"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete grundlärare - fritidshem, 15 hp

Engelskt namn: Degree Project

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE118

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-06-16

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-12

Innehåll

Kursen innebär en systematisk och fördjupad studie inom det fritidshemspedagogiska området med relevans för grundlärare i fritidshem. Aktuell forskning, vetenskaplig teori och metod samt forskningsetik behandlas. I kursen bearbetas frågor om problemformulering, planering, genomförande och sammanställning av en rapport utifrån vetenskaplig praxis. Dessutom behandlas frågor om kritisk granskning och försvar av vetenskaplig rapport.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • identifiera och beskriva ett problemområde med relevans för det fritidshemspedagogiska området
 • redogöra för centrala begrepp och aktuell forskning med relevans för det identifierade problemområdet
 • beskriva och motivera val av relevant vetenskaplig metod och teori i förhållande till det identifierade forskningsproblemet
 • visa kännedom om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för lärare i fritidshems yrkesutövning

Färdighet och förmåga

 • formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar med relevans för det fritidshemspedagogiska området
 • kritiskt, systematiskt och självständigt bearbeta och tolka insamlad data i enlighet med vetenskapliga och etiska principer
 • dra slutsatser grundade i egna resultat och tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till det fritidshemspedagogiska området
 • sammanställa en välstrukturerad text med formell utformning enligt vetenskaplig praxis

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt och systematiskt granska och diskutera eget och andras examensarbete

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK) 8 hp, Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU) 11 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Examensarbete genomförs enskilt eller i par. Handledning ges enskilt och i grupp och den studerande skall hålla handledaren informerad om arbetets fortskridande. Tre obligatoriska seminarier ingår i kursen då planering och genomförande av arbetet presenteras och ventileras. Vid det avslutande seminariet genomför de studerande opposition på varandras arbete.

Examination

Följande utgör grund för examination:

 • Genomföra och skriftligt framställa ett examensarbete
 • Försvara eget examenarbete samt kritiskt granska och diskutera en annan students arbete vid ett avslutande oppositionsseminarium 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den skriftliga framställningen av examensarbetet bedöms med något av resultaten väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Oppositionsseminariet bedöms med något av resultaten godkänd (G) eller underkänd (U).

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att den skriftliga framställningen av examensarbetet bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoräknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjlig att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller en kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.