Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för civilingenjörsexamen i bioresursteknik, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Bioresource Technique Engineering

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 5KE193

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-09

Innehåll

Kursen genomförs som ett självständigt projekt med anknytning till utbildningen och kan genomföras inom eller utanför universitetet. Inom kursen ska studenten tillämpa sina kunskaper och färdigheter som erhållits under programstudierna.
Vid arbetets slut presenterar studenten resultatet av arbetet i en slutrapport som redovisas och granskas vid ett seminarium.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:
 • tillämpa ämnesmässiga och vetenskapliga kunskaper för att lösa frågeställningar i det valda arbetet samt visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet

Färdigheter och förmåga
Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:
 • visa förmåga att självständigt planera, välja metod/metoder samt genomföra ett avancerat vetenskapligt projekt inom givna tidsramar
 • genomföra litteraturstudier, kritiskt granska aktuell information rörande kunskapsläget för projektuppgiften och därigenom ta ansvar för sin kunskapsutveckling
 • utföra adekvat riskbedömning av det experimentella arbetet inom ramen för projektet
 • visa god förmåga att, både skriftligt och muntligt, redogöra för och diskutera erhållna resultat och slutsatser
 • visa förmåga att bedöma och diskutera projektet med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter
 • visa god förmåga att muntligt och skriftligt på engelska presentera erhållna resultat och slutsatser

Värderingar och förhållningsätt
Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:
 • visa god förmåga att kritiskt granska och diskutera andras examensarbete inom huvudområdet samt bedöma sin egen kompetens och lämplighet i förhållande till en given uppgift.

Behörighetskrav

Examensarbetet skall normalt utföras under det femte utbildningsåret på civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik. För tillträde till kursen krävs att studenten har minst 270 hp totalt samt uppfyller samtliga krav under rubrik 4.3 Övriga krav i examensbeskrivningen. I undantagsfall kan dispens ges av programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik. Beroende på examensarbetets inriktning kan krav på särskilda förkunskaper krävas. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Examensarbetet utförs självständigt men under handledning och ska omfatta en fördjupningsuppgift, som ansluter till den verksamhet som finns på en forskningsinstitution, en offentlig förvaltning eller ett företag. En handledare vid universitetet utses för den studerande och vid externa examensarbeten utses ytterligare en handledare av uppdragsgivaren. Mellan student och handledaren/handledarna ska regelbunden kontakt uppehållas. Arbetet ska omfatta tjugo veckors heltidsarbete och studenten ska ges förutsättningar att planera, leda och slutföra arbetsuppgiften inom denna tidsram.

En projektbeskrivning ska lämnas in till programansvarig, underskriven av intern och extern handledare samt studenten själv, innan examensarbetet kan påbörjas. Projektbeskrivningen ska innehålla syfte, definition av arbetsuppgiften, en arbetsplan där metoder särskilt anges och en tidsplan.

Examensarbetet presenteras i en skriftlig rapport på engelska samt muntligt vid ett offentligt seminarium. Studenten skall även förbereda en opposition och genomföra denna på ett annat examensarbete.

Examination

Examensarbetet redovisas i en vetenskaplig rapport på engelska, vilken ligger till grund för ett seminarium. Dessutom sker en fortlöpande bedömning under arbetets gång och där följande moment är examinerande:
 1. En skriftlig slutrapport
 2. Inlämningar samt muntligt deltagande i samband med peer-review-tillfällen
 3. En skriftlig projektplan
 4. En skriftlig oppositionsrapport
 5. Muntlig presentation av det egna arbetet
 6. Muntlig opponering på en annan students arbete
På varje moment ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). För kursen ges något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). För godkänt betyg krävs godkänt betyg på samtliga moment som examineras. 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Kemiska institutionen.

Övriga föreskrifter

Handledning
Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den tid då kursen ges. På förfrågan av studenten kan återstående tid eventuellt nyttjas under följande termin för efterarbete och eventuella kompletteringar i mån av tillgängliga resurser om handledaren så beslutar.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.