Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i biomedicin, 30 hp

Engelskt namn: Master thesis in Biomedicine

Denna kursplan gäller: 2014-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 3BK024

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2014-01-13

Innehåll

Examensarbete omfattar en självständig, experimentellt inriktad fördjupningsuppgift som ansluter till den verksamhet som finns på en forskningsinstitution, en offentlig förvaltning läkemedels- eller bioteknikföretag. Arbetet redovisas muntligt vid posterpresentation alternativt i muntlig form. En skriftlig rapport utforma som en vetenskaplig artikel.

Förväntade studieresultat

Studenten skall:

- genom att inhämta kunskap från såväl översiktsartiklar som vetenskapliga originalartiklar, kunna visa på fördjupning och breddning av sina kunskaper inom det biomedicinska området.
- kunna uppvisa grundläggande färdigheter i experimentdesign och metodval
- i den experimentella delen ha fått färdighetsträning och kunna visa på tillämpning av sina kunskaper och färdigheter
- kunna kritiskt och systematiskt granska och analysera egna genererade experimentella resultat
- kunna jämföra de egna genererade experimentella resultaten med annan forskning
- kunna självständigt redovisa en större uppgift i den vetenskapliga presentationens form
- visa på insikt om de krav som ställs vid lösandet av ett vetenskapligt problem
- visa på insikter om såväl etiska som samhälleliga aspekter som är relevanta för fördjupningsuppgiften
- i skrift kortfattat och populärvetenskapligt kunna redogöra för syftet, resultaten och betydelsen av fördjupningsuppgiften
 

Behörighetskrav

Baskursen Avancerad biomedicin 30 hp som ingår i Masterprogrammet i Biomedicin.

Undervisningens upplägg

Examensarbetet omfattar en fördjupningsuppgift som studenten utför självständigt men med handledning. Ansvarig handledare skall vara disputerad. Studenter som gör examensarbete utanför Umeå universitet skall ha en handledare på arbetsplatsen samt en biträdande handledare vid Umeå universitet. En kortfattad projektplan innehållande definition av arbetsuppgiften/syfte, en arbetsplan där metoder särskilt anges och en tidsplan, skall godkännas innan kursstart. Arbetet redovisas muntligt vid posterpresentation samt i en rapport skriven på engelska. Alternativt till kan examinator besluta om muntlig presentation i seminarieform. Kursgivande institution har inte skyldighet att fullfölja handledning för arbete som påbörjats längre tillbaka än 12 månader.

Examination

Examination sker enligt fastställda betygskriterier som delges vid kursstart.
För godkänd kurs krävs att samtliga moment är godkända:
- godkänd experimentell uppgift
- arbetet har presenterats muntligt vid posterpresentation eller i seminarieform
- handledare och examinator godkänd rapport

Den skriftliga rapporten redovisas i form av en kortfattad vetenskaplig artikel skriven på engelska enligt givna instruktioner. Rapporten skall vara språkligt och stilistiskt genomarbetad och inkludera följande:
- en kortfattad populärvetenskaplig sammanfattning av fördjupningsuppgiften
- kortfattad introduktion till ämnet med relevant litteraturgenomgång
- frågeställningen skall vara problematiserad och tydligt avgränsad
- tillämpade metoder skall vara tydligt beskrivna och ev urval och urvalsram redovisad
- resultaten skall tydligt och klart vara redovisade
- diskussionen skall reflektera över huvudfynd, sätta resultaten i relation till publicerad litteratur och värdera egna resultat mot redan publicerade data, ev tolkningsproblem, och påföljdsstudier
- inkludera etiska och samhälleliga aspekter som är relevanta i relation till fördjupningsuppgiften

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs, eller del av en kurs har rätt att efter skriftlig begäran hos Programrådet för biomedicinprogrammet få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination tre gånger för att bli godkänd. Efter tre underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen. Student som efter att ha gått om kursen och underkänts i ordinarie examination samt vid ett ytterligare tillfälle måste avbryta sina studier.

Tillgodoräknande
Prövning om ett tidigare arbete från annan utbildning kan tillgodoräknas ankommer på programansvarig i samråd med ämnesföreträdare.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.