"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för magisterexamen i matematisk statistik, 15 hp

Engelskt namn: Thesis Project for the Degree of Master of Science (one year) in Mathematical Statistics

Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5MS074

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-01-03

Innehåll

Under kursen tränas studentens förmåga att specificera, planera, genomföra och redovisa ett arbete med vetenskaplig prägel. Kursen bygger vidare på valda avancerade kurser i ämnet, och går vad gäller innehållet djupare än ordinarie kurser i matematisk statistik. Kursen tränar det vetenskapliga förhållningssättet, vad gäller sättet att specificera en frågeställning, att söka, tillgodogöra sig och analysera bakgrundsmaterial samt presentera sina överväganden, avgränsningar, metoder och slutsatser. En viktig del av kursen är att författa en skriftlig rapport med vetenskaplig prägel, och presentera sitt arbete muntligt och skriftligt vid seminarier.

Kursen är indelad i två moduler.

Modul 1 Presentation (1 hp) Presentation och försvar av eget examensarbete, samt opposition på ett annat examensarbete.

Modul 2 Självständigt arbete (14 hp) Författande av ett självständigt arbete med vetenskaplig prägel, inom valt ämnesområde.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • visa på väsentligt fördjupade kunskaper i något område inom matematisk statistik
  • visa på breddade kunskaper i matematisk statistik, exempelvis genom att påvisa användningsområden där vald fördjupning är tillämpbar eller genom att sätta in problemställningen i ett vidare inomvetenskapligt perspektiv

Färdighet och förmåga

  • med hög grad av självständighet planera och genomföra ett självständigt arbete inom givna tidsramar
  • söka, välja och analysera vetenskaplig litteratur som är relevant för problemställningen
  • muntligt och i en skriftlig rapport med vetenskaplig prägel kommunicera frågeställningar, metod och resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt och konstruktivt granska ett annat examensarbete på avancerad nivå

Behörighetskrav

Examensarbete (minst 15hp) på kandidatexamensnivå samt minst 105 hp matematik och matematisk statistik varav minst 15 hp matematisk statistik på avancerad nivå eller motsvarande. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning. I slutet av kursen genomför de studerande opposition på varandras arbeten i seminarieform.

Examination

Modul 1 bedöms utifrån den muntliga presentationen samt oppositionen. Modul 2 bedöms utifrån det skriftliga självständiga arbetet.
På Modul 1 ges något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). På modul 2 ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För godkänd kurs krävs godkänt resultat på båda delar. På hela kursen ges något av betygen Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG) och bestäms av omdömet på modul 2.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som erhållit godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik. Kursen kan ingå i en examen som en kurs i huvudområdet beräkningsteknik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.