"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för magisterexamen i Oral hälsa, 30 hp

Engelskt namn: Degree project

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 3OT122

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Programrådet för odontologiska utbildningar, 2010-02-08

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2022-05-25

Innehåll

Kursen omfattar planering och genomförande av ett självständigt vetenskapligt examensarbete om 30 hp inom oral hälsa. Arbetet utgör en fördjupning av kunskaperna i ämnesområdet oral hälsa på avancerad nivå och tillämpning av vetenskaplig teori och metod. Under kursen utvecklas olika delar av forskningsprocessen. Projektarbetet skrivs på svenska och kompletteras med en sammanfattning på engelska.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

  • visa kunskap och förståelse inom oral hälsa, med särskilt fokus på det valda ämnesområdet
  • visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom oral hälsa
  • visa fördjupade kunskaper om vetenskapliga metoder 

 
Färdigheter och förmåga

  • självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom oral hälsa
  • självständigt planera och skriftligt färdigställa ett examensarbete med akademiskt språk inom givna tidsramar
  • tillämpa vetenskaplig metod och genomföra ett självständigt arbete i oral hälsa
  • muntligt och skriftligt kommunicera kunskapsbas, frågeställningar, argument och slutsatser
  • kritiskt granska, analysera och värdera information samt reflektera över forsknings- och utvecklingsarbete inom oral hälsa

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över examensarbetets användningsområden, etiska och samhälleliga aspekter, möjligheter och begränsningar ur ett vetenskapligt perspektiv.
  • identifiera eget behov av utökad kunskap och ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen

Behörighetskrav

Kandidatexamen i ämnet oral hälsa/odontologisk profylaktik/oral hälsovetenskap eller tandhygienistexamen om 180 hp. Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier och konsultativ handledning av ett självständigt projekt inom oral hälsa.

Examination

Examination sker genom muntlig och skriftlig presentation av det utförda arbetet. Betygen som ges är godkänd (G) eller underkänd (U).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 36

Vetenskapliga artiklar och referenslitteratur
Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning :
Obligatorisk