utifrån tid och rum. I ett mer lokalt perspektiv (micro) diskuteras konsekvenserna för destinationen. Kursen innehåller inslag som är förankrade i faktisk evenemangsverksamhet.  

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Beskriva evenemang som fenomen inom turistindustrin, inkl. olika typer av evenemang samt de aktörer som verkar i evenemangssektorn. 

2. Förstå och diskutera evenemangens betydelse i en destinations utveckling.

Färdighet och förmåga
3. Utveckla och organisera olika typer av evenemang på en utvald destination.
4. Söka, sammanfatta och värdera relevant litteratur inom evenemangsforskning.

5. Förstå och tillämpa relevanta metoder för evenemangsanalys. 

6. Samarbeta i en projektgrupp.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

7. Reflektera över den egna och gruppens roll i arbetsprocessen.

 

Behörighetskrav

Introduktion till turism 15 hp samt Destinationer 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och seminarier, där studenterna förväntas delta aktivt. Undervisningen sker i samarbete med evenemangsaktörer inom turistindustrin. 

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftlig hemtentamen.  
Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen, garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.
Student som blivit godkänd på en uppgift kan inte göra om examinationen för att få ett högre betyg.
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.
På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd.
För att erhålla betyget väl godkänd krävs att de examinerande uppgifterna görs inom utsatt tidsram.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 51

OBS! Preliminär lista

Att tända en supernova : så skapas framgångsrika evenemang
Fridh Tina, Jansson Mikael, Melander Anders
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 156 s. :
ISBN: 9789147116379
Se bibliotekskatalogen Album

Rogers Tony
Conferences and conventions : a global industry
3rd ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon [England] : Routledge : c2013. : xvi, 422 p. :
ISBN: 9780415526685
Se bibliotekskatalogen Album

Evenemang : från organisering till utvärdering
Andersson Tommy, Larson Mia, Mossberg Lena
Lund : Studentlitteratur : 2009 : 219 s. :
ISBN: 978-91-44-05351-6
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare litteratur kan tillkomma.