Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för masterexamen i Skandinavistik, 15 hp

Engelskt namn: Dissertation for the degree of Master of Arts (two-years) in Scandinavian studies

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 1SV039

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Skandinavistik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-02-25

Innehåll

I kursen ingår studier av teorier och tidigare forskning om valt problemområde samt en forskningsmetodisk fördjupning. Kursens huvudsakliga innehåll består i ett självständigt utfört vetenskapligt arbete samt redovisning av detta i form av en vetenskaplig uppsats. Opposition på andras uppsats och försvar av egen är en del av kursen.

Kursen består av två moduler:

Modul 1. Forskningsplan, 3 hp
Med hänvisning till några centrala teorier och metoder inom skandinavistik väljs område för den individuella fördjupningen. Därefter utformas en utbyggd forskningsplan där syfte och frågeställningar, kort forskningsbakgrund, material och metod presenteras.

Modul 2. Genomförande av forskningsuppgift och rapportering, 12 hp
Genomföra en vetenskaplig studie och färdigställa en vetenskaplig uppsats. Den slutgiltiga versionen av texten ska vara väl strukturerad och uppfylla kraven på vetenskaplig akribi. Uppsatsen ska vara skriven på något av de skandinaviska språken. Opposition på ett examensarbete och försvar av det egna arbetet ingår.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 • uppvisa avsevärt fördjupade kunskaper inom ett forskningsområde med relevans för skandinavistik, med tillhörande terminologi
 • demonstrera väl utvecklad insikt i aktuella vetenskapliga forskningsfrågor
 • uppvisa fördjupad kännedom om vetenskapliga metoder
 • uppvisa avsevärt fördjupade kunskaper i valet av relevant forskningslitteratur
Färdighet och förmåga
 • som en del i utvecklingen av ett kunskapsområde, självständigt formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar med relevans för huvudområdet
 • självständigt analysera ett väl avgränsat källmaterial
 • bearbeta, tolka och analysera materialet i enlighet med vetenskapliga principer samt i examensarbetet redogöra för detta
 • dra slutsatser grundade på egna analyser samt integrera tidigare forskning och teorier
 • söka, värdera och kritiskt referera litteratur av relevans för forskningsområdet
 • motivera valet av, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsuppgiften
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt klart och välstrukturerat redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • visa förmåga att presentera resultat på ett vårdat och vetenskapligt språk, med adekvat vetenskaplig terminologi, och i enlighet med vedertagna konventioner
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera den egna studiens värde och relevans, liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, där så är tillämpligt, samhällelig kontext.
 • visa medvetenhet om den egna studiens förhållande till forskningsfältet i stort
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga samt, där så är tillämpligt, samhälleliga och etiska perspektiv

Behörighetskrav

Univ: Minst 120 hp i skandinavistik eller motsvarande huvudområde, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Av dessa ska minst 15 hp utgöras av examensarbete för magisterexamen. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande nivå i norska eller danska.

Undervisningens upplägg

Handledning och seminarier enskilt eller i grupp. Undervisningen är i väsentliga delar nätbaserad.

För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument

Examination

Modul 1 examineras genom bedömning av utarbetad forskningsplan. Godkänt på modul 1 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande modul.

Modul 2 examineras genom bedömning av färdigställt examensarbete och att den studerande presenterat och försvarat sitt examensarbete samt genomfört en godkänd opposition på ett annat arbete.

Modul 1 bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Modul 2 bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på modul 2. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Litteratur väljs i samråd med handledare.