Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för civilingenjörsexamen i interaktion och design, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Science and Engineering in Interaction Technology and Design

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 5DV189

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-08

Innehåll

Under kursen tränas studentens förmåga att specificera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Studenten tillämpar sina under utbildningen förvärvade kunskaper och fördjupar sig inom minst ett specifikt delområde. Genom arbetet får studenten kontakt med forskning och utvecklingsarbete i ämnet. Resultaten presenteras muntligt och skriftligt.

Moment 1. Självständigt arbete (28 hp)
Examensarbetet utförs som ett självständigt arbete antingen inom ett forskningsprojekt vid
universitetet eller som utvecklingsprojekt i industrin. Examensarbetet måste erbjuda någon form av problemlösning i vid mening, och innebära ämnesmässig fördjupning i förhållande till kurser som studenten tidigare läst. Arbetet får inte enbart bestå av rutinmässig programmering. Fördjupningen ska relatera det arbete man gör till existerande vetenskapliga ståndpunkter och resultat samt dokumenteras i en vetenskaplig rapport tillsammans med det övriga arbetet.

Moment 2. Presentation (2 hp)
Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform samt muntligt i disputationsform. Studenten skall även förbereda en opposition och genomföra denna på ett annat examensarbete. Under kursen kommer studenten att kommunicera kring arbetet både muntligt och skriftligt på engelska.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • visa väsentligt fördjupade kunskaper inom minst ett datavetenskapligt område (FSR 1)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar (FSR 2)
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar samt visa förmåga att delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, (FSR 3)
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med exempelvis forskare och civilingenjörer inom området samt lekmän (FSR 4)
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap förvärvad i centrala och kvalificerade kurser under utbildningen och att söka, analysera och kritiskt granska vetenskaplig litteratur som är relevant för problemställningen (FSR 5)
 • kommunicera kring arbetet muntligt och skriftligt på engelska (FSR 6)
Värderingar och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • visa förmåga att systematiskt och kritiskt granska eget och andras arbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. (FSR 7)

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyller samtliga krav under rubrik "4.3 Övriga krav" i examensbeskrivningen för
Civilingenjörsexamen i Interaktionsteknik och design. I undantagsfall kan dispens ges av programansvarig. Bland kurserna på avancerad nivå ska antingen kursen Student Conference in Computing Science (5DV184) eller kursen Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design (5TF004) ingå eller motsvarande kunskaper.

Beroende på examensarbetets inriktning kan särskilda förkunskaper krävas.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av individuell handledning. En handledare inom institutionen utses för varje student, med vilken fortlöpande kontakt skall uppehållas. Studenten skall hushålla med den tillgängliga handledningsresursen och studenten kan inte kräva att få handledning mer än 10 månader efter påbörjat arbete. Ytterligare en handledare utses av uppdragsgivaren vid externa examensarbeten. Utöver handledning skall studenten självständigt identifiera, söka, värdera samt sammanfatta informationskällor i syfte att ge en vetenskaplig bakgrund till det utförda arbetet. Studenten skall självständigt planera och genomföra arbetet inom givna tidsramar samt redovisa det både muntligt och skriftligt. Studenten skall också läsa in sig på ett annat examensarbete och opponera på detta.

Examination

Moment 1, självständigt arbete, (FSR 1-7) bedöms utifrån
 1. vetenskapligt och ingenjörsmässigt innehåll, samt
 2. arbetets planering och genomförande.
Moment 2, presentation, (FSR 4,6-7) bedöms utifrån den
 1. skriftliga och
 2. muntliga presentationen samt
 3. planerande och genomförande av opposition.
På vart och ett av momenten ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen
Underkänd (U) eller Godkänd (G). För godkänt betyg skall varje bedömningsgrund bedömas som tillräcklig med hänsyn till
att examensarbetet avser yrkesexamen på mastersexamensnivå. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av
resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som efter
den sista ordinarie examinationen på kursen inte har godkänt resultat på samtliga delar ges betyget U då studenten inte
kunnat uppvisa tillräcklig förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan
examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten
för Institutionen för datavetenskap.

Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta
gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Om en kursdeltagare önskar genomföra ett projekt som ej i förväg tillhandahålls av kursledning skall en projektbeskrivning samt av institutionen tillhandahållen blankett lämnas in minst fem arbetsdagar innan kursstart. Blanketten skall vara underskriven av extern handledare samt kursdeltagaren.

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program. Speciellt gäller att denna kurs är framtagen för civilingenjörsprogrammet i Interaktion och design och kan inte användas i en annan civilingenjörsexamen utan explicit tillgodoräknande.

Kursens kopplingar till program och examina
Kursen är baskurs på civilingenjörsprogrammet i Interaktion och design.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 30

Litteraturen beror på examensarbetets inriktning
Inst för datavetenskap :