Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Examensarbete för magisterexamen i matematik, 15 hp

Engelskt namn: Thesis Project for the Degree of Master of Science (one year) in Mathematics

Denna kursplan gäller: 2013-04-15 och tillsvidare

Kurskod: 5MA128

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-01-08

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-04-11

Innehåll

Under kursen tränas studentens förmåga att specificera, planera, genomföra och redovisa ett arbete med vetenskaplig prägel. Kursen bygger vidare på valda avancerade kurser i ämnet, och går vad gäller innehållet djupare än ordinarie kurser i matematik. Kursen tränar det vetenskapliga förhållningssättet, vad gäller sättet att specificera en frågeställning, att söka, tillgodogöra sig och analysera bakgrundsmaterial samt presentera sina överväganden, avgränsningar, metoder och slutsatser. En viktig del av kursen är att författa en skriftlig rapport med vetenskaplig prägel, och presentera sitt arbete muntligt och skriftligt vid seminarier.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna

• med hög grad av självständighet planera och genomföra ett självständigt arbete inom givna tidsramar
• söka, välja och analysera vetenskaplig litteratur som är relevant för problemställningen
• visa på väsentligt fördjupade kunskaper i något matematiskt område
• visa på breddade kunskaper, exempelvis genom att påvisa användningsområden där vald fördjupning är tillämpbar eller genom att sätta in problemställningen i ett vidare inomvetenskapligt perspektiv
• muntligt och i en skriftlig rapport med vetenskaplig prägel kommunicera frågeställningar, metod och resultat
• kritiskt och konstruktivt granska ett annat examensarbete på avancerad nivå

Behörighetskrav

Examensarbete (minst 15hp) på kandidatexamensnivå samt minst 90 hp matematik varav minst 15 hp på avancerad nivå eller motsvarande. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning och föreläsningar samt workshoppar. Under kursens inledning hålls, förutom en inledande informationsträff, ett uppstartsseminarium samt ett antal workshoppar med syfte att ge studenterna en bra grund och verktyg för det kommande arbetet. Vid ett halvtidsseminarium görs en uppföljning av studenternas arbete. I slutet av kursen genomför de studerande opposition på varandras arbeten i seminarieform.

Examination

Examinationen på kursen är indelad i tre delar: Opposition på annat examensarbete, försvar av eget examensarbete samt skriftlig rapport. Utöver dessa delar kan examinerande seminarieuppgifter förekomma. För godkänd kurs krävs godkänt resultat på alla delar. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För i övrigt godkänd kurs avgör bedömningen av den skriftliga rapporten om kursbetyget skall vara Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Den som erhållit godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle anordnas ytterligare examinationstillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationer för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.