Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energiteknik, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Thesis in Energy Engineering

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5EN031

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-12-16

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-11-25

Innehåll

Kursen utgörs av ett självständigt arbete inom vilket den studerande identifierar en energiteknisk relevant frågeställning samt planerar, genomför, analyserar och avrapporterar, såväl skriftligt som muntligt, resultaten av sin undersökning. Arbetet utförs företrädesvis vid ett företag, myndighet eller liknande som har energiteknisk verksamhet, men utgör en del av universitetsstudierna. Examensarbetet styrs av en projektbeskrivning som i god tid före kursstart utarbetas av studenten i samarbete med beställaren. Projektbeskrivningen ska godkännas av examinator innan arbetet kan påbörjas. Kursens mål är att utveckla den studerandes förmåga att självständigt tillämpa, bredda och fördjupa de kunskaper och färdigheter i energiteknik som förvärvats under studietiden samt att öka förmågan att skriftligt och muntligt redovisa resultatet av en större uppgift. Vid det muntliga redovisningstillfället ingår också att vara opponent på ett annat arbete. Kursen är uppdelad i tre moment: moment 1: Projektplanering, 3 hp (Project planning, 3 ECTS); moment 2: Projekt, 10 hp (Project, 10 ECTS); moment 3: Redovisning, 2 hp (Presentation, 2 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: Moment 1 Kunskap och förståelse - visa kunskap om den valda uppgiftens tekniska och ingenjörsmässiga relevans samt om den beprövade erfarenheten inom teknikområdet. Färdighet och förmåga - visa förmåga att planera uppgifter inom givna ramar, Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa förmåga att identifiera behov av kunskap för genomförandet. Moment 2 Kunskap och förståelse - visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund, - visa kunskap om den valda uppgiftens tekniska och ingenjörsmässiga relevans samt om den beprövade erfarenheten inom teknikområdet, - visa kännedom om aktuellt forsknings/utvecklingsarbete inom det valda teknikområdet. Färdighet och förmåga - visa förmåga att självständigt och kreativt analysera och utvärdera tekniska lösningar, - visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna ramar, - visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, - visa förmåga att utforma och utvärdera tekniska lösningar med hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling, - visa förmåga att samarbeta med uppdragsgivare, handledare och övriga intressenter, - visa förmåga att logiskt och systematiskt beskriva resultatet av ett genomfört projekt. Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Moment 3 Färdighet och förmåga - visa förmåga att logiskt och systematiskt beskriva resultatet av ett genomfört projekt. Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat övriga kursfordringar som särskilt anges i examensbeskrivningen för högskoleingenjörsexamen i energiteknik (180 hp).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av individuell handledning, dels av en handledare vid den arbetsplats vid vilket arbetet utförs, och dels av den vid universitetet utsedde handledaren. Den dagliga handledningen ges av personal vid det företag där examensarbetet utförs. Kursansvarig institution har ingen skyldighet att fullfölja handledning av ett arbete som påbörjats längre tid tillbaka än 12 månader.

Examination

Examensarbetet redovisas muntligt och i en skriftlig rapport. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska och ska språkligt och stilistiskt vara väl genomarbetad. Vid ett särskilt seminarium redovisas och försvaras det egna arbetet. Dessutom ingår att opponera på ett annat examensarbete. Rapporten samt den muntliga presentationen och oppositionen utgör bedömningsgrunderna för kursen i form av betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.