Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Evenemang, 7,5 hp

Engelskt namn: Events

Denna kursplan gäller: 2020-06-08 och tillsvidare

Kurskod: 2KG172

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-01

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-11

Innehåll

Kursen behandlar evenemang som ett turistiskt fenomen med särskilda egenskaper. Evenemang är begränsade i tid och rum på ett annat sätt än reguljära turistiska verksamheter eller mer utvecklade destinationer. De har därmed ofta svagare kringfunktioner i form av infrastruktur och andra stödjande tjänster. Kursen ger förståelse för evenemang och deras relation till den omgivande destinationen. I ett mer övergripande perspektiv (macro), beskrivs evenemangsturismens struktur utifrån tid och rum. I ett mer lokalt perspektiv (micro) diskuteras konsekvenserna för destinationen. Kursen innefattar hållbarhetsperspektiv på evenemang.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskaper och förståelse
1. beskriva evenemang som fenomen inom turistindustrin, inkl. olika typer av evenemang samt de aktörer som verkar i evenemangssektorn
2. förstå och diskutera evenemangens betydelse i en destinations utveckling, särskilt utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Färdigheter och förmåga
3. förstå och tillämpa relevanta metoder för evenemangsanalys
4. applicera evenemangsrelaterade teorier på empiriska fall
5. visa förmåga att genomföra och presentera arbetsuppgifter inom givna tidsramar 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. utvärdera och diskutera utfallet av ett evenemang för en destinations hållbara utveckling

Behörighetskrav

Introduktion till turism 15 hp el motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Kursen har inslag som är förankrade i faktisk evenemangsverksamhet. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
En individuell skriftlig inlämningsuppgift (10 poäng)
En gruppvis skriftlig inlämningsuppgift som presenteras muntligt vid ett seminarium (40 poäng)
En hemtentamen (30 poäng) 
Inlämningsuppgifterna poängsätts i enlighet med uppgifterna ovan. För godkänt betyg på kursen krävs att alla examinerande moment är godkända. Maxpoängen för kursen är 80 poäng. Minst 50 procent av maxpoängen för respektive uppgift krävs för godkänt. För väl godkänt betyg krävs en summa motsvarande 75 procent av den totala poängen. Sent inlämnade uppgifter kan inte få 75 procent eller mer än maximal poäng för den uppgiften.
 
Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.
 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 24

OBS! Preliminär lista

Rogers Tony
Conferences and conventions : a global industry
3rd ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon [England] : Routledge : c2013. : xvi, 422 p. :
ISBN: 9780415526685
Se bibliotekskatalogen Album

Evenemang : från organisering till utvärdering
Andersson Tommy, Larson Mia, Mossberg Lena
Lund : Studentlitteratur : 2009 : 219 s. :
ISBN: 978-91-44-05351-6
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare litteratur (50-100 sidor) kan tillkomma i samband med övningarna

Ytterligare litteratur kan tillkomma.