Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Evolutionär biologi, 15 hp

Engelskt namn: Evolutionary Biology

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 5BI203

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-12-05

Innehåll

Kursen fokuserar på modern evolutionsteori i förhållande till ursprung och förändringar av genetisk diversitet i tid och rum, reproduktiv isolering och fylogeni. Studenterna kommer att undersöka hur samverkan mellan de evolutionära krafterna mutation, rekombination, naturlig selektion, migration och genetisk drift påverkar mönster och processer för biologisk mångfald på olika nivåer av biologisk organisation. Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier , datorövningar och självständiga arbeten där eleverna kommer att använda empiriska och simulerade dataset för att utveckla sin evolutionstänkande och för att lösa problem i evolutionen, ekologi och naturvårdsbiologi. Kursen indelas i följande moduler:

Modul  1, Grundläggande evolutionära processer.  Grundläggande evolutionära processer i naturliga populationer och processernas påverkan på biologisk mångfald genom användning av molekylära metoder.; 9 högskolepoäng. Detta moment ger en gedigen bakgrund om källor till variation/biologisk mångfald, de mekanismer som upprätthåller variation inom arter och på makroevolutionära skalor.

Denna del är uppdelad i följande avsnitt:

Avsnitt 1, Variation inom och mellan populationer (2 högskolepoäng). I detta avsnitt presenteras teorier, analyser och tolkningar av molekylära data för att förstå mekanismer som påverkar bibehållande och förlust av genetisk polymorfism inom populationer,
r och genetiska skillnader mellan populationer i tid och rum (Drift, effekter av migration/spridning, populationsstruktur).

Avsnitt 2, Sekvenseringstekniker och meta-genomics (2 högskolepoäng). Detta avsnitt introducerar sekvenseringstekniker och databaser som är användbara för ekologiska tillämpningar och miljöövervakning.

Avsnitt 3, Adaptiv variation (2 högskolepoäng). Naturlig selektion betraktas ofta som den viktigaste evolutionära kraft som påverkar genetisk variation och mångfald. Detta avsnitt fokuserar på detektion av naturlig selektion, mätning av adaptiva processer och hur anpassning kan begränsas.

Avsnitt 4, Reproduktiv isolering 1 högskolepoäng). Detta avsnitt behandlar de genetiska och evolutionära mekanismer som påverkar utvecklingen av nya arter.

Avsnitt 5, Livets träd och bevarande (2 högskolepoäng). Detta avsnitt fokuserar på evolutionära processer över längre tidsskalor: genetiska och utvecklingsprocesser som i ett samspel med föränderliga miljöer har gett upphov till den mångfalden av liv som finns på jorden i dag.

Modul 2, Individuellt projekt;6  högskolepoäng. Studenterna kommer att genomföra en individuell undersökande uppsats eller dataanalysprojekt inom ett av de ämnesområden som täcks in i kursen. Projektet ska ha en forskningsliknande karaktär, inklusive formulering av forskningsfrågor, litteratursökning och granskning, formulering av modeller och analyser, kritisk argumentation, presentation av bevis samt en formell uppsats. Studenterna har tillgång till en handledare för vägledning. Denna del av kursen examineras genom formell uppsats eller rapport, ett seminarium med muntlig presentation och studentopposition.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenten för betyget Godkänd kunna:
1. Förklara viktiga processer, principer och begrepp och kritiskt värdera teorier och empirisk forskning inom evolutionsbiologi
2. Tillämpa evolutionsteorin och dess koncept för att analysera och lösa empiriska och teoretiska frågor i evolutionsbiologi
3. Självständigt undersöka evolutionära frågor genom att använda litteratur och analys av empiriska data.
4. Leda och sammanfatta diskussioner om evolutionen i seminarier och praktiska övningar både muntligt och skriftligt
5. Kommunicera principer, teorier, problem och forskningsresultat i samband med frågor som ligger inom det evolutionära forskningsområdet för både specialister och lekmän både muntligt och skriftligt

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl godkänd kunna:
1. tillämpa kursens innehåll för att lösa nya frågeställningar inom kursens områden
2. uppvisa en analytisk förmåga i att lösa uppgifter inom kursens områden
3. självständigt formulera vetenskapliga frågeställningar inom kursens områden samt kritiskt granska, värdera och sammanställa vetenskaplig litteratur inom frågeställning

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav 60 hp i biologi och/eller i molekylärbiologi, 30 hp av dessa 60 hp ska vara inom ekologi och/eller genetik eller motsvarande kunskaper.

En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av föreläsningar, övningsuppgifter, datorlaborationer, litteraturseminarier och självständiga projekt. Studenter är skyldiga att läsa på egen hand under båda delarna av kursen. Övningar, datorlaborationer och litteraturseminarier är obligatoriska. Undervisningen är delvis av problemorienterad karaktär.

Examination

Det första momentet avslutas med ett skriftligt prov. På skriftlig tentamen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Obligatoriska sessioner examineras genom aktivt deltagande och inlämning av resultat och ges betygen underkänt (U) eller godkänt (G). Det andra momentet bedöms genom en skriftlig essä, muntlig redovisning samt opposition. På essän sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) och på muntlig redovisning och opposition betygen underkänd (U) eller godkänt (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För betyget VG krävs VG på tentamen och på essän. All examination är individuell. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkänt. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Evolutionary analysis
Herron Jon C., Freeman Scott
5. ed. : Harlow : Pearson : 2015 : 864 s. :
ISBN: 9781292061276
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rekommenderad läsning

Emel, S.L; Franks, S.J; Spigler, R.B. 2017. Grant, P.R., Grant, B.R. 2002. Kvalnes, T., Saether, B.E., Haanes, H., Røed, K.H., Engen. S., Solberg, E.J. 2016. Mallet, J. et al. 2015. Meier, J.I. et al. 2018. Nosil, P; Crespi, B.J. 2006. Nosil, P. et al. 2009. Tanner, J.T., Ward, J.L., Shaw, R.G, and Bee, M.A. 2017. Willi, Y; Määttänen, K. 2011. Ågren, J; Oakley, C.G; Lundemo, S; Schemske, D.W.2016.