"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Evidensbaserad arbetsterapi, 7,5 hp

Engelskt namn: Evidence Based Occupational Therapy

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3AT062

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2010-11-24

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2022-03-01

Innehåll

Kursen ger verktyg för ett evidensbaserat arbetssätt inom arbetsterapi. Metoder för sökning av litteratur, granskning och värdering av studiekvalitet och evidens kommer att utgöra fokus för kursen. I kursen ingår också att värdera evidens inom valt arbetsområde.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  1. reflektera över vad evidensbaserad process och förhållningssätt innebär för framtagande av beslutsunderlag inom arbetsterapi
  2. analysera, diskutera och värdera studier som används som evidens inom arbetsterapi
  3. analysera, diskutera och värdera intersektionalitet relaterat till studier som används inom arbetsterapi
  4. formulera kliniska frågeställningar inom det valda verksamhetsområdet
  5. använda systematisk evidensprocess för att söka kunskap, sammanställa resultat och kritiskt granska dessa inom det valda verksamhetsområdet

Behörighetskrav

Kandidatexamen i arbetsterapi eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Lärande sker med studerandeaktiv pedagogik och omfattar föreläsningar, individuella fördjupningsstudier samt seminarier. Kursen ges på halvfart och är helt nätbaserad, vilket kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Examination

Individuell skriftlig uppgift (FSR 1,2,3), Skriftlig uppgift i par, samt aktivt deltagande i seminarium  (FSR 2,,4,5).
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar, som återfinns i studiehandledningen. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med godkänt resultat. Betygskriterier finns i studiehandledningen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Willman Ania
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
ISBN: 9789144109022
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok [Elektronisk resurs] https://www.sbu.se/contentassets/d12fd955318f4feab3709d7ebcc9a72b/sbushandbok.pdf
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2017 :
Obligatorisk

Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar.