Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 15 hp

Engelskt namn: Degree project for Postgraduate Diploma in Special Needs Training with specialisation in the development of language, writing and reading

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 6SD011

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-05-06

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-05-21

Innehåll

Inom kursen ska den studerande självständigt planera och genomföra en empirisk studie som ger ett bidrag till kunskapsuppbyggnaden gällande speciallärarens yrkesroll och specialiseringen mot språk-, skriv- och läsutveckling, samt presentera denna i form av en vetenskaplig uppsats. Arbetet genomförs företrädesvis i par, men även enskilt arbete kan förekomma.

I kursen ingår även att ge respons på andra studenters studier och uppsatser.

Modul 1. Att skriva forskningsplan 2 hp
Inom modulen ska studenten skriva en forskningsplan för en empirisk studie. Arbetet inbegriper att
 • identifiera och formulera forskningsfrågor med relevans för inriktningen och för speciallärarens yrkesroll;
 • välja och motivera forskningsmetod mot bakgrund av valda forskningsfrågor;
 • beskriva hur insamlade data kommer att bearbetas och analyseras.
Vidare ska studenten genomföra en litteratursökning i anslutning till det valda området.

Modul 2. Att presentera, granska och diskutera vetenskapliga resultat 3 hp
Inom modulen ska studenten skriva en redovisning av den genomförda studien. Arbetet inbegriper att
 • skriva en vetenskaplig text där forskningsfrågor och forskningsmetod är motiverade utifrån relevant forskningsbakgrund och etiska överväganden;
 • beskriva hur insamlade data bearbetats och analyserats och de resultat som framkommit.
Vidare ska studenten granska samt vid ett seminarium presentera och kritiskt diskutera andra studenters arbete utifrån relevanta vetenskapliga och etiska överväganden.

Modul 3. Slutrapport 10 hp
Inom modulen ska studenten färdigställa en vetenskaplig rapport om den genomförda studien. Arbetet inbegriper att
 • tydliggöra forskningsfrågornas relevans för inriktningen och för speciallärarens yrkesroll;
 • redovisa och diskutera relevant forskningsbakgrund;
 • redovisa och motivera den genomförda studiens metod, databearbetning och dataanalys samt etiska överväganden;
 • presentera och diskutera studiens resultat i relation till forskning och framtida yrkesverksamhet;
 • i övrigt följa riktlinjer och formatspecifikationer för arbetet som tillhandahålls av institutionen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
 • visa fördjupade kunskaper inom det för examensarbetet valda specialpedagogiska kunskapsområdet
Färdighet och förmåga
 • kunna identifiera och formulera forskningsfrågor med relevans för specialiseringen mot språk-, läs- och skrivutveckling och speciallärarens yrkesroll
 • kunna redogöra för och värdera relevant tidigare forskning i relation till de valda forskningsfrågorna
 • kunna samla in, bearbeta och analysera ett empiriskt material i enlighet med vetenskaplig praxis
 • kunna presentera och diskutera teoretiska och metodologiska val samt resultat och slutsatser muntligt och skriftligt
 • kunna tydliggöra sambanden mellan syfte och forskningsfrågor, teoretiska och metodologiska val, analys och diskussion
 • kunna presentera den genomförda studien på ett vårdat, enkelt och begripligt språk och i den vetenskapliga uppsatsens form
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna göra teoretiska och metodologiska val och argumentera för dessa i relation till syfte och forskningsfrågor
 • visa etisk medvetenhet i planering och genomförande av det självständiga arbetet
 • kunna diskutera och värdera studiens resultat i relation till kommande yrkesverksamhet som speciallärare med specialisering mot språk-, läs- och skrivutveckling
 • kunna kritiskt granska och konstruktivt diskutera egna och andras texter på vetenskaplig grund och utifrån speciallärarens yrkesroll

Behörighetskrav

Univ: 30 hp från termin 1 inom Speciallärarprogrammet samt lägst 20 hp från 6SD010 Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på campus och via en digital kursplattform, i form av föreläsningar, seminarier och handledning gruppvis och individuellt.

Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av kursen. För mer information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på www.umu.se/student/sprakstudier/dokument

Examination

Examination sker genom bedömning av inlämningsuppgifter i samband med obligatoriska seminarier, opposition samt färdig rapport.
Modul 1: Examination sker genom bedömning av forskningsplan.
Modul 2: Examination sker dels genom bedömning en vetenskaplig text som innehåller syftesbeskrivning, forskningsbakgrund, metodbeskrivning, etisk diskussion samt redovisning av databearbetning, dataanalys och resultat, dels genom bedömning av muntlig opposition på medstudenters arbeten vid seminarium.
Modul 3: Examination sker genom bedömning av slutrapport. Om examensarbetet skrivs av två personer förutsätts att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå, så att individuell bedömning kan säkerställas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination av modul 1 och 2 används betygsgraderna Underkänd eller Godkänd. Vid examination av modul 3 används betygsgraderna Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs detta betyg på modul 3. Varje modul måste vara genomgången med godkänt resultat innan studenten kan undergå examination på nästa modul.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen 6LI008 Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling och kan inte ingå i examen tillsammans med denna.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2017 :
God forskningssed
Obligatorisk

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utvärdera din undervisning : värdera och förstå statistik och evidens
Elbro Carsten, Poulsen Mads, Erlandsson Anita
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 171 s. :
ISBN: 9789127145634
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och metodlitteratur utifrån vald forskningsuppgift (fastställs i samråd med handledare)