Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för magisterexamen i molekylärbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Magister Degree Thesis in Molecular Biology

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5MO117

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-23

Innehåll

Kursen genomförs som ett självständigt forskningsprojekt eller en undersökning inom eller utanför universitetet. Inom kursen får studenten tillämpa sina kunskaper och färdigheter på molekylärbiologiska problemställningar.


Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa på väsentlig fördjupning och breddning av sina kunskaper inom det molekylärbiologiska området
  • inhämta information från såväl översiktsartiklar som vetenskapliga originalartiklar
  • visa förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att självständigt lösa vetenskapliga problem
  • uppvisa färdigheter i experimentdesign och metodval
  • demonstrera förmåga att analysera och utvärdera egna genererade experimentella resultat och jämföra dem med dem från annan forskning
  • visa förmåga att analysera och diskutera etiska problemställningar inom det aktuella molekylärbiologiska forskningsområdet
  • demonstrera förmåga att reflektera över de egna genererade experimentella resultatens möjliga påverkan på samhället
  • självständigt redovisa resultatet från projektet muntligen på engelska för olika grupper
  • utföra ett självständigt arbete vars omfång och nivå motsvarar kursens omfattning
  • redovisa arbetet i en skriftlig rapport på engelska

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 180 högskolepoäng inkluderande: 60 hp inom biovetenskap (inkluderande genetik, mikrobiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, zoofysiologi och växtbiologi) varav minst 7,5 hp genetik och 7,5 hp mikrobiologi; 30 hp kemi varav minst 7,5 hp biokemi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; samt baskurser på avancerad nivå om minst 30 hp ingående i Masterprogrammet i Molekylärbiologi; engelska B/6 från gymnasieskolan; eller motsvarande kunskaper.


 

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med en allmän genomgång av arbetets upplägg och examination med fokus på förväntade studieresultat och vetenskaplig rapportering. Examensarbetet utförs under handledning och ska omfatta en fördjupningsuppgift som har koppling till den verksamhet som bedrivs vid en forskningsinstitution, en offentlig förvaltning eller ett företag. Examensarbete inom universitetet handleds av lärare på berörd forskningsinstitution. För de som utför examensarbetet utanför universitetet skall det finnas dels en handledare inom universitetet samt dels en vid arbetsplatsen. För dessa studenter gäller även att de ska ges möjlighet att delta i det dagliga arbetet vid arbetsplatsen. Examensarbetet presenteras i en skriftlig rapport samt vid en offentlig posterpresentation alternativt i form av ett seminarium.

 

Examination

För godkänd kurs måste:
- alla praktiska och teoretiska aktiviteter kopplade till att utföra oberoende experimentell verksamhet inom forskningsprojektet och som leder till en framgångsrik integration i värdforskargruppen vara godkända (av handledaren)
- individuell muntlig presentation på engelska, i form av en vetenskaplig poster eller ett forskningsseminarium vara godkänd (av handledare och examinator)
- individuell skriftlig rapport på engelska, i form av en vetenskaplig forskningsartikel vara godkänd (först av handledaren och därefter av examinator)
För kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller underkänd (U).

Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande som har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, utan godkänt resultat, rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det, för att bestämma betyget vid förnyat prov (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på, under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.