Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för kandidatexamen i molekylärbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Degree Thesis in Molecular Biology

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5MO092

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-03-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-21

Innehåll

Kursen genomförs som ett självständigt forskningsprojekt eller en undersökning inom eller utanför universitetet. Inom kursen får studenten tillämpa sina kunskaper och färdigheter på molekylärbiologiska problemställningar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
- genom att inhämta kunskap från såväl översiktsartiklar som vetenskapliga originalartiklar, kunna visa på fördjupning och breddning av sina kunskaper inom det molekylärbiologiska området
- kunna visa på förståelse i grundläggande experimentdesign och metodval 
- i den experimentella delen ha fått färdighetsträning och kunna visa på tillämpning av sina kunskaper och färdigheter
- kunna kritiskt granska och analysera egna genererade experimentella resultat
- kunna självständigt redovisa en uppgift i den vetenskapliga presentationens form 
- visa på insikt om de krav som ställs vid lösandet av ett vetenskapligt problem
- kunna utföra ett arbete vars omfång motsvarar kursens omfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp i huvudområdet Kemi varav 7,5 hp Biokemi, samt 60 hp i huvudområdet Molekylärbiologi, inkluderande minst 7,5 hp genetik, 7,5 hp mikrobiologi och sammanlagt minst 15 hp inom områdena växt- och zoofysiologi samt cell- och molekylärbiologi.

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med en allmän genomgång av arbetets upplägg och examination med fokus på förväntade studieresultat och vetenskaplig rapportering. Examensarbetet utförs under handledning och ska omfatta en fördjupningsuppgift, som ansluter till den verksamhet som finns på en forskningsinstitution, en offentlig förvaltning eller ett företag. För examensarbete inom universitetet utses en handledare på berörd forskningsinstitution. För de som gör examensarbetet utanför universitetet finns dels en handledare inom universitetet dels en på arbetsplatsen. För dessa studenter gäller även att de ska ges möjlighet att delta i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Examensarbetet presenteras i en skriftlig rapport samt vid en offentlig posterpresentation alternativt i seminarieform.

Examination

För godkänd kurs krävs att samtliga moment är godkända:
- godkänd experimentell uppgift 
- arbetet har presenterats muntligt vid posterpresentation eller i seminarieform 
- av handledare och examinator godkänd skriftlig rapport, i form av en vetenskaplig artikel skriven på engelska.
Dessutom sker en fortlöpande bedömning under arbetets gång. För kursen ges något av betygen godkänd (G), underkänd (U) eller väl godkänd (VG).

Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekt vid institutionen för molekylärbiologi begära att annan examinator utses för att bestämma betyget vid förnyat prov. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.