"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energiteknik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen utgörs av ett självständigt arbete inom vilket den studerande identifierar en energiteknisk relevant frågeställning samt planerar, genomför, analyserar och avrapporterar, såväl skriftligt som muntligt, resultaten av sin undersökning. Arbetet utförs företrädesvis vid ett företag, myndighet eller liknande som har energiteknisk verksamhet, men utgör en del av universitetsstudierna. Examensarbetet styrs av en projektbeskrivning som i god tid före kursstart utarbetas av studenten i samarbete med beställaren. Projektbeskrivningen ska godkännas av examinator innan arbetet kan påbörjas. Kursens mål är att utveckla den studerandes förmåga att självständigt tillämpa, bredda och fördjupa de kunskaper och färdigheter i energiteknik som förvärvats under studietiden samt att öka förmågan att skriftligt och muntligt redovisa resultatet av en större uppgift. Vid det muntliga redovisningstillfället ingår också att vara opponent på ett annat arbete.

Kursen är uppdelad i tre moment:

1. Projektplanering, 3 hp (Project planning, 3 ECTS);

2. Projekt, 10 hp (Project, 10 ECTS);

3. Redovisning, 2 hp (Presentation, 2 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)