"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Energiteknik, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Energy Engineering

Denna kursplan gäller: 2017-01-09 till 2023-08-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5EN067

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-23

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-06

Innehåll

Kursen utgörs av ett självständigt arbete i energiteknik som normalt är förlagt i näringslivsmiljö, men även högskoleanknutna arbeten kan förekomma.
Moment 1 Projektplanering, 3 hp (Project planning, 3 ECTS) Examensarbetets problemställning och avgränsning sker i diskussion med uppdragsgivaren/beställaren, och studenten ska utarbeta en projektplan. Projektplanen ska bl.a. innefatta en metodbeskrivning och tidsplan.
I moment 2 Genomförande, 24 hp (Work completion, 24 ECTS) är målen att utveckla den studerandes förmåga att självständigt tillämpa, bredda och fördjupa de kunskaper och färdigheter i energiteknik som förvärvats under studietiden samt att kritiskt granska andras arbeten.
I moment 3 Presentation av arbetet, 3 hp (Presentation of study, 3 ECTS) är målen att öka förmågan att skriftligt och muntligt redovisa resultatet av en större uppgift.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Moment 1:
- identifiera och formulera komplexa frågeställningar på ett kritiskt och självständigt sätt,
- planera kvalificerade vetenskapliga och ingenjörsmässiga uppgifter inom givna ramar,
- värdera och sammanställa relevant teknikvetenskaplig information.

Moment 2:
- aktivt delta i forsknings- eller utvecklingsarbete,
- genomföra kvalificerade vetenskapliga och ingenjörsmässiga uppgifter inom givna ramar,
- integrera, under utbildningen, förvärvade kunskaper i sitt arbete,
- bedöma eget och andras examensarbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Moment 3:
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyller samtliga krav under rubrik "4.3 Övriga krav" i examensbeskrivningen för Civilingenjörsexamen i Energiteknik, samt någon av kurserna Bioenergi projekt, 7.5 hp, Experimentell problemlösning och forskningsmetodik i energitekniska processer, 7.5 hp eller Energieffektivisering i byggnader, 15 hp. I undantagsfall kan dispens ges av programansvarig. Beroende på examensarbetets inriktning kan krav på särskilda förkunskaper krävas.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av individuell handledning. Studenten ska självständigt planera och genomföra examensarbetet inom givna tidsramar, där examensarbetets frågeställning och avgränsning sker i diskussion med uppdragsgivaren, men måste godkännas av examinator. En universitetshandledare utses med vilken fortlöpande kontakt skall uppehållas. Ytterligare en handledare utses av uppdragsgivaren vid externa examensarbeten.
Under arbetet ska studenten självständigt identifiera, söka, värdera samt sammanfatta informationskällor i syfte att ge en vetenskaplig och ingenjörsmässig bakgrund till och beskrivning av det utförda arbetet.
Kursansvarig institution har ingen skyldighet att fullfölja handledning av ett arbete som påbörjats längre tid tillbaka än 12 månader.

Examination

Examensarbetet redovisas i en skriftlig rapport, som skall vara språkligt och stilistiskt väl genomarbetad. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska där valet av språk bestäms i samråd mellan uppdragsgivarens handledare, examinator och den studerande. Om rapporten skrivs på svenska skall rapporten innehålla ett särskilt blad med engelsk titel och sammanfattning. Det omvända gäller för en rapport som skrivs på engelska.
Den muntliga redovisningen av examensarbetet kan ske tidigast när enbart redaktionella förändringar eller förändringar av mindre betydelse i rapporten återstår och vid särskilda samlingstillfällen. Det senare betyder normalt att redovisningen görs i samband med minst en annan redovisning, varvid redovisande studenter samtidigt fungerar som opponenter på varandras rapporter och presentationer. För att bli godkänd på sitt examensarbete måste den studerande även göra en godkänd opposition där målet är att diskutera och ge kommentarer i syfte att förtydliga rapporten och presentationen. Instruktioner om examensarbetet och opponeringen finns på kursens hemsida. På examensarbetet som helhet och på samtliga moment ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen skall samtliga moment vara godkända.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.