Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Thesis in Mechanical Engineering

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5MT048

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-10-21

Innehåll

Kursen utgörs av ett självständigt arbete inom vilket den studerande identifierar en maskinteknisk relevant frågeställning samt planerar, genomför, analyserar och avrapporterar, såväl skriftligt som muntligt, resultaten av sin undersökning. Arbetet utförs företrädesvis vid ett företag, myndighet eller liknande med verksamhet inom maskinteknikområdet, men utgör en del av universitetsstudierna. Examensarbetet styrs av en projektbeskrivning som utarbetas av studenten i samarbete med beställaren. Projektbeskrivningen ska godkännas av examinator innan arbetet kan påbörjas. Kursens mål är att utveckla den studerandes förmåga att självständigt tillämpa, bredda och fördjupa de kunskaper och färdigheter i maskinteknik som förvärvats under studietiden samt att öka förmågan att skriftligt och muntligt redovisa resultatet av en större uppgift. I arbetet ingår också att kritiskt granska en eller flera kamraters arbeten.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Projektplanering, 3 hp (Project planning, 3 ECTS);
2. Projekt, 10 hp (Project, 10 ECTS);
3. Redovisning, 2 hp (Presentation, 2 ECTS).
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Moment 1:
Kunskap och förståelse:
- visa kunskap om den valda uppgiftens tekniska och ingenjörsmässiga relevans samt om den beprövade erfarenheten inom teknikområdet.
Färdighet och förmåga:
- visa förmåga att planera en större projektuppgift inom givna ramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förmåga att identifiera behov av kunskap för genomförandet.

Moment 2:
Kunskap och förståelse:
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund,
- visa kunskap om den valda uppgiftens tekniska och ingenjörsmässiga relevans samt om den beprövade erfarenheten inom teknikområdet,
- visa kännedom om aktuellt forsknings/utvecklingsarbete inom det valda teknikområdet.
Färdighet och förmåga:
- visa förmåga att självständigt och kreativt analysera och utvärdera tekniska lösningar,
- visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
- visa förmåga att utforma och utvärdera tekniska lösningar med hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling,
- visa förmåga att samarbeta med uppdragsgivare, handledare och övriga intressenter,
- visa förmåga att logiskt och systematiskt beskriva resultatet av ett genomfört projekt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Moment 3:
Färdighet och förmåga:
- visa förmåga att logiskt och systematiskt beskriva resultatet av ett genomfört projekt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande avklarat de övriga kursfordringar som särskilt anges i examensbeskrivningen för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik (180 hp), innefattande Hållfasthetslära, 7.5 hp (5MT044), Produktionsteknologi, 7.5 hp (5MT046), Vibrationsanalys, 7.5 hp (5MT047), Maskinteknisk fördjupning, 15 hp (5MT045) samt någon av kurserna Automation, 15 hp (5MT042) eller Finita elementmodellering i maskinteknik, 15 hp (5MT040) eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen meddelas i form av individuell handledning. En handledare vid institutionen ger tillsammans med en handledare eller kontaktperson vid det företag (motsvarande) där examensarbetet utförs stöd vid arbetets planering och genomförande. Den dagliga handledningen ges av personal vid det företag där examensarbetet utförs.
Kursansvarig institution har ingen skyldighet att fullfölja handledning av ett arbete som påbörjats längre tid tillbaka än 12 månader.

Examination

Examinationen grundar sig på genomförandet av projektplanering (moment 1), genomförandet av projektet (moment 2), den muntliga och skriftliga redovisningen samt kollegial granskning (moment 3). Bedömningen av den skriftliga rapporten utgår från fastställda bedömningskriterier. Rapporten kan skrivas antingen på svenska eller på engelska. Rapporten skall språkligt och stilistiskt vara väl genomarbetad. En sammanfattning (abstract) på både svenska och engelska ska bifogas rapporten. Den muntliga redovisningen genomförs och försvaras vid ett seminarium. I examinationskraven ingår även att kritiskt granska en eller flera kamraters pågående eller avslutade arbeten (kollegial granskning). Genomförandet, den muntliga presentationen, den skriftliga rapporten och kollegial granskning utgör bedömningsgrunderna för betygssättning. På examensarbetet ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Det är examinatorn som godkänner eller underkänner ett examensarbete.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.