Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling, 15 hp, 15 hp

Engelskt namn: Degree Assignment for Special Needs Education with a focus on Mathematics development, 15 hp

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 6PE277

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-05-27

Innehåll

Genom deltagande i kursen får studenten träning under handledning för att självständigt kunna planera, genomföra och skriva ett examensarbete inom det specialpedagogiska området. Det innebär att ett vetenskapligt problem formuleras, undersöks, analyseras, tolkas och diskuteras i enlighet med vetenskaplig praxis. Teoretiska perspektiv, metodologiska överväganden och etiska aspekter tillämpas och fördjupas i relation till valt ämne. Under kursen får studenten fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska traditioner och förhållningssätt genom handledning, seminarier och självständigt arbete. Genom deltagande i kursaktiviteterna tränas studentens förmåga att systematiskt bearbeta och värdera information med relevans för valt forskningsproblem.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 • visa bred kunskap om det forskningsområde som examensarbetet är en del av,
 • visa fördjupad kunskap om aktuell forskning, såväl nationell som internationell, av relevans för den problematik som behandlas i examensarbetet,
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för val och användning av vetenskapliga teorier och metoder.
 
Färdighet och förmåga
 • självständigt formulera, systematiskt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie inom det specialpedagogiska området med relevans för vald specialisering,
 • självständigt genomföra och skriva en teoretiskt förankrad analys av insamlade data.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och försvara sitt examensarbete, kritiskt granska och värdera samt diskutera medstudenters examensarbeten,
 • föra en fördjupad diskussion om relevanta samhälleliga och etiska aspekter i det egna arbetet och vid granskning av medstudenters examensarbetearbeten,
 • självständigt värdera relationen mellan den egna kunskapsproduktionen och befintlig specialpedagogisk forskning

Behörighetskrav

Univ: kräver minst 45 hp, från termin 1 och termin 2.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 
 • Aktivt deltagande i ett muntligt seminarium (U/G)
 • Individuell muntlig opposition vid slutseminarium (U/G)
 • Individuell muntligt försvar av det egna examensarbetet vid slutseminarium (U/G)
 • Individuell (alternativt i par) skriftligt examensarbete (U/G/VG) 
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

 
För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på examensarbetet samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

Övriga föreskrifter

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen
(inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på
under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 52

Kurslitteratur

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Se bibliotekskatalogen Album

Denscombe Martyn
Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
3., rev. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 488 s. :
ISBN: 9789144109145
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 121 s. :
ISBN: 978-91-44-04817-8
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Vetenskapsrådet, ISBN: 91-7307-008-4, LIBRIS-ID: 8636354, 17 s. : 2002 :
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Obligatorisk

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2011 :
God forskningssed
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar.

Guide till referenshantering enligt APA-systemet
Röda Korset : 2015 :
Röda Korsets Högskola 30 s.
Obligatorisk

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Egidius Henry
Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 458 s. :
ISBN: 91-44-03882-8
Se bibliotekskatalogen Album

Engelsk ordlista (på nätet): Tyda.se
Tyda.se :
Länk

NE Nationalencyklopedin (på nätet):
NE :
Länk

Ordlista på engelska: Oxford Learner’s Dictionaries
Oxford University Press :
Länk

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Se bibliotekskatalogen Album

Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpningen av språklagen
Språkrådet : 2011 :
Länk

Svenska skrivregler
3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
ISBN: 978-91-47-08460-9
Se bibliotekskatalogen Album