Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Evidens inom radiografi, 7,5 hp

Engelskt namn: Evidence-based Radiography

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3OM402

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen omfattar evidens som begrepp, process och arbetssätt, där formulering av kliniska frågeställningar inom radiografi ingår. Detta innefattar sökning i databaser, kvalitetsgranskning av vetenskapliga studier samt sammanställning av resultat. Detta relateras även till etiska aspekter och kunskapsbaserad praktik. I par påbörjas formulering och sökning av relevant litteratur till självständigt arbete i radiografi. Intersektionella perspektiv ingår.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva och förklara evidens som förhållningssätt och process samt vad ett kunskapsbaserat arbetssätt innebär för en god och säker vård
Färdighet och förmåga
  • formulera svarbara kliniska frågeställningar, genomföra relevanta sökningar i databaser, systematiskt kvalitetsgranska vetenskapliga studier samt sammanfatta resultat
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt tolka och reflektera över resultat från studier i relation till kunskapsbaserad vård
  • kritiskt granska och reflektera över forskningsetiska aspekter i relation till det genomförda arbetet
  • visa ett utvecklat förhållningssätt till det professionella kunskapsområdet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser termin 1-4, godkänd kurs Radiografi V, godkänd VFU i kursen Radiografi VI samt genomgången kurs Ledarskap och professionell utveckling.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. I skriftliga uppgifter och seminarier skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas inom samtliga moment.
 
Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper och seminarier. Undervisning på engelska kan förekomma. En parvis genomförd inlämningsuppgift är obligatoriskt moment och en förutsättning för att få delta i det examinerande seminariet.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, Godkänd (G), Underkänd (U). Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt ett seminarium. 

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska delar är fullgjorda.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM402 överlappar helt med innehållet i 3OM264
-Kursen 3OM402 ersätter kursen 3OM264

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.