"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Evidensbaserad fysioterapi, 7,5 hp

Engelskt namn: Evidence based physiotherapy

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3FT904

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-09-17

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2022-03-01

Innehåll

Kursen ger verktyg för ett evidensbaserat arbetssätt inom fysioterapi. Metoder för sökning av litteratur, granskning och värdering av studiekvalitet och evidens kommer att utgöra fokus för kursen. I kursen ingår också att värdera evidens inom valt arbetsområde.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. reflektera över vad evidensbaserad process och förhållningssätt innebär i framtagande av beslutsunderlag inom fysioterapi
2. analysera, diskutera och värdera studier som används som evidens inom fysioterapi
3. analysera, diskutera och värdera intersektionalitet relaterat till studier som används inom fysioterapi
4. formulera kliniska frågeställningar inom det valda verksamhetsområdet
5. använda systematisk evidensprocess för att söka kunskap, sammanställa resultat och kritiskt granska dessa inom det valda verksamhetsområdet

Behörighetskrav

Univ: Kandidatexamen i sjukgymnastik/fysioterapi eller sjukgymnast-/fysioterapeutexamen om minst 180 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng vetenskapligt arbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Lärande sker med studerandeaktiv pedagogik och omfattar föreläsningar, individuella fördjupningsstudier samt seminarier. Kursen ges på halvfart och är helt nätbaserad, vilket kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Examination

Mål 1, 2, 3: individuell skriftlig uppgift. Mål 2, 4, 5: skriftlig uppgift i par, samt aktivt deltagande i seminarium.
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar, som återfinns i studiehandledningen. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med godkänt resultat. Betygskriterier finns i studiehandledningen

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom tre veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok (elektronisk resurs)
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Stockholm: 167 s. : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://www.sbu.se/contentassets/d12fd955318f4feab3709d7ebcc9a72b/sbushandbok.pdf

Willman Ania
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
ISBN: 9789144109022
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar tillkommer utifrån aktuella evidensuppgifter.