Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 15 hp

Engelskt namn: Degree Project

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 6PE055

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2008-03-28

Reviderad av: Prefekten, 2018-02-16

Innehåll

I kursen görs planering och genomförande av ett systematiskt studium inom ett valt område som är relevant för den kommande yrkesprofessionen som studie- och yrkesvägledare. Studier av teorier, metoder och tidigare forskning inom valt problemområde samt bearbetning av insamlade data ingår i kursen. Redovisningen sker i form av en uppsats. Opposition på ett examensarbete och försvar av det egna granskade arbetet ingår också.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • dra slutsatser grundade i egna resultat och tidigare forskning och/eller teorier samt diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten
Färdighet och förmåga
  • genomföra och redovisa resultatet av en vetenskapligt motiverad litteratursökning inom problemområdet
  • formulera syfte och undersökningsbara frågeställningar med relevans för studie- och yrkesvägledningsverksamhet
  • välja, motivera och tillämpa relevant vetenskaplig metod i förhållande till valt forskningsproblem
  • sammanställa en logiskt sammanhållen uppsats med god språkbehandling och formell utformning enligt vetenskaplig praxis
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • insamla, bearbeta och tolka data i enlighet med vetenskapliga och etiska principer
  • kritiskt och konstruktivt granska eget och andras examensarbete

Behörighetskrav

Godkänd på kursen: Karriärteori och vägledning, 12,5 hp 

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Examensarbetet genomförs enskilt eller i par. Undervisningen består av handledning enskilt eller i grupp och litteraturstudier. Den studerande skall hålla handledaren informerad om arbetets fortskridande. Tre examinerande seminarier ingår i kursen då planering och genomförande presenteras och ventileras. Vid det avslutande seminariet genomför de studerande opposition på varandras arbeten.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs betygsätts enligt skalan: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För godkänd kurs krävs att den studerande har aktivt deltagit vid de obligatoriska seminarierna, presenterat och försvarat ett examensarbete som godkänts samt genomfört en godkänd opposition.

För betyget väl godkänd krävs väl godkänd på uppsatsen och en väl genomförd opposition. Dessutom krävs självständighet och förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av olika teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum / Examina.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Examensarbetet i lärarutbildningen : undersökningsmetoder och språklig utformning
Johansson Bo, Svedner Per Olov
4. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2006 : 136 s. :
ISBN: 91-89040-64-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Hermerén Göran
God forskningssed
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2011 : 129 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7307-189-5
Se bibliotekskatalogen Album

Metodbok relevant för forskningsområde och metod.