Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete, 15 hp

Engelskt namn: Senior Term Paper

Denna kursplan gäller: 2020-06-08 och tillsvidare

Kurskod: 2SA118

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2014-12-15

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-10

Innehåll

Kursen syftar till att studenten ska genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete om 15 högskolepoäng rörande en problemställning med relevans för ämnet socialt arbete. Genom ett självständigt examensarbete tränas förmågan att systematiskt beskriva och analysera problemområden och frågeställningar med relevans för socialt arbete.

Genom detta kursinnehåll ges studenten kontinuerligt möjlighet att
-      kritiskt reflektera över sin egen roll i olika sociala sammanhang
-      skapa sig insikt om att socionomens handlingar i sin yrkesroll får konsekvenser för människors liv
-      argumentera för sitt ställningstagande
-      utveckla medvetenhet om människors olika möjligheter och förutsättningar
-      reflektera över samspelet mellan teori och praktik i det sociala arbetet
-      reflektera över relationens betydelse mellan klient/brukare och socionom
-      reflektera över, förstå och förklara vad det kan innebära att leva i en socialt utsatt livssituation

Ovanstående görs möjligt genom tre utbildningsteman som är genomgående i socionomprogrammet: Pedagogisk Kompetens (PK), Professionell Medvetenhet (PM), samt Vetenskaplig Utveckling (VU).

Förväntade studieresultat

Kursens förväntade studieresultat är att studenten efter avslutad kurs ska:
 
-  Kunna formulera en undersökningsbar avgränsad forskningsfråga i socialt arbete
-  Kunna applicera relevant vetenskaplig metod för att besvara forskningsfrågan
-  Kunna analysera och presentera data på ett trovärdigt och åskådligt sätt
-  Kunna relatera och diskutera den egna undersökningens resultat till relevant vetenskapligt forskningsfält.
-  Kunna kritiskt diskutera den egna undersökningens etiska förhållningssätt samt övergripande vetenskapliga trovärdighet
-  Kunna presentera ett sammanhållet vetenskapligt arbete präglat av klarhet och stringens i framställning  med användande av vedertagen referensteknik
-  Visa färdighet i att genomföra en kritisk granskning av medstudents vetenskapliga examensarbete

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs att alla ingående kurser på termin 1, 2 och 3 på socionomprogrammet är avklarade med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Skrivstöd: Examensarbetet bedrivs i början av terminen parallellt och synkroniserat med metodkursens innehåll. Den vetenskapliga kompetensen ska utvecklas under den progressiva  process som sträcker sig över hela teminen.

Undervisningen genomförs genom handledning som kan ske i par och/eller i grupp.

Studenterna delas dessutom in i grupper som vid fyra stödstationer under uppsatskursen träffas tillsammans med handledaren.

Station 1 hanterar de etiska frågorna och valet av syfte/frågeställningar kopplade till varje projektplan. Station 2 processar utformningen av introduktionen, dvs. begrepp och/eller teori/tidigare relevant forskning. Station 3 hanterar design/metod/analys. Station 4 sätter den egna studiens resultat i perspektivet av introduktionen samt annan relevant forskning/teori som tonat fram under arbetets gång.Vid varje station läser och kommenterar studenterna varandras utkast, liksom handledaren. Tidpunkter för dessa stationer bestäms i samråd med handledaren.

Kursens upplägg och innehåll är väl lämpat för att det vetenskapliga arbetet kan genomföras som ett utvecklingsprojekt i samverkan med någon organisation inom socialt arbete, t ex uppsatsförfattarens tidigare praktikplats. Examensarbetet ska författas i samarbete med annan student. Särskilda skäl för att skriva ensam beslutas av kursansvarig i samråd med studierektor. Då två studenter skriver tillsammans måste ansvarsfördelningen tydliggöras. För att en individuell bedömning skall kunna ske måste det framgå vem av studenterna som ansvarar för respektive del i uppsatsens. I kursen ingår ett obligatoriskt granskningsseminarium där studentens vetenskapliga arbete granskas. Här ingår en oppositionsuppgift där studenten granskar en medstudents arbete. Det självständiga vetenskapliga arbetet ska ha ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt och en genomarbetad teoretisk och praktisk förankring.

Student som ej deltagit i obligatoriskt utbildningsmoment kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Kompletteringen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska ha utförts inom två veckor från tidpunkten för det missade obligatoriska utbildningsmomentet.

Handledningsresurs ska nyttjas av studenten under den termin som studenten är förstagångsregistrerad på kursen, eller senast under nästkommande termin. Om studenten inte avser att nyttja handledningsresurs i enlighet med detta uppmanas studenten att kontakta kursansvarig och studierektor.

Examination

Kursen examineras på följande två sätt: 1) Författandet av ett examensarbete samt försvar av detta. Arbetet ska presenteras som en sammanhängande text i form av en uppsats. 2) En genomförd oppositionsuppgift på en medstudents arbete.
 
Som betyg på examensarbetet används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Godkänd krävs att studenten genom examensarbetet uppfyller kursens förväntade studieresultat. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att examensarbetet präglas av hög teoretisk och metodologisk skicklighet. Som betyg för oppositionsuppgiften ges något av betygen Godkänd och Underkänd och sätts i samband med granskningsseminiariet.
 
För student som inte blivit godkänd vid första examinationstillfället kommer möjlighet till ny prövning att erbjudas. Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det.
 
Alla ingående delar i kursen kan ligga till grund för examination. Alla examinationer i kursen ligger till grund för kursbetyget. Betyg på momentet sätts först när alla prov och alla obligatoriska delar är genomförda.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/regler-for-betyg-och-examination-pa-grund--och-avancerad-niva/

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 24

Uppsats

Augustsson Gunnar
Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 166 s. :
ISBN: 978-91-44-00491-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 121 s. :
ISBN: 978-91-44-04817-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att vara opponent
Trost Jan, Welin Trost Maria
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 85 s. :
ISBN: 91-44-02467-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Se bibliotekskatalogen Album

Skriva på universitet och högskolor : en bok för lärare och studenter
Hoel Torlaug Løkensgard, Andersson Sten
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 262 s. :
ISBN: 978-91-44-05710-1
Se bibliotekskatalogen Album