Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Thesis in Building Engineering

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 5BY032

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-12-16

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-24

Innehåll

Kursen omfattar ett självständigt arbete i byggteknik som normalt är förlagt i näringslivsmiljö, men även högskoleanknutna arbeten kan förekomma. Examensarbetets problemställning och avgränsning sker i diskussion med uppdragsgivaren/beställaren, och studenten förväntas utarbeta en projektbeskrivning i god tid före kursstart. Projektbeskrivningen ska godkännas av examinator. I kursen ingår att planera, genomföra, dokumentera och redovisa arbetet.

Kursen är uppdelad i tre moduler:
Modul 1: Projektplanering, 3 hp (Project planning, 3 ECTS);
Modul 2: Projekt, 10 hp (Project, 10 ECTS);
Modul 3: Redovisning, 2 hp (Presentation, 2 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Modul 1
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om den valda uppgiftens tekniska och ingenjörsmässiga relevans samt om den beprövade erfarenheten inom teknikområdet.
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att planera uppgifter inom givna ramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förmåga att identifiera behov av kunskap för genomförandet.


Modul 2
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund,
- visa kunskap om den valda uppgiftens tekniska och ingenjörsmässiga relevans samt om den beprövade erfarenheten inom teknikområdet,
- visa kännedom om aktuellt forsknings/utvecklingsarbete inom det valda teknikområdet.
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att självständigt och kreativt analysera och utvärdera tekniska lösningar,
- visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
- visa förmåga att utforma och utvärdera tekniska lösningar med hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling,
- visa förmåga att samarbeta med uppdragsgivare, handledare och övriga intressenter,
- visa förmåga att logiskt och systematiskt beskriva resultatet av ett genomfört projekt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Modul 3
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att logiskt och systematiskt beskriva resultatet av ett genomfört projekt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande avklarat de övriga kursfordringar som särskilt anges i examensbeskrivningen för högskoleingenjörsexamen i byggteknik (180 hp)  samt kurserna Hållbart byggande, livscykelanalys, 7,5 hp (5BY076) och Ingenjörsmässigt fördjupningsprojekt i byggteknik, 15 hp (5BY078) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen meddelas i form av individuell handledning. En handledare vid institutionen ger tillsammans med en handledare eller kontaktperson vid det företag (motsvarande) där examensarbetet utförs stöd vid arbetets planering och genomförande. Den dagliga handledningen ges av personal vid det företag där examensarbetet utförs.
Kursansvarig institution har ingen skyldighet att fullfölja handledning av ett arbete som påbörjats längre tid tillbaka än 12 månader.

Examination


Kunskapsredovisningen för Modul 1 grundar sig på:
- Arbetets planering och sker genom bedömning av projektplanens innehåll och utformning.

Kunskapsredovisningen för Modul 2 grundar sig på:
- Arbetets vetenskapliga och ingenjörsmässiga innehåll och resultat.
- Utformning av skriftlig rapport som kan skrivas antingen på svenska eller på engelska. Rapporten skall språkligt och stilistiskt vara väl genomarbetad. I rapporten bifogas ett särskilt blad (abstract) på engelska/svenska med såväl projekttitel, författare som sammanfattning.
- Genomförande och uppföljning av projektarbetet.

Kunskapsredovisningen för Modul 3 grundar sig på
- Utförandet av den muntliga presentationen.
- Genomförande av opponeringen.

På samtliga moduler ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget på hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av examinationens olika delar och sätts vid kursens slut. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget G på hela kursen krävs att samtliga moduler har betyget G.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.