"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i biologi avseende masterexamen, 60 hp

Engelskt namn: Master´s Degree Thesis in Biology

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 5BI264

Högskolepoäng: 60

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-01-28

Innehåll

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning inom ämnet genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Kursen indelas i följande moduler:

Modul 1. Projektbeskrivning enligt instruktioner 1hp

Modul 2. Utförande 29 hp

Modul 3. Utförande och redovisning 30hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
FSR1 Använda sina ämnesmässiga och vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att lösa frågeställningar inom ämnesområdet,
FSR2 tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt,
FSR3 planera, utföra, skriftligt och muntligt redovisa samt försvara en vetenskaplig undersökning inom huvudområdet,
FSR4 självständigt välja en relevant metod/metoder utifrån aktuell frågeställning,
FSR5 redogöra för, analysera samt värdera centrala teorier och resultat inom det valda ämnesområdet
FSR6 utföra ett arbete vars omfattning motsvarar kursens omfattning,
FSR7 kritiskt granska och kommentera ett mastersarbete

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:

FSR8 planera, utföra och redovisa ett projekt inom anvisad tid.
FSR9 självständigt inhämta ny kunskap för att lösa uppgiften
FSR10 skriftligt och muntligt redovisa en vetenskaplig undersökning med logisk och kommunikativ precision
FSR11 konstruktivt diskutera det egna arbetet
FSR12 konstruktivt opponera på det andra arbetet

Behörighetskrav

Univ: 180 hp inkluderande
 
Skogsekologi eller Arktiska ekosystem, eller dessa två kurser: Akvatiska ekosystem och Akvatisk ekosystemekologi.
 
Samt: En av kurserna Evolutionär Biologi, Molekylär ekologi och evolution, eller Ekologisk dynamik 
 
Samt : Analys av fältdata .
 
Samt: Ett examensarbete på kandidatnivå, eller motsvarande.
 
Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska)

Undervisningens upplägg

Examensarbetet genomförs under handledning. Kursens uppläggning planeras tillsammans av studerande, handledare och kursansvarig. Planeringen av examensarbetet ska godkännas av kursansvarig innan undersökningen börjar. Examensarbetet kan planeras att utföras i flera delperioder, men den totala tiden ska motsvara tiden för en konventionell kurs med samma antal hp. För examensarbetet utses normalt en handledare vid en akademisk institution. För examensarbeten som görs utanför universitetet ska därutöver utses en handledare/kontaktperson på arbetsplatsen. Examensarbetet presenteras i en skriftlig rapport som redovisas och försvaras vid ett seminarium. Studenten skall också genomföra en opposition på ett liknande arbete. Examensarbetet utförs individuellt.

Handledning erhålles under tidsperioden/tidsperioderna i den godkända examensarbetsplaneringen och i en omfattning enligt institutionens evalueringsregler för examensarbeten.

Examination

Examinationen sker genom att det självständiga arbetet dokumenteras i en skriftlig rapport enligt de formalia som gäller för EMG:s serie med examensarbeten. I examinationen ingår också att rapporten försvaras vid ett seminarium, samt att opposition på en annan rapport genomförs. På modul 1  och 2 ges betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). På modul 3 och kursen som helhet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (HF 6 kap. 22 §). Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för ekologi, miljö och geovetenskap begära att en annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Litteratur väljs i samråd med handledare

Litteratur bestäms i samråd med kursansvarig lärare och handledare.
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap :