Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för kandidatexamen i idrottsmedicin, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor's Thesis in Sports Medicine

Denna kursplan gäller: 2018-11-19 och tillsvidare

Kurskod: 3ID041

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2015-02-25

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2018-11-14

Innehåll

Kursen innefattar praktisk tillämpning av vetenskaplig metod inom ämnet idrottsmedicin. Lämplig handledare utses med utgångspunkt från studentens intresseområde. Val av mer specifik inriktning på arbetet och metodval görs i samråd mellan student och handledare.
Arbetet sker under handledning och presenteras i en vetenskaplig uppsats. Presentation och försvar av det egna examensarbetet, opposition av annan studerandes examensarbete samt aktiv medverkan vid det vetenskapliga seminariet ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
  • formulera ett avgränsat syfte inom valt problemområde
  • motivera val av forskningsmetod utifrån frågeställningar
  • hantera forskningsdata med relevanta vetenskapliga metoder
  • under handledning självständigt genomföra ett projektarbete samt dokumentera detta i en vetenskaplig uppsats
  • tillämpa ett etiskt förhållningssätt under projektarbetets alla delar
  • självständigt diskutera och försvara sitt examensarbete vid ett seminarium
  • granska, värdera och diskutera kurskamraters examensarbeten vid ett seminarium

Behörighetskrav

Forskningsmetodik 7,5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Studenterna genomför sitt examensarbete självständigt under handledning. Arbetet i kursen kan utföras i grupper om två och diskuteras vid arbetsseminarier. Handledningstid disponeras under kursens gång för inbokade träffar inklusive inläsningstid för handledaren. Handledningstiden kan endast nyttjas under kursens gång. En studieguide samt handbok för att skriva kandidatuppsats finns att tillgå med instruktioner och riktlinjer för examensarbetets genomförande.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs att studenten genomfört obligatoriska uppgifter och deltagit i obligatoriska arbetsseminarium samt att examinator godkänt examensarbetet. Det krävs även att studenten presenterat och försvarat examensarbetet vid ett seminarium och opponerat på kurskamrats examensarbete med godkänt resultat samt lyssnat och ställt frågor relaterade till övriga presentationer. Deltagande vid arbetsseminarierna är obligatoriskt och studerande som är frånvarande från någon presentation lämnar in en skriftlig sammanfattning av det examensarbetet tillsammans med egna kommentarer och reflektioner.

Som betyg används en tregradig skala: väl godkänd, godkänd eller underkänd. Den vetenskapliga uppsatsen granskas utifrån fastställda kriterier och bedöms på en tregradig skala (väl godkänd, godkänd eller underkänd).

Bedömning av presentation och försvar av den egna uppsatsen samt opposition av kurskamrats examensarbete bedöms på en tvågradig skala (godkänd eller underkänd). För betyget väl godkänt på kursen krävs bedömningen väl godkänt på examensarbetet samt godkänt på presentation och försvar av den egna uppsatsen samt bedömningen godkänd på opposition av en kurskamrats examensarbete. En av universitetet utsedd examinator gör en sammanvägd bedömning av kursens olika examinerande delar. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt tre. Student som underkänts vid ordinarie tillfälle  har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator (HF 6 kap 22). Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. I det fall en kurs har upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar har studenten rätt att examineras på den kursplanen under en tid av maximalt två år.

En student som inte helt uppfyller kriterierna för ett godkänt provresultat, men ligger nära gränsen kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppfylla kriterierna för ett godkänt resultat. Komplettering av provet ska anpassas individuellt utifrån de provkriterier som inte uppfyllts och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats provresultatet men före nästa provtillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera upp till ett godkänt resultat. Om studenten så önskar har hen rätt att istället genomföra omprov och således ha möjlighet att få ett högre betyg på kursen.


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
 

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå Universitets styrdokument för genus och likabehandling (https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/dina-rattigheter-och-skyldigheter/fusk-och-plagiat/).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 47

Kristensson Jimmie
Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 191 s. :
ISBN: 9789127131200 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Research methods in physical activity
Thomas Jerry R., Nelson Jack K., Silverman Stephen J.
Seventh edition : Champaign, IL : Human Kinetics : 2015 : xv, 479 pages :
ISBN: 978-1-4504-7044-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ejlertsson G.
Enkäten i praktiken : En handbok i enkätmetodik
Lund : Studentlitteratur : 2005 :
ISBN: 91-44-03164-5
Se bibliotekskatalogen Album