Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Industrial Engineering and Management

Denna kursplan gäller: 2014-01-13 och tillsvidare

Kurskod: 5MA145

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-01-16

Innehåll

Kursen utgörs av ett självständigt arbete inom något av industriell ekonomiutbildningens specialiseringsområden. Arbetet ska utföras i ett sammanhang som liknar en möjlig framtida arbetssituation för en civilingenjör i industriell ekonomi.

Moment 1. Projektplanering (2 hp). Examensarbetets problemställning och avgränsning sker i diskussion med uppdragsgivaren/beställaren, och den studerande ska utarbeta en projektplan. Projektplanen ska bl.a. innefatta en metodbeskrivning och tidsplan.   

Moment 2. Självständigt arbete (26 hp). Examensarbetet utförs som ett självständigt arbete inom ett forsknings- eller utvecklingsprojekt inom industri eller annan organisation.

Moment 3. Presentation (2 hp). Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform samt muntligt i disputationsform. Den studerande skall även förbereda en opposition och genomföra denna på ett annat examensarbete.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa fördjupad kunskap inom det valda specialiseringsområdet,
Färdighet och förmåga
  • med helhetssyn, kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar,
  • visa förmåga att delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
  • planera och med vetenskapliga och ingenjörsmässiga metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
  • muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
  • självständigt identifiera relevanta informationskällor, utföra informationssökningar samt använda sig av korrekt referenshantering,
  • systematiskt integrera kunskap förvärvad i centrala och kvalificerade kurser under utbildningen,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera relevans och tillförlitlighet hos inhämtad information.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyller samtliga krav under rubrik ”4.3 Övriga krav” i examensbeskrivningen för Civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi. I undantagsfall kan dispens ges av programansvarig för civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi. Beroende på examensarbetets inriktning kan särskilda förkunskaper krävas. Dessutom krävs Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av individuell handledning. En handledare vid universitetet utses för den studerande, med vilken fortlöpande kontakt skall uppehållas. Vid externa examensarbeten utses ytterligare en handledare av uppdragsgivaren. Utöver handledning skall den studerande självständigt identifiera, söka, värdera samt sammanfatta informationskällor i syfte att ge en vetenskaplig bakgrund till det utförda arbetet. Den studerande skall självständigt planera och genomföra arbetet inom givna tidsramar. Under examensarbetet skall arbetet delrapporteras via en projektplattform för att möjliggöra för handledare, examinator och den studerande att effektivt kunna följa arbetsprocessen.

Examination

Moment 1, projektplanering, bedöms utifrån arbetets planering. Moment 2, självständigt arbete, bedöms utifrån vetenskapligt och ingenjörsmässigt innehåll, Moment 3, presentation, bedöms utifrån den skriftliga och muntliga presentationen samt planerande och genomförande av opposition. På vart och ett av momenten ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyg på kurs sätts när alla obligatoriska moment är bedömda. I de fall då ett examensarbete utförs i par skall de studerande dokumentera vad var och en bidragit med. En studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Tillgodoräknade
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

För att examensarbetet skall kunna räknas som självständigt arbete i en masterexamen i något av huvudområdena matematik eller matematisk statistik, måste detta godkännas av studierektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.